Results 1 to 1 of 1

Thread: Legea Proprietatii si Prosperitatii Românilor

 1. #1
  Rang-N-04(Grup sp)
  Constantin Cojocaru's Avatar
  Join Date
  May 2010
  Location
  România
  Posts
  287
  Blog Entries
  4
  Rep Power
  656

  Post Legea Proprietatii si Prosperitatii Românilor

  Legea Proprietatii si Prosperitatii Românilor

  Capitolul 1. Dispoziţii generale


  Articolul 1. Întregul capital deţinut de statul român şi de autorităţile publice locale în societăţile comerciale şi regiile autonome, create în baza prevederilor Legii 15/1990, aparţine cetăţenilor României.

  Articolul 2. Recunoaşterea drepturilor de proprietate asupra capitalului prevăzut la articolul 1 se realizează printr-o emisiune de obligaţiuni, în conformitate cu-prevederile prezentei legi.


  Capitolul 2. Emisiunea de obligaţiuni


  Articolul 3. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor va efectua o emisiune de obligaţiuni prin care statul român se va angaja să restituie cetăţenilor României capitalul trecut în patriŹmoniul societăţilor comerciale şi regiilor autonome create prin aplicarea prevederilor Legii 15/1990.

  Articolul 4. Obligaţiunile prevăzute la articolul 3 sunt nominative, ţinute în cont.

  Articolul 5. Valoarea nominală a unei obligaţiuni este de 1.000.000 (un milion) lei.

  Articolul 6. Fiecare cetăţean major al României este îndreptăţit să primească un număr de 60 obligaţiuni, fiecare obligaţiune având o valoare nominală de 1.000.000 de lei, respectiv un total de 60.000.000 lei.

  Articolul 7. Sunt îndreptăţiţi să primească cele 60 de obligaţiuni toţi cetăţenii României care au primit cupoane nominative de privatizare, în baza Legii 55/1995, precum şi cei care au primit carnete cu certificate de proprietate în baza Legii 58/1991 şi le-au folosit înainte de adoptarea Legii 55/1995.

  Articolul 8. De obligaţiunile emise în baza prevederilor prezentei legi beneficiază şi foştii proprietari sau acţionari ai societăţilor comerciale, preluate de regimul comunist, după 6 martie 1945. Numărul de obligaţiuni cuvenite foştilor proprietari sau acţionari, ca şi modul de distribuire al respectivelor obligaţiuni, va fi stabilit printr-o lege specială.

  Articolul 9. Pentru atestarea calităţii de deţinător de obligaţiuni Ministerul Finanţelor va emite şi distribui cetăţenilor prevăzuţi la articolele 7 şi 8 câte un certificat de creditor, în care va fi menţionat numărul de obligaţiuni deţinut de fiecare cetăţean, valoarea nominală, unitară şi totală a acestora, dobânda anuală, numărul de identificare, precum şi condiţiile de răscumpărare a obligaţiunilor şi de plată a dobânzii.

  Articolul 10. Certificatele de creditori pentru beneficiarii prevăzuţi la articolul 7 vor fi distribuite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar cele pentru beneficiarii prevăzuţi la articolul 8 vor fi distribuite în termenele şi în condiţiile stabilite prin legea specială.

  Articolul 11.Termenul limită de răscumpărare a obligaţiunilor emise în baza prevederilor prezentei legi este de 20 de ani de la data emiterii lor.

  Articolul 12. Preţul de răscumpărare al fiecărei obligaţiuni este egal cu valoarea ei nominală, indexată cu indicele general al inflaţiei din România, între luna decembrie a anului 1997 şi antepenultima lună de dinaintea răscumpărării respectivei obligaţiuni.

  Articolul 13. Dobânda la obligaţiunile ce fac obiectul prezentei legi este de 3 (trei) la suta pe an, respectiv 30.000 (treizeci mii) lei dobândă pe an, pentru fiecare obligaţiune, şi se datorează începând cu data de 1 ianuarie 1998.

  Articolul 14. Dobânda datorată, în baza prevederilor prezentei legi de către statul român, cetăţenilor, deţinători de obligaţiuni, va fi indexată cu indicele general al inflaţiei din România, între luna decembrie a anului 1997 şi antepenultima lună de dinaintea plăţii dobânzii. Dobânda prevăzută la alineatul precedent este plătită din dividendele încasate de către Ministerul Finanţelor pentru acţiunile deţinute de statul român la societăţile comerciale, precum şi din alte surse, aprobate prin lege.

  Articolul 15. Dobânda anuală, prevăzută la articolul 13, se plăteşte în două tranşe semestriale. Prima tranşă se plăteşte până la data de 30 iunie, iar cea de-a doua tranşă se plăteşte până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

  Articolul 16. Ministerul Finanţelor va organiza plata dobânzilor datorate în baza prevederilor prezentei legi în aşa fel încât în fiecare lună a unui an calenŹdaristic sa se plătească aproximativ acelaşi volum de dobânzi, iar acesta să fie proporţional cu numărul deţinătorilor de obligaţiuni din fiecare judeţ al ţării.

  Articolul 17. Răscumpărarea obligaţiunilor emise în baza prezentei legi se efectuează din încasările obţinute de Ministerul Finanţelor din vânzarea acţiunilor deţinute de statul român la societăţile comerciale, precum şi din alte surse, aprobate prin lege. Sumele încasate de Ministerul Finanţelor din vânzarea acţiunilor deţinute de statul român la societăţile comerciale vor fi utilizate, temporar, pentru recapitalizarea societăţilor comerciale la care statul român este acţionar şi pentru constituirea de depozite bancare purtătoare de dobânzi, până la uti-lizarea lor pentru răscumpărarea obligaţiunilor. Dobânzile încasate ca urmare a constituirii acestor depozite vor fi utilizate pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise în baza prevederilor prezentei legi şi pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale Departamentului Capitalului de Stat.

  Articolul 18. Începând cu data de 1 ianuarie 1999, Ministerul Finanţelor va răscumpăra, anual, întregul număr de obligaţiuni pentru care au fost create resurse de răscumpărare. Numărul de obligaţiuni ce vor fi răscumpărate anual, precum şi sumele destinate răscumpărării lor, vor fi aprobate prin
  lege.

  Articolul 19. Ministerul Finanţelor va organiza efectuarea răscumpărărilor de obligaţiŹuni în aşa fel încât în fiecare lună a unui an calendaristic să se efectueze aproximativ acelaşi volum de răscumpărări, iar acesta să fie proporţional cu numărul deţinătorilor de obligaţiuni din fiecare judeţ al ţării. ,

  Articolul 20. Obligaţiunile emise în baza prevederilor prezentei legi sunt convertibile în acţiuni deţinute de statul român la societăţile comerciale.
  Schimbul de obligaţiuni contra acţiuni se face luându-se în considerare preţul de piaţă al celor două tipuri de valori mobiliare.

  Articolul 21. Obligaţiunile emise în baza prevederilor prezentei legi vor fi tranzacţionate pe piaţa secundară a valorilor mobiliare din România, ele putând fi cumpărate, de statul român, de persoane fizice, cetăţeni români şi de persoane juridice române. Primii deţinători ai obligaţiunilor emise în baza prevederilor prezentei legi nu le pot vinde la un preţ mai mic decât jumătatea valorii nominale, actualizată la data vânzării. Aceste obligaţiuni vor putea fi utilizate drept garanţii pentru obţinerea de credite de la băncile comerciale, credite care vor putea fi folosite exclusiv pentru achiziţionarea de valori mobiliare pe piaţa primară a acestora.


  Capitolul 3. Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 22. La data intrării în vigoare a prezentei legi, toate regiile autonome create prin aplicarea prevederilor Legii 15/1990 şi netransformate, încă, în societăţi comerciale, se organizează ca societăţi comerciale, având ca acţionar unic statul român. În capitalul social al societăţilor comerciale rezultate din aplicarea prevederilor alineatului precedent nu se includ bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin.(4) din Constituţie. Contractele de societate şi statutele societăţilor comerciale create prin aplicarea prevederilor prezentului articol, societăţi considerate de Guvernul României ca având caracter strategic pentru economia naţională, vor conţine clauza acţiunii de aur, prin care statul român, prin Ministerul Finanţelor, va avea drept de veto asupra hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor soci-etăţilor comerciale în cauză. Sunt considerate societăţi comerciale cu caracter strategic toate băncile create prin aplicarea prevederilor Legii 15/1990, cele în al căror patrimoniu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin, 4 din Constituţie, precum şi cele provenite din fostele IAS-uri.

  Articolul 23. Capitalul societăţilor comerciale create prin aplicarea prevederilor arti-colului 22 al prezentei legi se divide în acţiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 1.000 lei, emise în formă dematerializată.

  Articolul 24. Se autorizează Ministerul Finanţelor să hotărască divizarea societăţilor comerciale create în baza prevederilor articolului 22 în aşa fel încât sa se asigure condiţii optime pentru managementul acestora, în scopul obţinerii unei maxime eficienţe a activităţii lor economice.

  Articolul 25. La data intrării în vigoare a prezentei legi, Fondul Proprietăţii de Stat îşi încetează activitatea şi se reorganizează ca Departament al Capitalului de Stat, subordonat Ministerului Finanţelor. Departamentul Capitalului de Stat va funcţiona pe baza Statutului Fondului Proprietăţii de Stat modificat în conformitate cu prevederile prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului României. Activitatea Departamentului Capitalului de Stat este supusă controlului Curţii de Conturi a României, ca şi celelalte instituţii ale statului român.

  Articolul 26. Departamentul Capitalului de Stat va funcţiona cu un buget propriu, separat de bugetul de stat. Bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Departamentului Capitalului de Stat vor fi aprobate prin lege. Cheltuielile de funcţionare ale Departamentului Capitalului de Stat vor fi acoperite din veniturile obţinute de această instituţie din administrarea capitalului de stat: dividende, dobânzi, câştiguri de capital etc. Profiturile realizate de Departamentul Capitalului de Stat se utilizează pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise în baza prevederilor prezentei legi.

  Articolul 27. Guvernul României este responsabil pentru administrarea eficientă a capitalului de stat. În cazul în care capitalul administrat prin Departamentul Capitalului de Stat nu înregistrează un profit net (dividende) anual de cel puţin 5 la sută, Primul Ministru şi Ministrul Finanţelor îşi vor prezenta demisia şi vor fi înlocuiţi, cu respectarea prevederilor Constituţiei. Diminuarea capitalului administrat de Departamentul Capitalului de Stat prin răscumpărarea obligaţiunilor şi conversia acestora în acţiuni nu este considerată pierdere de capital. Pierderile de capital înregistrate de Departamentul Capitalului de Stat se acoperă de la bugetul de stat, cu aprobarea Parlamentului României.

  Articolul 28. Acţiunile deţinute de statul român la societăţile comerciale se tranzactionează pe piaţa secundară a valorilor mobiliare din România, la preţurile practicate pe această piaţă. Preţul la care pot fi oferite spre vânzare acţiunile prevăzute la alineatul precedent nu poate fi mai mic decât valoarea nominală a acţiunilor respective, actualizată la data vânzării. Preţul la care pot fi oferite activele deţinute de societăţile comerciale la care este acţionar statul român nu poate fi mai mic decât valoarea de achiziţie, actualizată la data vânzării.

  Articolul 29. În cursul anilor 1998, 1999 şi 2000, toate sumele încasate de persoane fizice şi juridice din vânzarea de valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni, etc.) pe piaţa secundară a acestora, precum şi veniturile (dobânzi, dividende etc.) obţinute de persoanele fizice şi juridice ca urmare a deţinerii de valori mobiliare, rămase după plata impozitelor cuvenite statului român, vor fi utilizate exclusiv pentru capitalizare, respectiv, fie pentru constituirea de depozite bancare, purtătoare de dobânzi, fie pentru achiziţionarea de acţiuni şi obligaţiuni pe piaţa primară a valorilor mobiliare. Pe piaţa primară a valorilor mobiliare, sumele prevăzute la alineatul precedent vor putea fi investite numai în obligaţiuni emise de primării şi în acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţi comerciale care au un capital social de cel puţin un miliard lei, în preţurile lunii decembrie 1997, şi un număr de cel puţin 3 de acţionari.

  Articolul 30.
  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, dobânda percepută de Banca Naţională, a României pentru sumele1 avansate băncilor comerciale, este de maximum 5 (cinci) la sută pe an. Începând cu aceeaşi dată, dobânzile acordate de băncile comerciale pentru depozitele constituite de persoanele fizice şi juridice sunt de maximum 10 (zece) la sută pe an, iar dobânzile percepute de băncile comerciale pentru creditele acordate persoanelor fizice şi juridice sunt de maximum 15 la sută pe an. Pentru obligaţiunile emise de primării şi de agenţii economici, dobânda acestora va fi de maximum 20 la sută pe an şi va fi scutită de impozit. Statul român se obligă să reconstituie valoarea depozitelor bancare juridice private, în funcţie de inflaţia realizată în România. De prevederile alineatului precedent, vor beneficia numai depozitele bancare în lei cu termen de cel puţin un an, iar sumele respective vor fi acoperite de la bugetul de Departamentului Capitalului de Stat.

  Articolul 31. Pentru profiturile realizate în România din tranzacţiile cu terenuri şi active imobiliare, care au făut parte din patrimoniul societăţilor comerciale şi regiilor autonome create în baza Legii 15/1990, persoanele fizice şi juridice plătesc statului român un impozit de 80 la sută. Impozitul pe profitul realizat din tranzacţiile pervăzute la alineatul precedent se calculează şi se plăteşte pentru fiecare tranzacţie de vânzare în parte şi va fi utilizat pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise în baza prevederilor prezentei legi.

  Articolul 32. Profiturile din exploatare realizate de agenţii economici şi reinvestite pentru majorarea capitalului lor social sunt scutite de impozit. Prevederile alineatului precedent nu se aplică impozitului pe profitul realizat din activităţile de jocuri de noroc, de intermedieri şi tranzacţii valutare cu valori mobiliare. Impozitul pe profitul realizat din aceste activităţi este de 80 la sută şi va fi utilizat pentru răscumpărarea obligaţiunilor emise în baza prevederilor prezentei legi.

  Articolul 33. La data intrării în vigoare a prezentei legi, toate datoriile agenţilor economici către alţi agenţi economici se transformă în acţiuni (părţi sociale) deţinute de creditori. Capitalul social al acestor agenţi economici, ca şi structura acţionariatului lor, se modifică în mod corespunzător. Prevederile acestui articol nu se aplică creditelor, ca şi dobânzilor aferente acestor credite, acordate de băncile cu capial exclusiv privat şi nici celor acordate de bănci agenţilor economici cu capital exclusiv privat.

  Articolul 34. În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul României va reanaliza toate tranzacţiile prin care Fondul Proprietăţii de Stat a transferat capitalul de stat către persoane fizice şi juridice private, el având obligaţia de a recupera, prin acţiuni în justiţie, întregul capital de stat înstrăinat, fără echivalent, prin încălcarea prevederilor legale în vigoare.

  Articolul 35. Toţi agenţii economici din România au obligaţia de a-şi constitui fondurile de amortizare a activelor imobilizate, prin aplicarea cotelor de amortizare, stabilite prin lege, asupra valorii actualizate a activelor respective, şi de a utiliza aceste fonduri exclusiv pentru investiţii. Actualizarea valorii activelor imobilizate se realizează prin aplicarea coeficienţilor de actualizare stabiliţi prin hotărâri ale Guvernului României. Pentru surplusurile de capital rezultate din actualizarea valorii terenurilor şi activelor imobilizate care au făcut parte din patrimoniul societăţilor comerciale şi regiilor autonome create în baza Legii 15/1990 vor fi emise acţiuni care vor intra în proprietatea statului român.

  Articolul 36. Emisiunile monetare, cerute de creşterea reală a volumului şi numărului tranzacţiilor din economia naţională, se aprobă prin lege.
  Banca Naţională a României răspunde pentru echilibrul monetar şi valutar al economiei naţionale, pe-care-1 realizează prin vânzări şi cumpărări de titluri de stat şi prin vânzări şi cumpărări de valută străină, ca şi prin alte tranzacţii şi mijloace specifice.

  Articolul 37.Orice obligaţie financiară externă care angajează statul român se aprobă prin lege.

  Articolul 38. Guvernul României răspunde pentru echilibrul bugetului de stat. El are obligaţia de a prezenta Parlamentului, spre aprobare, numai bugete de stat echilibrate şi conturi de execuţie bugetară cu excedente. În cazul în care bugetul de stat anual se realizează cu deficit, Primul Ministru şi Ministrul Finanţelor îşi vor prezenta demisia şi vor fi înlocuiţi, cu respectarea prevederilor Constituţiei.

  Articolul 39. Guvernul României răspunde pentru echilibrul balanţei comerciale externe. El realizează acest echilibru, în principal, prin utilizarea adecvată a taxelor vamale şi a facilităţilor fiscale acordate exportatorilor. În cazul în care balanţa comercială externă anuală se realizează cu deficit, Primul Ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Ministrul Comerţului îşi vor prezenta demisia şi vor fi înlocuiţi, cu respectarea prevederilor Constituţiei.

  Articolul 40. În cazul în care inflaţia anuală realizată în România este mai mare de 10 la sută, ca şi în cazul în care devalorizarea anuală a monedei naţionale - leul -este mai mare de 10 la sută, Primul Ministru şi Guvernatorul Băncii Naţionale a României îşi vor prezenta demisia şi vor fi înlocuiţi, cu respectarea prevederilor Constituţiei. Prevederile acestui articol se aplică începând cu anul calendaristic următor celui în care se împlineşte un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  Articolul 41. Se autorizează Guvernul României şi Banca Naţională a României să stabilească instrucţiuni şi norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

  Articolul 42. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.


  Martie, 1997 Dr. Constantin COJOCARU
  Last edited by Sitting Bull; 15-05-10 at 12:31 AM.
  Absolvent al Colegiului Naţional „Sf. Sava" şi al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Doctor în economie, specialitatea management.
  Motto _ Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor ! TUDOR VLADIMIRESCU
  Arhiva de lucrari: Index de lucrari publicate( repertoriu ) Prezentare: C.V. Manifest : GATA PDF : Grafice de evaluare
  PDF : Tabele de comparatie Website_01: Varianta COJOCARU Website_02: Eurosansa Contact: via E-mail(aici)

Similar Threads

 1. Majoritatea românilor sunt resemnaţi ...
  By Arhaeus in forum Situaţia României: criza identitară, politică, socială, sistemică
  Replies: 0
  Last Post: 29-09-11, 07:09 PM
 2. Casa românilor din Elveţia
  By Tudor in forum Diaspora: exilul, emigraţia, migraţia
  Replies: 0
  Last Post: 25-10-10, 12:22 AM
 3. Salariile Romanilor in 2007
  By Constantin Cojocaru in forum Unde sunt acumulate resursele! Cine le risipeşte?
  Replies: 0
  Last Post: 23-05-10, 02:49 PM
 4. Comunitatea romanilor din Franta
  By Dundee in forum Diaspora: exilul, emigraţia, migraţia
  Replies: 0
  Last Post: 07-05-10, 08:26 AM

Tags for this Thread

Liens sociaux

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •