Results 1 to 4 of 4

Thread: Statutul Partidului Poporului PP-LC Constantin Cojocaru

 1. #1
  Rang-N-04(Grup sp)
  Constantin Cojocaru's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Location
  România
  Posts
  287
  Blog Entries
  4
  Rep Power
  656

  Thumbs up Statutul Partidului Poporului PP-LC Constantin Cojocaru

  Statutul Partidului Poporului PP-LC (Dr. Constantin Cojocaru)

  Capitolul I. DISPOZITII GENERALE

  Secţiunea 1 - Denumirea, însemnul partidului şi semnul electoral

  Articolul 1

  Denumirea partidului este Partidul Poporului - prescurtat P.P.

  Articolul 2

  Semnul electoral al Partidului Poporului constă în trei spice de grâu îndreptate în sus care au la bază un dreptunghi în care este înscrisă denumirea prescurtata a partidului - P.P., iar însemnul partidului este mâna cu un mănunchi de spice de grâu.

  Sectiunea a 2-a - Definirea, scopurile şi obiectivele partidului

  Articolul 3

  (1)- Partidul Poporului se constituie prin voinţa liber exprimată a membrilor săi fondatori, în conformitate cu prevederile legii.

  (2) Partidul Poporului este un partid modern, de centru, un partid naţional, care militează pentru edificarea în România a unei economii democratice şi a unui stat de drept, popular, democrat.

  (3) Partidul Poporului promoveaza doctrina populară contemporană, fundamentată pe valorile creştine şi pe principiile de libertate, dreptate, responsabilitate individuală, egalitate de şanse şi solidaritate.

  (4) Partidul Poporului este un partid deschis, care se adresează tuturor cetăţenilor care considera munca, inovaţia şi economisirea valori morale fundamentale ale civilizaţiei româneşti şi europene contemporane.

  (5) Partidul Poporului acţionează pentru respectarea Constituţiei României şi a legilor tarii, a formei republicane de guvernamant, pentru apărarea suveranităţii naţionale, a independenţei, unităţii şi integrităţii teritoriale a statului român, a ordinii de drept.

  (6) Partidul Poporului promovează libera exprimare a voinţei politice a cetăţenilor, respectarea principiilor democraţiei, pluralismului politic şi separaţiei puterilor în stat, asigurarea unor raporturi corecte între cetăţeni şi între cetăţeni şi statul lor.

  Articolul 4 Partidul Poporului urmareste numai obiective politice, în conformitate cu Statutul şi Programul Politic ale partidului, astfel:

  (1) Militează pentru edificarea în România a unei economii democratice, în care cea mai mare parte a capitalului se află în proprietatea privată a celei mai mari părţi a cetăţenilor ţării, clasa mijlocie a societăţii româneşti, care deţine şi puterea economică şi pe cea politică şi care îşi impune şi valorile sale morale: munca, cinstea, demnitatea, cumpătarea, economisirea, spiritual de iniţiativă şi inovaţie, de responsabilitate şi solidaritate.

  (2) Susţine construirea în România a unui stat popular, care să apere drepturile şi libertăţile cetăţenilor, stat care să se afle sub controlul poporului şi să guverneze pentru popor.

  (3) Susţine separaţia puterilor în stat, separaţie care se poate realiza numai prin alegerea de către popor a conducătorilor tuturor puterilor, tuturor componentelor statului.

  (4) Militează pentru dreptul cetăţenilor României de a fi proprietari ai capitalurilor şi veniturilor realizate prin munca lor.

  (5) Elaboreaza programe care să conducă la creşterea potenţialului investiţional al cetăţenilor ţării, la creşterea accelerată a economiei româneşti, la sporirea resurselor financiare ale statului roman, la sporirea calităţii serviciilor publice furnizate de statul român cetăţenilor săi: educaţie, sănătate, cultură, apărare naţională, protecţie socială, protecţia mediului, ordine publică, gospodărire comunală, etc


  Capitolul II. MEMBRII PARTIDULUI POPORULUI. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

  Secţiunea 1 - Calitatea de membru al partidului


  Articolul 5
  (1)- Poate deveni membru al Partidului Poporului, pe baza liberei adeziuni, orice cetăţean român care îndeplineste următoarele condiţii:
  - A împlinit vârsta de 18 ani;
  - Recunoaste Statutul şi Programul Politic ale Partidulul Poporului;
  - Se angajează să militeze şi să activeze pentru înfăptuirea scopurilor şi obiectivelor partidului;
  - Are recomandare din partea unui membru al Partidului Poporului .

  (2) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membri ai P.P. şi pot constitui grupe de partid, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află.

  Articolul 6

  (1) Adeziunea şi recomandarea pentru dobâdirea calităţii de membru al P.P., formulate în scris, se depun la organizaţia locală în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul, reşedinţa sau zona unde îşi desfăsoara activitatea. În cazul persoanelor prevăzute la Articolul 5 alin. (2), adeziunea şi recomandarea pentru dobândirea calitaăţi de membru al P.P. se depun la organizaţia de partid a sectorului 1 din municipiul Bucureşti, care ţine şi evidenţa acestora.

  (2) Comitetul executiv organizaţiei locale dezbate şi aprobă adeziunea care îndeplineşte condiţiile cerute de statut, în prezenţa solicitantului, în termen de cel mult o lună.

  (3) Calitatea de membru al P.P. se dobândeşte la data hotărârii comitetului exectiv al organizaţiei locale, prin care a fost aprobată adeziunea.

  (4) Hotărârea comitetului executive al organizaţiei locale poate fi contestată de cei interesaţi, în termen de 15 zile, la comitetul executiv executiv al organizaţiei judeţene sau a municipiului Bucuresti, care se pronunţă prin decizie definitivă.

  (5) Atestarea apartenenţei la Partidul Poporului se face pe baza carnetului de membru al partidului, eliberat potrivit normelor stabilite de Biroul Executiv Central al P.P.

  Articolul 7
  Nu pot fi membri ai Partidului Poporului:

  (1) Persoanele care fac parte din alte partide sau alianţe politice din ţară sau din străinătate;
  (2) Persoanele compromise moral si politic, inclusiv prin actiuni abuzive împotriva drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor României;
  (3) Persoanele care au suferit condamnari pentru tradarea intereselor tarii, corupţie, infracţiuni săvârşite cu violenţă şi alte fapte antisociale grave;
  (4) Persoanele lipsite de drepturi electorale; persoanele cărora, în mod expres, prin lege, le este interzisă asocierea politică;
  (5) Persoanele care promoveaza idei ori actiuni contrare drepturilor si libertatilor cetăţenilor României;
  (6) Persoanele care fac parte din organizaţii apolitice care promoveaza obiective sau programe contrare principiilor Partidului Poporului.; persoanele care fac parte din asociaţii sau organizaţii secrete din ţară sau de peste hotare.

  Articolul 8
  (1) Cetăţenii români care nu au calitatea de membri ai P.P., dar care recunosc şi sunt de acord cu principiile şi programele partidului, pot activa ca simpatizanţi ai Partidului Poporului.

  (2) Evidenta simpatizanţilor P.P. se ţine de către organizaţiile de partid pe lângă care aceştia doresc să activeze.

  Sectiunea a 2-a. Drepturile membrilor
  Articolul 9.
  Membrii Partidului Poporului au următoarele drepturi:

  (1) Să-şi exprime liber opiniile, în cadrul organizat, cu privire la politica partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor partidului aleşi sau numiţi în funcţii publice;

  (2) Să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului precum şi a reprezentantilor partidului aleşi sau numiţi în funcţii publice;

  (3) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri; să propună şi să fie propusi candidaţi pentru funcţii publice;

  (5) Să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizaţiilor Partidului Poporului, potrivit competenţelor stabilite în Statut;

  (6) Să fie consultaţi în luarea deciziilor de către organizaţiile şi organele partidului din care fac parte;

  (7) Să beneficieze de protecţia partidului şi a organelor sale de conducere, faţă de atacurile şi presiunile politice injuste, de orice fel;

  (8) Să participe la sedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea sa;

  (9) Sa demisioneze din partid in orice moment, cu efect imediat;

  (10) Sa se adreseze forurilor de partid in orice probleme de interes public sau personal.

  Secţiunea a 3-a. Îndatoririle membrilor
  Articolul 10
  Membrii Partidului Poporului au următoarele îndatoriri:

  (1) Să militeze pentru unitatea, suveranitatea, independenta şi integritatea teritorială a statului naţional român, pentru ridicarea prestigiului României in lume;

  (2) Să cunoască şi să respecte Statutul şi Programul Politic al P.P.;

  (3) Să militeze şi să acţioneze pentru înfaptuirea obiectivelor din Programul Politic al P.P.;

  (4) Să participe cu regularitate la adunările generale ale organizaţiei de partid şi la activităţile organizate de aceasta;

  (5) Sa nu exprime in public pareri care contravin politicii partidului şi să nu participe la manifestări cu astfel de caracter;

  (6) Să respecte disciplina de partid şi caracterul confidenţial al documentelor de partid;

  (7) Să militeze pentru păstrarea şi întărirea unităţii partidului;

  (8) Să aibă un comportament civilizat în societate, să nu aducă daune imaginii şi prestigiului partidului;

  (9) Să actioneze pentru atragerea de noi membri în randurile P.P.;

  (10) Să plătească cotizaţia de membru al partidului.


  Secţiunea a 4-a. Sancţiuni disciplinare.

  Articolul 11
  Membrilor Partidului Poporului care au săvârşit abateri de la prevederile Statutului partidului, li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni:

  (1) Discutarea şi avertizarea în comitetul executiv al organizaţiei locale în evidenţa căreia se află sau în organul de conducere din care fac parte;
  (2) Avertismentul;
  (3) Suspendarea ori revocarea din funcţia de conducere;
  (4) Retragerea sprijinului politic;
  (5) Excluderea din Partidul Poporului.

  Articolul 12

  (1) Sancţiunile prevăzute la Articolul 11 alin. (1), (2) si (5) se hotărăsc de organele de conducere ale organizaţiei din care face parte membrul de partid respectiv, cu votul majorităţii membrilor acestuia şi sunt confirmate de organul ierarhic superior. Procedura de sancţionare se declanşează din oficiu sau la cererea organelor ierarhic superioare.

  (2) Suspendarea ori revocarea din funcţia de conducere pe care o îndeplineşte, se face de către organul care l-a ales.

  (3) Retragerea sprijinului politic se hotărăste de către organul de conducere al partidului care a acordat acest sprijin.

  (4) Membrii de partid din organele alese ale P.P. pot fi excluşi din partid numai cu acordul formulat în scris de către organul de conducere din care fac parte.

  (5) Sancţiunea este ridicată de organul de conducere care a hotarat aplicarea acesteia, dupa implinirea unui termen de cel puţin şase luni.

  (6) Reprimirea în partid se poate face numai dupa împlinirea unui termen de cel puţin un an de la data ramânerii definitive a hotărârii de excludere.

  Articolul 13

  (1) Hotărârea de sancţionare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la Comisia de Arbitraj Judeţeană sau a municipiului Bucureşti ori, după caz, la Comisia Centrală de Arbitraj, în raport cu funcţia deţinută de cel în cauză, la nivel teritorial sau central.

  (2) Hotărârea de excludere din partid a unui membru al Comitetului Executiv Naţional se poate ataca numai la Comisia Centrală de Arbitraj, în termen de 15 zile de la data comunicării.

  Sectiunea a 5-a. Încetarea sau pierderea calităţii de membru al partidului
  Articolul 14
  (1) Calitatea de membru al Partidului Poporului înceteaza sau se pierde prin demisie, radiere sau excludere.

  (2) Demisia are loc în baza şi la data depunerii cererii persoanei în cauză. Se consideră de drept demisie înscrierea celui in cauză într-un alt partid politic.

  (3) Radierea se face în cazurile de deces sau de pierdere a drepturilor electorale ori a cetăţeniei române.

  (4) Excluderea se hotărăşte conform prevederilor Articolul 12 alin.(1) din Statutul P.P.
  Last edited by Constantin Cojocaru; 15-08-10 at 12:05 PM.
  Absolvent al Colegiului Naţional „Sf. Sava" şi al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Doctor în economie, specialitatea management.
  Motto _ Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor ! TUDOR VLADIMIRESCU
  Arhiva de lucrari: Index de lucrari publicate( repertoriu ) Prezentare: C.V. Manifest : GATA PDF : Grafice de evaluare
  PDF : Tabele de comparatie Website_01: Varianta COJOCARU Website_02: Eurosansa Contact: via E-mail(aici)

 2. #2
  Rang-N-04(Grup sp)
  Constantin Cojocaru's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Location
  România
  Posts
  287
  Blog Entries
  4
  Rep Power
  656

  Post Re : Statutul Partidului Poporului PP-LC Constantin Cojocaru

  Capitolul III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE.

  Secţiunea 1. Principii de organizare

  Articolul 15
  (1) Partidul Poporului este organizat şi funcţionează, potrivit legii, pe criteriul administrativ-teritorial, cuprinzând:
  - Grupe de membri de partid;
  - Organizatii locale: comunale, orăşeneşti, municipale, respectiv de sector in cadrul municipiului Bucureşti;
  - Organizaţii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

  (2) Organizaţiile Partidului Poporului prevăzute la alin.(1) au autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţii politice.

  Articolul 16
  În cadrul organizaţiilor, se pot organiza structuri ale partidului pentru soluţionarea problemelor specifice unei anumite categorii socio-profesionale.

  Articolul 17
  (1) Organele de conducere ale partidului la toate nivelurile sunt alese prin vot secret.
  (2) Un membru al P.P. poate ocupa, concomitent, cel mult doua funcţii în cadrul organelor de conducere ale partidului de la diferite niveluri.
  (3) Funcţiile de conducere în organizaţiile locale, precum si in organizatiile judetene si a municipiului Bucuresti ale Partidului Poporului, pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în raza teritorială a organizaţiei locale sau, după caz, în unităţile administrativ-teritoriale respective.
  (4) Organele de conducere ale partidului îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa majorităţii membrilor acestora.
  (5) Hotărârile organelor de conducere se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă Statutul nu prevede altfel.
  (6) Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de functia ocupată în partid; hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele şi organizaţiile componente.
  (7) În organele de conducere se asigură, pe cât posibil, reprezentarea diverselor categorii sociale, precum şi promovarea unui număr de tineri şi femei, proporţional cu ponderea acestora in partid.
  (8) În organele de conducere ale partidului vor fi reprezentate, pe cât posibil, organizaţiile componente, pe baza normelor de reprezentare stabilite potrivit prezentului Statut.


  Sectiunea a 2-a. Organizaţia locala.


  Articolul 18
  Unitatea de bază a P.P. este organizaţia locală, care reuneşte membrii de partid de pe raza unei localităţi: comună, oraş, minicipiu, sector al municipiului Bucureşti.

  Articolul 19
  (1) Organele de conducere ale organizaţiei locale sunt adunarea generală a membrilor acesteia şi comitetul executiv al organizaţiei.
  (2) Adunarea generală a organizaţiei locale se convoacă trimestrial, de către comitetul executiv al acesteia sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei.

  (3) Adunarea generală are următoarele atribuţii:
  a) Adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului si Programului Politic ale P.P., a hotărârilor organelor ierarhic superioare de partid;
  b) Dezbate probleme de interes cetăţenesc şi adopta măsuri de organizare a unor acţiuni sociale;
  c) Adopta măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale pe raza secţiilor de votare;
  d) Alege, dintre membrii săi, comitetul executiv al organizaţiei locale.
  e) Analizează activitatea desfăşurată de organizaţie de la adunarea generală precedentă şi aprobă programul de activitate pentru perioada viitoare;
  f) Alege delegaţii pentru adunarea generală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza normei de reprezentare stabilite de biroul permanent al organizatţei judeţene sau al organizaţiei municipiului Bucureşti; desemnează candidaţii pentru organele de conducere la nivelul imediat superior;
  g) Propune revocarea din funcţiile de conducere a membrilor de partid pe care i-a recomandat pentru a fi aleşi;
  h) Aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi hotărăste asupra execuţiei acestuia;
  i) Adoptă alte hotărâri, în limita competenţelor sale, pentru înfăptuirea Programului Politic al Partidului Poporului;
  j) Aduce la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare ale P.P.

  Articolul 20
  (1) Comitetul executiv al organizaţiei locale este ales pe bază de candidaturi individuale, pentru o perioada de doi ani.
  (2) Comitetul executiv al organizaţiei locale este alcătuit din: preşedinte, 1-4 vicepreşedinţi, secretar, trezorier şi 5-14 membri.
  (3) Preşedintele comitetului executiv al organizaţiei locale coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei respective; conduce activitatea comitetului executiv şi reprezintă organizaţia pe plan local.
  (4) Numărl membrilor comitetelor executive ale organizaţiilor locale se stabileşte de catre biroul permanent al organizaţiei judeţene în funcţie de mărimea organizaţiei şi de volumul activităţii acesteia.

  Articolul 21
  Comitetul executiv al organizaţiei locale are următoarele atribuţii:
  (1) Conduce activitatea organizaţiei în intervalul dintre adunările generale; asigură aplicarea hotărârilor organelor de partid ierarhic superioare;
  (2) Organizează, lunar, întâlniri de lucru cu membrii organizatiei locale;
  (3) Ţine evidenţa membrilor de partid ai organizaţiei locale şi comunică organizaţiei judeţene datele necesare cu privire la evidenţa acestora; asigură legătura cu simpatizanţii partidului;
  (4) Verifică încasarea cotizaţiei şi se preocupă de obţinerea altor fonduri necesare activităţii partidului, potrivit legii; administrează patrimonial deţinut de organizaţie şi răspunde de acesta;
  (5) Propune candidaţii partidului pentru funcţiile de primar, viceprimar şi consilieri locali.
  (6) Propune comitetului executiv al organizaţei judetene sau organizatiei municipiului Bucuresti, persoane care sa fie înscrise în listele de candidati pentru Congresul P.P. şi pentru alegerile parlamentare.
  (6) Aprobă primirea membrilor în partid, precum şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de statut.

  Articolul 22
  (1) Comitetul executiv al organizaţiei locale se întruneşte lunar şi ori de cate ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau din iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor sai.
  (2) La şedinţele comitetului executiv participă, fără drept de vot, primarii, viceprimarii şi consilierii locali, membri ai partidului, în cazul în care nu fac parte din acesta.

  Articolul 23
  (1) În cadrul organizaţiilor locale cu un numar mai mare de membri de partid - de regulă, peste 50 - se constituie grupe de membri de partid la nivel de bloc, stradă, sau grup de strazi, cartier, sat, cătun etc.
  (2) Grupele de membri de partid îşi aleg câte un secretar şi un locţiitor pentru coordonarea activităţii lor si pentru legătura operativă cu comitetul executiv al organizaţiei locale.
  (3) Grupele de membri de partid asigură, la nivelul lor, mobilizarea membrilor de partid pentru aplicarea hotărârilor organelor locale şi participarea la acţiuni iniţiate de acestea.
  (4) Grupele de membri de partid se întrunesc, de regulă, trimestrial, pentru a discuta aspecte concrete ale activităţii şi pentru a hotărî asupra participării la diferite acţiuni.


  Secţiunea a 3-a. Organizaţiile judetene şi a municipiului Bucureşti


  Articolul 24
  (1) Organizatiile P.P. de pe teritoriul unui judeţ constituie organizaţia judeţeană, cu sediul în municipiul – reşedinţă de judeţ.
  (2) Organizaţiile sectoarelor municipiului Bucureşti constituie organizaţia municipiului Bucureşti a P.P.
  (3) Prevederile acestei secţiuni referitoare la organizaţiile judeţene se aplică şi organizaţiei municipiului Bucureşti.
  (3) Organizaţiile judeţene ale P.P. conduc activitatea de realizare a obiectivelor cuprinse in Programul Politic al partidului şi in hotărârile organelor de conducere naţionale ale P.P.

  Articolul 25
  (1) Organul de conducere al organizatiei judeţene este adunarea generală.
  (2) Adunarea generală a organizaţiei judeţene are loc cel puţin o dată la doi ani, iar pentru alegeri o dată la patru ani.
  (3) Adunarea generală extraordinară a organizaţiei este convocată de comitetul executiv sau de cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.
  (4) Adunarea generală a organizaţiei judeţene se constituie din delegaţi aleşi de organizatiile locale componente - comună, oraş, municipiu, iar cea a municipiului Bucureşti din delegaţi aleşi de anunările generale ale organizaţiilor sectoarelor acestuia, pe baza normei de reprezentare stabilite de comitetul executiv al organizatiei judeţene sau, dupa caz, a municipiului Bucureşti.

  Articolul 26

  Adunarea generală a organizaţiei judeţene are următoarele atribuţii principale:
  (1) Analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de comitetul executiv al organizaţiei judeţene de la adunarea generală precedentă şi aprobă programul pentru activitatea viitoare;
  (2) Adoptă hotărâri pentru realizarea Programului Politic al P.P.;
  (3) Alege şi revocă, pe funcţii, membrii Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene, precum şi membrii Biroului Permanent al acesteia, potrivit numărului stabilit de Biroul Permanent al Comitetului Executiv Central al P.P.;
  (4) Alege Comisia de Arbitraj şi Comisia de Control Financiar;
  (5) Dezbate raportul Comosiei de Arbitraj şi raportul Comisiei de Control Financiar;
  (6) Alege delegaţii la Congres, potrivit normelor de reprezentare stabilite de Biroul Permanent al Comitetului Executiv Central al P.P.;
  (7) Desemnează candidaţii pentru organele centrale ale partidului.

  Articolul 27

  Comitetul executiv al organizaţiei judeţene este ales, pentru o perioada de patru ani.

  (1)Numărul membrilor comitetelor executive judeţene se stabileşte de Biroul Permanent al Comitetului Executiv Central al P.P.
  (2)Preşedintele organizaţiei judeţene este ales pentru un mandat de 4 ani şi este şi preşedintele Comitetului Executiv al acesteia. Preşedintele organizaţiei judeţene răspunde de activitatea organizatiei; conduce Comitetul Executiv al acestuia; reprezintă organizaţia în relaţiile cu autorităţile publice locale, precum şi în relaţiile cu alte formaţiuni politice sau organizaţii neguvernamentale de la nivel local.
  (3) Comitetul executiv al organizaţiei judetene se întruneşte semestrial şi de cate ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui organizaţiei judeţene sau a cel putţn 1/3 din numărul membrilor săi.
  (4) În cadrul Comitetului executiv al organizatiei judetene se pot organiza departamente pe domenii de activitate, corespunzator departamentelor din cadrul Comitetului Executiv Central.

  Articolul 28
  Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene are următoarele atribuţii principale:
  (1) Conduce activitatea de partid la nivelul judetului, în intervalul dintre adunările generale;
  (2) Adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor stabilite de adunările generale ale organizaţiei judeţene şi de organele centrale ale partidului;
  (3) Solutioneaza contestaţiile împotriva hotărârilor luate de adunările generale ale organizaţiilor locale, precum şi de birourile acestora, care încalcă prevederile Statutului P.P.;
  (4) Propune Biroului Permanent al Comitetului Executiv Central candidaturi pentru alegerile parlamentare, validează candidaţii pentru Consiliul Judetean, consultând organizaţia din care aceştia fac parte;
  (5) Coordonează activitatea reprezentanţilor Partidului Poporului în Consiliul Judetean, Prefecturi, in Guvernul României, precum şi a senatorilor şi deputaţilor, membri ai organizaţiei;
  (6) Definitivează listele candidaţilor la alegerile locale, pe baza candidaturilor propuse de birourile organizaţiilor locale ale P.P.
  (7) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetară.

  Articolul 29
  (1) Biroul Permanent al Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene este alcătuit din: preşedinte, 3-5 vicepreşedinţi, secretar executiv, trezorier şi 15-25 membri.

  (2) Biroul Permanent se întruneşte o dată pe trimestru şi de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui sau din iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

  (3) La şedinţele Biroului Permanent pot participa, fără drept de vot, deputaţii şi senatorii, preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni, membri ai partidului, care nu fac parte din Biroul Permanent.

  Articolul 30
  Biroul Permanent al organizaţiei judetene are următoarele atribuţii principale:

  (1) Coordonează activitatea organizatiei judeţene între şedinţele Comitetului Executiv;
  (2) Stabileşte, dupa caz, numarul membrilor comitetelor executive ale organizatiilor locale, în funcţie de mărimea organizaţiei şi de volumul activităţii acestora;
  (3) Asigură îndeplinirea hotărârilor stabilite de organele centrale ale partidului;
  (4) Administrează patrimoniul deţinut de organizaţie;
  (5) Aprobă statul de funcţii pentru personalul propriu salarizat şi, după caz, al organizaţiilor locale;
  (6) Asigură legătura cu organizaţiile judeţene ale altor partide sau formaţiuni politice, cu sindicatele, patronatele şi cu alte asociatţi;
  (10) Propune Biroului Permanent al Comitetului Executiv Central candidaturi pentru funcţiile de prefect, subprefect, preşedinte sau vicepreşedinte ai consiliului judetean;
  (11) Păstrează adeziunile şi ţine evidenţa membrilor organizaţiilor judetene; soluţionează contestaţiile formulate în legătura cu cererile de primire în partid.

  Articolul 31
  (1) Comisia de Arbitraj este organul de jurisdicţie ales de Conferinţa judeţenă, care cercetează reclamatţile şi sesizările iîdreptate împotriva membrilor şi organelor de conducere ale organizatiei judeţene.
  (2) Comisia de Arbitraj este compusă din : preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 2-5 membri, aleşi pentru un mandat de patru ani.
  (3) Comisia de Arbitraj funcţionează pe baza regulamentului aprobat de Biroul Permanent al Comitetului Executiv Central.
  (4) Comisia de Arbitraj prezintă adunărilor generale judetene rapoarte de activitate.
  (5) Persoanele alese in Comisia de Arbitraj nu pot face parte din Comitetul Executiv alorganizaţiei judeţen şi nici din Comisia Judeţeană de Control Financiar.

  Articolul 32
  (1) Comisia Judeţeană de Control Financiar verifică activitatea financiar-contabilă şi de gestionare a bunurilor efectuate de catre consiliul organizaţiei judetene si, după caz, a comitetelor executive ale organizatiilor locale.
  (2) Comisia Judeteana de Control Financiar este compusă din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar si 2-5 membri, aleşi pentru un mandat de patru ani.
  (3) Comisia Judeţeană de Control Financiar funcţioneaza pe baza regulamentului aprobat de Biroul Permanent al Comitetului Executiv Central.
  (4) Comisia prezintă în conferinţele judetene rapoarte de activitate şi informării organelor executive.
  (5) Persoanele alese in Comisia de Control Financiar nu pot face parte din Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene şi nici din Comisia de Arbitraj.
  Last edited by Constantin Cojocaru; 15-08-10 at 02:06 PM.
  Absolvent al Colegiului Naţional „Sf. Sava" şi al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Doctor în economie, specialitatea management.
  Motto _ Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor ! TUDOR VLADIMIRESCU
  Arhiva de lucrari: Index de lucrari publicate( repertoriu ) Prezentare: C.V. Manifest : GATA PDF : Grafice de evaluare
  PDF : Tabele de comparatie Website_01: Varianta COJOCARU Website_02: Eurosansa Contact: via E-mail(aici)

 3. #3
  Rang-N-04(Grup sp)
  Constantin Cojocaru's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Location
  România
  Posts
  287
  Blog Entries
  4
  Rep Power
  656

  Post Re : Statutul Partidului Poporului PP-LC Constantin Cojocaru

  Capitolul IV. STRUCTURA ORGANELOR NAŢIONALE DE CONDUCERE.

  Sectiunea 1. Congresul Partidului Poporului

  Articolul 33
  (1) Forul suprem de conducere al Partidului Poporului este Congresul.
  (2) Congresul se convoacă o dată la patru ani.
  (3) Congresul este compus din delegaţi aleşi de către conferinţele organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, potrivit normei de reprezentare stabilite de Biroul Permanent al Comitetului Executiv Central al P.P.
  (4) Data, locul şi programul desfăşurării Congresului se stabilesc de către Comitetul Executiv Central al P. P.
  (5) Pentru desfăşurarea statutară a Congresului, este necesara prezenţa a cel putin 2/3 din numarul delegaţilor cu drept de vot. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit se stabileşte o nouă dată la care acesta se va desfăşura cu numărul de delegaţi prezenţi.

  Articolul 34
  Congresul Extraordinar poate fi convocat de către Comitetul Executiv Central în una din următoarele situaţii:
  (1) În cazul alegerilor parlamentare ori prezidenţiale anticipate;
  (2) În situaţii deosebite, la solicitarea grupurilor parlamentare din cele două Camere sau a cel puţin 15 Comitete executive judeţene ale organizaţiilor P.P.

  Articolul 35
  (1)La lucrările Congresului pot participa, ca invitaţi, personalităţi proeminente ale vieţii publice, din ţară şi străinătate.
  (2) Lista invitaţilor este stabilită de Biroul Permanent al Comitetului Executiv Central. Invitaţii audiază lucrările, pot lua cuvântul, dar nu votează.

  Articolul 36
  Congresul P.P. are următoarele atribuţii:

  (1) Adoptă sau modifică Statutul P.P., cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi;
  (2) Adoptă sau modifică Programul Politic al partidului;
  (4) Alege Comitetul Executiv Central şi Preşedintele partidului;
  (5) Desemnează candidatul P.P. la funcţia de Preşedinte al României;
  (6) Alege Comisia Centrală de Arbitraj şi Comisia Naţională de Control Financiar;
  (7) Hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comitetul Executiv Centrall;
  (8) Hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comisia Centrală de Arbitraj şi de Comisia Naţională de Control Financiar;
  (9) Solutioneaza contestaţiile împotriva hotărârilor luate de Comitetul Executiv Central sau de Biroul Permanent Central, de Comisia Centrală de Arbitraj şi de Comisia Naţională de Control Financiar;
  (10) Hotărăşte, la cererea celor interesaţi, asupra sancţiunii de excludere din partid;
  (11) Hotărăşte dizolvarea partidului.

  Sectiunea a 2-a. Preşedintele partidului

  Articolul 37
  (1) Preşedintele partidului este ales prin vot secret de către Congresul Partidului Poporului.
  (2) Preşedintele partidului este si presedintele Comitetului Executiv Central şi al Biroului Permanent Central al P.P.
  (4) Preşedintele partidului prezidează sedintele Congresului, ale Comitetului Executiv Central şi ale Biroului Permanent Central; conduce activitatea acestora.
  (5) Preşedintele reprezintă partidul în relaţiile cu organizaţiile partidului şi organele de conducere ale acestora, cu autorităţile publice centrale sau locale, precum şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate.

  Secţiunea a 3-a. Comitetul Executiv Central
  Articolul 38
  Comitetul Executiv Central al P.P. este organul de conducere al partidului în intervalul dintre două Congrese.

  Articolul 39
  (1) Comitetul Executiv Central al P.P. se alege pentru o perioadă de patru ani.
  (2) Comitatul Executiv Central este alcătuit din 47 membri, câte unul din fiecare judeţ al ţării şi din sectoarele municipiului Bucureşti.
  (3)Membrii Comitatului Executiv Central sunt aleşi dintre candidaţii desemnaţi de conferinţele judeţene şi a municipiului Bucureşti sau propuşi de Congres.

  Articolul 39
  Comitetul Executiv Central al P.P. are următoarele atribuţii:
  (1) Alege şi revocă vicepresedintţi, secretarul general şi ceilalti membri ai Biroului Permanent Central;
  (2) Urmăreşte realizarea hotărârilor Congresului;
  (3) Aprobă încheierea alianţelor politice precum şi comasarea prin fuziune sau absorbţie cu alte partide sau formaţiuni politice;
  (4) Aprobă dizolvarea comitetelor executive sau a birourilor permanente ale organizaţiilor judeţene, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statului şi stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri în judeţele respective;
  (5) Aprobă programul de guvernare şi propunerile de membri ai Guvernului;
  (6) Soluţioneaza contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de comitetele executive ale organizaţiilor judeţene sau a organizaţiei municipiului Bucuresti;
  (7) Aproba bugetul anual de venituri şi cheltuieli al partidului, hotărăşte asupra execuţiei acestuia;
  (8) Îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din prezentul Statut.

  Articolul 40
  (1) Comitetul Executiv Central al P.P. se întruneşte semestrial şi de câte ori este nevoie.
  (2) Comitetul Executiv CEntral se convoacă în şedinţe ordinare de Preşedintele Partidului, iar în şedinţe extraordinare, de acesta precum şi la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi sau a cel puţin 10 comitete executive ale organizaţiilor judeţene.
  (3)Lucrările Comitetului Executiv Central sunt conduse de Preşedintele Partidului.

  Articolul 41
  (1)In cadrul Comitetului Executiv Centra al P.P. se organizează departamente, pe domenii de activitate, din care fac parte membri ai Comitetului Executiv Central şi specialişti din domeniile respective.
  (2) Departamentele Comitetului Executiv Central pot organiza, cu aprobarea Biroului Permanent Central, forumuri, ligi, asociatii, cluburi şi alte asemenea organisme, pentru fundamentarea şi aplicarea Programul Politic al P.P.
  (3) Activitatea departamentelor este organizată conform prevederilor Regulamentelor de organizare şi functionare proprii aprobate de Biroul Permanent Central.

  Sectiunea a 4-a. Biroul Permanent Central
  Articolul 42
  (1) Biroul Permanent Central, cu excepţia preşedintelui, este ales de Comitetul Executiv Central al P.P, pe funcţii.
  (2) Biroul Permanent Central se compune din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi, secretarul general şi 8 membri.
  (3)Secretarul general coordoneaza activitatea curentă de partid, în limita mandatului încredintat de preşedintele partidului.
  (4) Biroul Permanent Central se întruneşte săptămânal şi de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.
  (5) Şedinţa Biroului Permanent Central este statutară în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor acestuia şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

  Articolul 43
  Biroul Permanent Central are următoarele atribuţii:
  (1) Coordonează activitatea partidului între şedinţele Comitetului Executiv Central;
  (2) Arobă norme de aplicare a hotărârilor Congresului ori ale Comitetului Executiv Central;
  (3) Negociază alianţe politice, precum şi comasarea prin fuziune sau absorbtţe cu alte partide politice sau formaţiuni politice ori alte forme de asociere;
  (4) Administrează patrimoniul partidului;
  (5) Conduce campaniile electorale ale P.P. pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare şi locale, precum şi pentru referendumuri;
  (6) Aprobă listele de candidati pentru alegerile parlamentare, pe baza propunerilor de candidaturi formulate de Comitetele executive ale organizatţilor judeţene sau al organizaţiei municipiului Bucureşti;
  (7) Aprobă propunerile de candidaţi pentru organele administraţiei publice locale în funcţiile de preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, de primari ai municipiilor şi sectoarelor, de primar general al municipiului Bucureşti, precum şi în funcţiile de prefect şi subprefect;
  (8) Confirmă conducerile grupurilor parlamentare, candidaţii P.P. pentru Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru conducerea Comisiilor Permanente ale acestora;
  (9) Aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor partidului;
  (10) Indeplineste si alte atributii prevazute de Statut.

  Articolul 44
  În cazul în care una din funcţiile din cadrul Biroului Permanent Central devine vacantă, aceasta se ocupă la prima şedinţă a Comitetului Executiv Central, din rândul membrilor acestuia.

  Articolul 45
  Pentru desfăşurarea activităţii curente, Biroul Permanent Central al P.P. desemnează mai mulţi secretari executivi şi un trezorier, care coordonează activităţile din domeniile: organizatoric; relaţiile cu mass-media; resurse umane; resurse materiale; resurse financiare; relaţii internaţionale şi, după caz, altele.


  Sectiunea a 5-a. Comisia Centrală de Arbitraj

  Articolul 46
  (1) Comisia Centrală de Arbitraj este organul de jurisdictie, ales de Congresul P.P. pentru un mandat de patru ani, care cercetează şi soluţionează cererile, reclamaţiile şi sesizările îndreptate impotriva organelor de conducere ale partidului şi a membrilor acestora.
  (2) Comisia Centrală de Arbitraj este compusă din 10-12 membri; din rândul acestora, Comisia alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul.
  (3) Comisia Centrală de Arbitraj funcţionează pe baza regulamentului propriu aprobat de Biroul Permanent Central.
  (4) Comisia Centrală de Arbitraj prezintă Congresului rapoarte de activitate.
  (5) Persoanele alese în Comisia Centrală de Arbitraj nu pot face parte din Comitetul Executiv Central şi Comisia Naţională de Control Financiar.
  (6) Hotărârile pronunţate de Comisia Centrală de Arbitraj sunt definitive.


  Sectiunea a 6-a. Comisia Naţională de Control Financiar

  Articolul 47
  (1) Comisia Naţională de Control Financiar este organul care verifică activitatea financiară a partidului şi este aleasă de Congresul P.P. pentru un mandat de patru ani.
  (2) Comisia Naţionala de Control Financiar se compune din 11-15 membri; din rândul acestora, Comisia alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul.
  (3) Comisia funcţioneaza pe baza regulamentului propriu, aprobat de Biroul Permanent Central.
  (4) Comisia are dreptul de a controla, din proprie iniţiativă sau ca urmare a reclamaţiilor si sesizărilor primite, modul de formare şi utilizare a bugetelor organizaţiilor partidului.
  (5) Comisia controlează activitatea comisiilor judetene de Control Financiar, precum şi pe cea a comisiei de control financiar a municipiului Bucuresti.
  (6) Comisia avizează reglementarile de ordin intern ale partidului privind gestionarea resurselor financiare, întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a bilanturilor contabile.
  (7) Comisia verifică modul de utilizare a alocaţiilor primite de la bugetul de stat potrivit legii.
  (8) Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în rapoarte adresate Biroului Permanent Central, Consiliului Executiv Central si, respectiv, Congresului P.P.
  Last edited by Constantin Cojocaru; 15-08-10 at 02:12 PM.
  Absolvent al Colegiului Naţional „Sf. Sava" şi al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Doctor în economie, specialitatea management.
  Motto _ Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor ! TUDOR VLADIMIRESCU
  Arhiva de lucrari: Index de lucrari publicate( repertoriu ) Prezentare: C.V. Manifest : GATA PDF : Grafice de evaluare
  PDF : Tabele de comparatie Website_01: Varianta COJOCARU Website_02: Eurosansa Contact: via E-mail(aici)

 4. #4
  Rang-N-04(Grup sp)
  Constantin Cojocaru's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Location
  România
  Posts
  287
  Blog Entries
  4
  Rep Power
  656

  Post Re : Statutul Partidului Poporului PP-LC Constantin Cojocaru

  CAPITOLUL V. PROCEDURA DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE P.P.

  Sectiunea 1 - La nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor din municipiul Bucureşti
  Articolul 48
  (1) In vederea alegerii comitetului executiv, adunarea generală desemnează, prin vot, dintre membrii săi, o comisie de propuneri, alcătuită din 3 membri, care aleg dintre ei preşedintele comisiei.

  (2) Comisia prezintă adunarii generale candidatii pe funcţii, conform numărului de membri ai comitetului executiv stabilit de biroul permanent al comitetului executiv al organizaţiei judeţene, în funcţie de mărimea organizaţiei respective.

  (3) Propunerile înscrise nominal pe buletinul de vot sunt supuse aprobării adunării generale şi se adoptă, prin votul secret, de majoritatea membrilor prezenţi.


  Sectiunea a 2-a - La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucuresti

  Articolul 49
  (1) În vederea alegerii comitetului executiv al organizaţiei judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a Comisiei de Arbitraj şi a Comisiei de Control Financiar, adunarea generală a organizaţiei judeţene şi a municipiului Bucureşti stabileşte numărul membrilor acestora şi desemneaza, prin vot, o comisie de propuneri, formată din 7-9 membri, care îşi allege, dintre ei, preşedintele.

  (2) Comisia de propuneri stabileşte candidaturile nominale ale membrilor Comitetului Executiv, Comisiei de Arbitraj şi a Comisiei de Control Financiar, pe baza propunerilor de candidaţi desemnaţi de adunarile generale comunale, orăşeneşti şi municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

  (3) Propunerile, înscrise nominal pe buletine de vot, sunt aprobate prin vot secret, cu majoritatea membrilor prezenţi.

  Articolul 50
  (1) Numărul membrilor biroului permanent al comitetului executiv al organizaţiei judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabileşte de Biroul Permanent Central al P.P.

  (2) Pentru alegerea biroului permanent, comitetul executiv al organizaţiei judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, alege o comisie de propuneri, formata din 5-7 membri, care aleg, dintre ei, un preşedinte.

  (3) Comisia de propuneri prezintă comitetului executiv al organizaţiei judeţene, respectiv, al municipiului Bucureşti, candidaturile nominale, pe funcţii.

  (4) Candidaturile nominale se aprobă de comitetul executiv, cu majoritatea membrilor prezenţi.

  Secţiunea a 3-a. La nivel naţional
  Articolul 51
  (1)Congresul P.P. stabileşte numărul membrilor Comitetului Executiv Central al P.P., al Comisiei Centrale de Arbitraj şi al Comisiei Naţionale de Control Financiar.

  (2) Pentru alegerea Preşedintelui P.P., a membrilor Comitetului Executiv Central, ai Comisiei Centrale de Arbitraj şi ai Comisiei Naţionale de Control Financiar, Congresul alege din rândul delegaţilor o comisie de propuneri, care îşi desemnează un preşedinte.

  (3) Comisia întocmeşte liste cuprinzând candidaţii pentru preşedintele Partidului, pentru Comitetul Executiv Central, pentru Comisia Centrală de Arbitraj şi pentru Comisia Nationala de Control Financiar, cu reprezentarea tuturor organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza propunerilor de candidaţi desemnaţi de adunările generale ale organizaţiilor judeţene şi de cea a municipiului Bucureşti, precum şi de Congres, avându-se în vedere promovarea unui număr corespunzator de tineri şi femei.

  (4) Listele candidaţilor se supun aprobării Congresului şi se adoptă prin vot secret, cu majoritatea votului delegaţilor prezenţi.

  Articolul 52
  (1) Consiliul Executiv Central stabileşte numărul membrilor Biroului Permanent Central şi desemnează o comisie de propuneri pentru alegerea acestora, formataă din 3 membri. Membrii comisiei îşi aleg, dintre ei, un preşedinte.

  (2) Comisia de propuneri prezintă candidaturile nominale pentru membrii Biroului Permanent Central, pe funcţii.

  (3) Candidaturile nominale se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

  Sectiunea a 4-a. Comisiile de Validare

  Articolul 53
  (1) În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la alegerea delegaţilor la adunările generale ale organizaţiilor judeţene sau la Congresul P.P. se constituie comisii de validare la nivelul adunărilor generale, respectiv al Congresului, alcătuite dupa cum urmează:

  a) la comune şi oraşe din 3-5 membri;
  b) la municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti din 5-7 membri;
  c) la judeţe si municipiul Bucureşti din 7-9 membri;
  d) la Congres din 9-15 membri.

  (2) Membrii comisiei de validare sunt aleşi dintre delegaţii la adunările generale respective, după caz, la Congresul P.P. şi îşi aleg, din rândul acestora, un preşedinte.

  (3) Comisia de validare verifică mandatele delegaţilor, constată cvorumul statutar de şedinţă şi prezintă adunării generale şi Congresului procesul-verbal cu privire la rezultatul verificării.

  CAPITOLUL VI. ORGANIZAŢIA DE FEMEI ŞI ORGANIZAŢIA DE TINERET A P.P.

  Sectiunea 1. Organizaţia de Femei.
  Articolul 54
  (1) In cadrul organizaţiilor P.P.- comunale, orasenesti, municipale, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene şi a municipiului Bucureşti - se constituie organizaţii de femei.

  (2) La nivel naţional, se constituie Organizaţia de Femei a Partidului Poporului din care fac parte toate femeile care au calitatea de membru al P.P.

  (3) Organizaţiile de femei ale P.P. pregătesc şi pun în practică acţiuni de informare şi pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului şi în funcţii de responsabilitate şi demnitate publică.

  Sectiunea a 2-a. Organizatia de tineret a P.P.
  Articolul 55
  (1) In cadrul organizaţiilor P.P.- comunale, orasenesti, municipale, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene şi a municipiului Bucureşti - se constituie organizaţii de tineret.

  (2) La nivel naţional, se constituie Organizaţia de Tineret a Partidului Poporului din care fac parte toţi tinerii care au calitatea de membru al P.P. şi au vârsta cuprinsă între 18-35 ani, precum şi tineri care au împlinit vârsta de 16 ani.

  (3) Organizaţiile de tineret ale P.P. pregătesc şi pun în practică acţiuni de informare şi pregătire în vederea promovării tinerilor în structurile de decizie ale partidului şi în funcţii de responsabilitate şi demnitate publică.


  CAPITOLUL VII. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI SURSELE DE FINANTARE


  Secţiunea 1. Administrarea patrimoniului
  Articolul 56
  (1) Partidul Poporului deţine bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii sale.
  (2) Administrarea patrimoniului P.P. se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (3) Biroul Permanent Central al P.P. numeşte câte un mandatar financiar, în conditţile legii, pe perioada campaniilor electorale locale, parlamentare şi prezidenţiale.

  Sectiunea a 2-a. Surse de finanţare

  Articolul 57
  (1) Sursele de finanţare ale partidului sunt :
  a) cotizaţii ale membrilor de partid;
  b) donaţii şi legate;
  c) venituri provenite din activităţi proprii;
  d) subvenţii de la bugetul de stat acordate în condiţiile legii.

  (2) Operaţiunile de încasari şi plăţi ale partidului se efectuează prin conturi în lei şi în valută, deschise la unităţi bancare cu sediul în România, potrivit legii.

  (3) Cuantumul cotizaţiei, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului Permanent Central al P.P.


  CAPITOLUL VIII. DISPOZIţII FINALE

  Articolul 58
  (1) Activitatea Partidului poporului se desfăşoară în conformitate cu prevederile legii partidelor politice şi ale prezentului Statut.

  (2) Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul in relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte autorităţi la nivel local, pot deschide conturi la bănci şi răspund de operaţiunile effectuate în aceste conturi.

  Articolul 59

  Partidul Poporului îşi încetează activitatea, în condiţiile legii, prin :
  - Autodizolvare;
  - Dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curţii Constituţionale;
  - Inactivitate constatată de Tribunalul Bucuresti.

  Articolul 60
  (3) Organele executive ale Partidului Poporului, la nivel central sau local, pot constitui asociaţii sau fundaţii pentru realizarea obiectivelor partidului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare

  Articolul 61
  P.P. este persoana juridica de drept public şi are sediul central în municipiul Bucuresti.

  Articolul 62
  Modelul drapelului şi imnul Partidului Poporului se stabilesc de Biroul Permanent Central al P.P.

  Articolul 63
  Iniţiativa modificării Statutului şi Programului Politic ale P.P. aparţine Biroului Permanent Central.
  Last edited by Constantin Cojocaru; 15-08-10 at 02:20 PM.
  Absolvent al Colegiului Naţional „Sf. Sava" şi al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Doctor în economie, specialitatea management.
  Motto _ Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor ! TUDOR VLADIMIRESCU
  Arhiva de lucrari: Index de lucrari publicate( repertoriu ) Prezentare: C.V. Manifest : GATA PDF : Grafice de evaluare
  PDF : Tabele de comparatie Website_01: Varianta COJOCARU Website_02: Eurosansa Contact: via E-mail(aici)

Similar Threads

 1. Statutul Partidului Social Democrat (PSD)
  By Han_Solo in forum Partidul Social Democrat (PSD)
  Replies: 18
  Last Post: 06-03-11, 02:33 PM
 2. Programul politic al Partidului Poporului PP-LC Constantin Cojocaru
  By Constantin Cojocaru in forum Partidul Poporului – PP-LC (Dr. Constantin Cojocaru)
  Replies: 9
  Last Post: 15-08-10, 11:33 AM
 3. Explicatie publica adresata Dr. Constantin Cojocaru
  By Excalibur in forum Manipularea electoratului in interese transpartinice
  Replies: 0
  Last Post: 14-08-10, 02:20 PM
 4. Cheia cresterii productivitatii - Constantin Cojocaru
  By Constantin Cojocaru in forum Criza financiar-economică. Finanţe-Economie-Buget-Resurse
  Replies: 0
  Last Post: 15-05-10, 11:58 PM
 5. CV Dr. Constantin Cojocaru
  By Constantin Cojocaru in forum Proiecte, comunicate, organizare, semnale, expuneri, sondaje
  Replies: 0
  Last Post: 08-05-10, 01:48 PM

Tags for this Thread

Liens sociaux

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •