LEGEA nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale ( TEXT COMPLET-INCLUSIV ARTICOLELE ABROGATE )(actualizata pana la data de 28 iunie 2007*)[vezi documentul pdf AICI]
————–
*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 8 august 1990. Aceasta este forma actualizata de S.C. “Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamt pana la data de 28 iunie 2007, cu modificarile si completarile aduse de:
-- LEGEA nr. 58 din 14 august 1991 privind privatizarea societăţilor comerciale [vezi documentul pdf AICI] abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale [vezi documentul pdf AICI];
--
LEGEA 18/1991, Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 *)[IMPORTANT] [vezi documentul pdf AICI]
-- LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991 privind decontarea prin compensare a platilor restante din economie [vezi textul AICI];
-- ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome [vezi textul AICI];
-- ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 privind impozitul pe profit **)[vezi textul AICI];
-- LEGEA nr. 55 din 15 iunie 1995 pentru accelerarea procesului de privatizare [vezi textul AICI] abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societatilor comerciale[vezi documentul pdf AICI];
-- LEGEACONCURENŢEI nr. 21 din 10 aprilie 1996***)[vezi documentul pdf AICI];

-- LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 privind regimul concesiunilor [vezi documentul pdf AICI];
-- ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 22 aprilie 1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome [vezi textul AICI];
-- LEGEA nr. 136 din 21 iulie 2000 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome [vezi textul AICI];
-- LEGEA nr. 276 din 4 iulie 2006pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale[vezi textul AICI];
--ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 20 iunie 2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale[vezi textul AICI].

**) ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 privind impozitul pe profit [vezi textul AICI], publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997. ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 republicata a fost abrogata de lit. a) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 [vezi textul AICI], publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr.414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (variantăactualizatăin aprilie 2012) [vezi documentul pdf AICI], publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.

***) LEGEA CONCURENŢEI nr. 21 din 10 aprilie 1996 [vezi documentul pdf AICI] a fost republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.

NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt
: Conform art. 25 din LEGEA nr. 55 din 15 iunie 1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 iunie 1995, pentru domeniul reglementat de prezenta lege, prevederile Legii nr. 15/1990, ale Legii nr. 58/1991, ale Ordonantei Guvernului nr. 10/1992 privind protecţia consumatorilor [vezi textul AICI], aprobata si modificata prin Legea nr. 114/1992 referitoare la unele ordonante ale Guvernului, emise in baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe [vezi textul AICI], si ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 66/1993 legea contractului de management [vezi textul AICI] se aplica numai in masura in care nu sunt incompatibile cu dispozitiile sale.
***[****]***

LEGEA nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale ( TEXT COMPLET-INCLUSIV ARTICOLELE ABROGATE ) (actualizata pana la data de 28 iunie 2007*)[vezi documentul pdf AICI]CAPITOLUL .1 Dispoziţii generale

Art. 1.
Unităţile economice de stat, indiferent de organul īn subordinea căruia īşi desfăşoară activitatea, se organizează şi funcţionează, īn conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, sub formă de regii autonome sau societăţi comerciale.
De asemenea, unităţi economice, bunuri sau activităţi pot fi, după caz, concesionate sau īnchiriate cu respectarea prevederilor prezentei legi.
Regiile autonome şi societăţile comerciale pot, īn condiţiile prezentei legi, să se asocieze pentru realizarea īn comun de activităţi productive şi de comercializare.


CAPITOLUL .2 Regiile autonome

Art. 2.
Regiile autonome se organizează şi funcţionează īn ramurile strategice ale economiei naţionale - industria de armament, energetică, exploatarea minelor şi a gazelor naturale, poştă şi transporturi feroviare - precum şi īn unele domenii aparţinīnd altor ramuri stabilite de guvern.

Art. 3.
Regiile autonome sīnt persoane juridice şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
Regii autonome se pot īnfiinţa prin hotărīre a guvernului, pentru cele de interes naţional, sau prin hotărīre a organelor judeţene şi municipale ale administraţiei de stat, pentru cele de interes local, din ramurile şi domeniile stabilite potrivit art. 2.

Art. 4.
Prin actul de īnfiinţare a regiei autonome se vor stabili obiectul său de activitate, patrimoniul, denumirea şi sediul principal.

Regiile autonome pot īnfiinţa īn cadrul structurii lor: uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale şi alte asemenea subunităţi necesare realizării obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor din cadrul regiei autonome şi cu terţii sīnt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al regiei autonome, elaborat de consiliul de administraţie şi aprobat de organul care a īnfiinţat regia respectivă.

Art. 5.
Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său.
Īn exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, foloseşte şi dispune, īn mod autonom, de bunurile pe care le are īn patrimoniu, sau le culege fructele, după caz, īn vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.
Īnstrăinarea bunurilor imobile aparţinīnd regiei autonome sau īncheierea de tranzacţii īn litigii cu o valoare de peste zece milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort. *).
————
NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: Conform art. 16 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993 [ http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=4869 ], publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993, plafoanele valorice prevazute in art. 5 alin. 3 din Legea nr. 15/1990 vor fi actualizate de Guvern, in vederea mentinerii valorii lor reale.
————-

Art. 6
Regia autonomă trebuie să acopere, cu veniturile provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobīnzile, amortizarea investiţiilor şi rambursarea creditelor şi să obţină profit.
Cheltuielile vor putea depăşi veniturile numai pentru motive temeinice - īn special pentru executarea de lucrări şi servicii īn interes public - cu aprobarea, pentru fiecare caz īn parte, a ministrului de stat pentru orientarea economică, pe baza propunerii ministerului de resort, avizată de Ministerul Finanţelor. Īn asemenea cazuri, o dată cu aprobarea, se vor stabili cuantumul şi sursele de compensare a pierderilor suferite de regie.


Art. 6 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.

Art. 7.
Regia autonomă īntocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi, după modele stabilite de Ministerul Finanţelor.
Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aprobă de Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de direcţiile financiare teritoriale de la sediul regiei īn cauză.
Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi al regiilor autonome organizate la nivel naţional se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a III-a, iar pentru regiile de interes local publicarea se face īn presa locală.

————-
Art. 8.
Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia autonomă constituie fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesităţi social-culturale şi sportive ori de perfecţionare-recalificare ale personalului angajat, precum şi pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plăteşte impozitele, taxele, cotele de asigurări şi securitate socială şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administraţie al regiei autonome poate hotărī şi crearea altor fonduri īn afara celor menţionate la alineatul precedent.

Partea din venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii şi efectuarea plăţilor menţionate la alineatul 1 reprezintă profitul net al regiei. Din acest profit 5% se utilizează pentru constituirea unui fond de participare a angajaţilor la profituri, iar restul se varsă, după caz, la bugetul statului sau al organului administraţiei locale.


Art. 8 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.


*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: Alin. 1 al art. 8 a fost abrogat si de art. 41 din ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994, fara a se tine cont de faptul ca art. 8 a fost abrogate integral de ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993. ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997. ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 republicata a fost abrogata de lit. a) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.


ART. 9
Pentru acoperirea cheltuielilor curente, īn situaţia īn care, īn cursul unui an, mijloacele regiei autonome nu sīnt suficiente, regia poate contracta credite financiare cu Banca Naţională a Romāniei sau alte bănci, īn valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate īn anul precedent.

Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori pot contracta credite bancare.

Subvenţiile se acordă şi se administrează de guvern sau de organele locale ale administraţiei de stat, după caz, īn limitele fondurilor prevăzute īn bugetele acestora şi pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.

Alin. 1 al art. 9 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.
————

Art. 10
Regia autonomă hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, şi care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la bugetul statului, ori, după caz, de la bugetele locale.

Contractarea de credite pentru investiţii mai mari de 50 milioane lei se efectuează pe baza aprobării prealabile a ministrului de stat pentru orientare economică.


Art. 10 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.
----

Art. 11.
Operaţiunile de īncasări şi plăţi ale regiei autonome se efectuează prin conturi deschise la bănci.

Īn limitele celor stabilite de Banca Naţională a Romāniei, pentru necesităţi curente, regia autonomă poate efectua operaţiuni de īncasări şi plăţi īn lei şi īn valută prin casieria proprie.

Operaţiunile de īncasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin unităţile Băncii Romāne de Comerţ Exterior sau alte bănci.


ART. 12
Conducerea regiei autonome revine consiliului de administratie, compus din 5-9 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei.

Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului de resort sau, dupa caz, prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale. Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, un reprezentant al ministerului de resort si, dupa caz, cate un reprezentant al celorlalte ministere cu atributii in domeniu, precum si al consiliului judetean sau local, dupa caz. Ceilalti membri ai consiliului de administratie vor fi numiti in mod obligatoriu dintre ingineri, economisti, juristi sau alte persoane specializate in domeniul de activitate al regiei autonome.

Consiliul de administraţie īşi desfăşoară activitatea īn conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte īn toate problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sīnt date īn competenţa altor organe.

————
Art. 12 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 276 din 4 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006.
----

ART. 13
(1) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este stabilita prin actul de infiintare si nu poate depasi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administratie poate fi reinnoit, daca prin actul de infiintare nu se dispune altfel.

(2) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre cel care i-a numit, potrivit art. 12. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.

(3) Membrii consiliului de administratie:
a) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societati comerciale cu care respectiva regie autonoma are relatii de afaceri ori interese contrare;


b) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin;

c) sunt platiti cu o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului de resort sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului judetean sau local.

(4) Consiliul de administratie poate propune celui care l-a numit inlocuirea unui membru necorespunzator.

———–
Art. 13 a fost modificat de articolul unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 20 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007.
———–

Art. 14.
Īn prima lună a fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă ministerului de resort, sau, după caz, administraţiei teritoriale locale, un raport asupra activităţii desfăşurate de regie īn anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul īn curs.
————
Art. 14 a fost repus in vigoare prin respingerea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 49 din 22 aprilie 1999 de catre LEGEA nr. 136 din 21 iulie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000.
————

Art. 15
Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de un director general sau un director numit de consiliul de administraţie, cu avizul ministrului de resort, sau, după caz, al conducătorului administraţiei locale de stat.


Art. 15 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.

-----


CAP. 3 Societăţi comerciale

ART. 16
Unităţile economice de stat, cu excepţia celor care se constituie ca regii autonome, vor fi organizate sub formă de societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată, īn condiţiile prevăzute de lege.

Art. 17.
Unităţile economice de interes republican se organizează ca societăţi comerciale prin hotărīre a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administraţiei locale de stat.

Art. 18.
Prin actul de īnfiinţare se aprobă statutul societăţii comerciale şi se vor stabili:
a) forma juridică, obiectul de activitate, denumirea şi sediul principal al societăţii;
b) capitalul social subscris, structura şi modalitatea de constituire a acestuia;
c) modalitatea de preluare a activului şi pasivului unităţii economice de stat care se constituie īn societate comercială.

Īn baza actului de īnfiinţare, societatea comercială se īnscrie īn registrul camerelor de comerţ şi industrie. Actul de īnfiinţare se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei.

Art. 19.

Inventarierea patrimoniului unităţilor economice de stat supuse transformării īn societăţi comerciale, precum şi evaluarea şi stabilirea capitalului societăţilor comerciale īnfiinţate pe această cale se fac īn condiţiile stabilite prin hotărīre a guvernului.

Art. 20.
Iniţial, capitalul social al societăţilor comerciale constituite potrivit art. 17 este deţinut integral de statul romān sub formă de acţiuni sau părţi sociale, īn raport cu forma juridică a societăţii şi va fi vărsat īn īntregime la data constituirii societăţii.

Bunurile din patrimoniul societăţii comerciale sīnt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobīndite cu alt titlu.

Art. 21.
Societăţile comerciale īnfiinţate conform prezentei legi au un acţionar, respectiv deţinător de părţi sociale, unic pīnă la transferul total sau parţial al acţiunilor sau părţilor sociale către terţe părţi din sectorul public sau privat, din ţară sau din străinătate, īn conformitate cu legislaţia specială.

Art. 22.
Īn vederea pregătirii, organizării şi coordonării activităţii de transfer a acţiunilor sau părţilor sociale se constituie Agenţia naţională pentru privatizare, īn subordinea guvernului.

Atribuţiile agenţiei sīnt cele stabilite prin lege specială, precum şi prin prezenta lege, iar structura organizatorică a acesteia se va stabili prin hotărīre a guvernului.

Art. 23.
Societăţile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor transmite Agenţiei naţionale pentru privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, īn termen de 30 de zile de la constituirea lor.

Īn temeiul titlurilor astfel primite, Agenţia naţională pentru privatizare va emite īnscrisuri nominative de valoare a cīte 5.000 lei pe care le va distribui īn mod egal şi gratuit tuturor cetăţenilor romāni cu domiciliul īn ţară, care pīnă la data de 31 decembrie 1990 au īmplinit vīrsta de 18 ani.

Fac excepţie persoanele condamnate pentru delapidare, furt, tīlhărie, distrugere cu intenţie, īnşelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de īncredere comis īn dauna avutului obştesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală şi cercetare abuzivă şi infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Prevederile alineatului precedent nu se aplică celor condamnaţi pentru sustrageri de produse agricole de pe cīmp săvārşite pīnă la 22 decembrie 1989.

Negocierea şi transmiterea īnscrisurilor nominative de valoare, prin acte īntre vii, va putea avea loc după trecerea unui an de la publicarea prezentei legi numai īntre cetăţenii romāni cu domiciliul īn ţară şi exclusiv prin intermediul Agenţiei naţionale pentru privatizare, tranzacţiile neīnregistrate de aceasta fiind nule de drept.

Īnscrisurile de valoare vor fi utilizate de către titular īn limitele valorii lor nominale, pentru achiziţionarea de acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale constituite prin transformarea actualelor unităţi economice de stat, potrivit legislaţiei speciale.
Guvernul va prezenta parlamentului programul şi principiile acţiunii de privatizare, urmărind formularea unor soluţii fundamentate pe criterii economice şi diferenţiate īn funcţie de specificul fiecărui sector economic şi fiecărei unităţi, precum şi crearea unui regim de protecţie şi de preferinţă pentru salariaţii societăţilor comerciale care urmează a fi privatizate.

Operaţiunile cu īnscrisurile nominative de valoare sīnt supuse unei taxe de timbru de 1%.

————
Alin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
----Art. 24.
Societăţile comerciale cu capital de stat īntocmesc anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi, īn condiţiile prevăzute de lege.
Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a III-a.


CAPITOLUL .4 Concesionarea, īnchirierea şi locaţia gestiunii

Art. 25.
Prin hotărīre a guvernului, la propunerea ministrului de stat pentru industrie şi comerţ, activităţi economice, servicii publice, unităţi de producţie ale unor regii autonome şi terenuri proprietate de stat pot face obiectul unor concesiuni.


Concesiunea se acordă numai pe bază de licitaţie publică şi cu condiţia ca prin concesionare să se asigure statului un venit fix anual, cel puţin egal cu media beneficiilor nete realizate prin exploatarea, īn ultimii 5 ani, a obiectului concesiunii, ori a unor obiecte similare. Acest venit nu va putea fi mai mic decīt rata dobīnzii Băncii Naţionale, aplicată la valoarea estimată a concesiunii stabilită prin hotărīre a guvernului.

Unităţi de producţie pot fi concesionate fără acordul regiei autonome respective, dacă īn ultimii doi ani premergători concesionării regia īn cauză a recurs la subvenţii de stat.

Concesionar poate fi orice persoană fizică sau juridică, romānă sau străină.

Examinarea şi acceptarea ofertelor prezentate la licitaţie se efectuează de către Agenţia naţională pentru privatizare.

———–
Art. 25 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
———–

Art. 26.
Organizarea licitaţiei privind concesionarea, precum şi caietul de sarcini cuprinzīnd condiţiile concesiunii se aprobă de guvern şi se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a III-a, precum şi īn presă, cu cel puţin 30 de zile īnainte de data ţinerii licitaţiei.


Art. 26 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
———–

Art. 27.
Caietul de sarcini şi contractul de concesiune vor cuprinde dispoziţii privind:

a) obiectul concesiunii;
b) durata concesiunii, care nu poate fi mai mare de 20 ani;
c) programul minimal al lucrărilor ce urmează a fi executate de concesionar şi al eventualelor investiţii noi;
d) preţul concesiunii şi plata eventualelor redevenţe īn natură din rezultatele producţiei;
e) transmiterea, la data expirării concesiunii, a tuturor bunurilor concesionate sau dobīndite pe perioada concesiunii şi destinate exploatării acesteia, īn proprietatea concedentului, libere de orice sarcini;
f) condiţiile īn care se poate răscumpăra concesiunea;
g) condiţiile rezilierii contractului de concesiune şi răspunderea concesionarului īn cazul rezilierii contractului din culpa sa;
h) răspunderea concesionarului pentru neīndeplinirea obligaţiilor impuse de caietul de sarcini;
i) controlul activităţii concesionarului de către reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi ai ministerului economic de resort;
j) alte obligaţii īn raport cu obiectul concesiunii.


Art. 27 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
———–

Art. 28.
Controlul respectării de către concesionar a caietului de sarcini şi a obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune se efectuează de către Agenţia naţională pentru privatizare.


Art. 28 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
———–

Art. 29.
Subconcesionarea poate avea loc numai pe baza aprobării guvernului, dată la propunerea Agenţiei naţionale pentru privatizare.


Art. 29 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
-----------

ART. 30
Bunuri din proprietatea statului pot face obiectul unui contract de īnchiriere, pe baza aprobării guvernului sau a organului administraţiei locale de stat, după caz.

Art. 31.
Contractul de īnchiriere se īncheie pe bază de licitaţie şi va include clauze de natură să asigure exploatarea bunului īnchiriat potrivit specificului acestuia.

Contractul de īnchiriere se poate īncheia cu orice persoană fizică sau juridică, romānă sau străină, de către organul de stat īn evidenţa şi administrarea căruia se află bunurile īn cauză.

Art. 32.
Regiile autonome sau societăţile comerciale pot īncheia cu persoane fizice ori juridice, romāne sau străine, contracte de locaţie a gestiunii, avīnd ca obiect gestiunea secţiilor, uzinelor, fabricilor şi a altor subunităţi economice din structura lor.

Regulile generale privind īncheierea acestor contracte se aprobă prin hotărīre a guvernului.


CAPITOLUL . 5 Asocierea şi libera concurenţă

Art. 33.
Regiile autonome şi societăţile comerciale se pot asocia īn vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi. Prin această asociere nu se naşte o nouă persoană juridică, iar raporturile dintre asociaţi se vor stabili prin contractul de asociere.

Art. 34.
Contractul de asociere va cuprinde următoarele:
a) părţile contractante;
b) activităţile economice ce se vor realiza īn comun;
c) contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite;
d) condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei;
e) modalitatea de īmpărţire a rezultatelor activităţilor economice comune desfăşurate;
f) cauzele de īncetare a asocierii şi modalitatea de īmpărţire a rezultatelor lichidării;
g) orice alte clauze necesare activităţii asociaţiei.


Art. 35.
Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital parţial sau total de stat se pot asocia īntre ele sau cu terţe persoane juridice sau fizice, romāne sau străine, īn scopul creării de noi societăţi comerciale.
-----------

Art. 36.

Se interzic orice acorduri īntre societăţile comerciale sau regiile autonome, orice decizie de asociere īntre acestea şi orice practici concertate care sīnt susceptibile a afecta comerţul īntre agenţii economici şi care au ca obiect sau ca efect īmpiedicarea, restrīngerea sau denaturarea jocului concurenţei, ori exploatarea de manieră abuzivă a unei poziţii dominante deţinută pe piaţă sau pe o parte substanţială de piaţă, cum sīnt:

a) fixarea sau impunerea de manieră directă sau indirectă a preţurilor de monopol şi de dumping, ori a altor condiţii contractuale neloiale;
b) limitarea sau controlul producţiei, desfacerii, dezvoltării tehnice sau investiţiilor;
c) īmpărţirea pieţelor sau surselor de aprovizionare;

d) aplicarea faţă de partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, producīndu-le īn acest fel un dezavantaj īn raporturile concurenţiale;

e) subordonarea īncheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau potrivit uzanţelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

Īncălcarea interdicţiilor prevăzute la alin. 1 atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de legea civilă sau penală pentru acţiunile de concurenţă neloială.

Sīnt interzise activităţile unui agent economic sau ale unui grup de agenţi economici care ocupă o piaţă, o poziţie dominantă caracterizată printr-o situaţie de monopol sau printr-o concentrare manifestă a puterii economice, īn măsura īn care aceste activităţi pot afecta funcţionarea normală a pieţei īn condiţii de liberă concurenţă.

————
Art. 36 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicata in Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996. LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.
————

Art. 37.
Acţiunile īmpotriva practicilor şi actelor menţionate la art. 33 pot fi pornite de orice persoană interesată, iar judecarea lor este de competenţa instanţelor judecătoreşti.

————
Art. 37 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicata in Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996. LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.

————
Art. 38.
Nu constituie concurenţă neloială acordurile, deciziile de asociere şi practicile concertate care contribuie la ameliorarea producţiei şi distribuţiei de produse, la promovarea progresului tehnic sau la ridicarea gradului de competitivitate al produselor, lucrărilor şi serviciilor romāneşti pe piaţa externă.

————
Art. 38 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicata in Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996. LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.
————

Art. 39.
Īn aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, la constituirea societăţilor comerciale, guvernul va proceda la restructurarea unităţilor economice de stat - īntreprinderi, grupuri, combinate, trusturi şi a altor asemenea - pe criteriul autonomiei funcţionale şi financiare, urmărindu-se reducerea dimensiunii marilor īntreprinderi şi multiplicarea agenţilor economici care produc acelaşi tip de bunuri, efectuează acelaşi tip de lucrări sau prestează acelaşi tip de servicii.

Pentru unităţile economice de stat de interes local, prevederile alin. 1 se aplică de prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti.

Art. 40.
Statul īşi poate rezerva activităţi economice pe care să le desfăşoare īn mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. Asemenea monopoluri, precum şi modul lor de administrare, se stabilesc prin legi speciale.CAPITOLUL . 6 Dispoziţii comune

Art. 41.
Structura organizatorică şi funcţională a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale se stabilesc de organele de conducere ale acestora.

Personalul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale este angajat de directorul general, respectiv director. Nivelul de salarizare al personalului angajat se stabileşte de organul de conducere al regiei sau societăţii comerciale, īn funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Art. 42.
Regiile autonome şi societăţile comerciale, precum şi concesionarii şi persoanele care exploatează bunuri īnchiriate īn condiţiile prezentei legi, sīnt obligate să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului īnconjurător şi să realizeze din surse proprii mijloacele adecvate īn acest scop.

Art. 43.
Activitatea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale poate fi influenţată de stat prin pīrghii economice cum sīnt credite cu dobīnzi preferenţiale, comenzi de stat, subvenţii, impozite şi taxe.

Societăţile comerciale create pe baza prezentei legi pot fi subvenţionate pe baza hotărīrii guvernului pe o perioadă de maximum 4 ani, cu reduceri anuale ale cuantumului subvenţiei cu rate de 20% din suma iniţială.

Nu se acordă subvenţii īn caz de bancrută.

Art. 44.
Regiile autonome şi societăţile comerciale create īn temeiul prezentei legi pot efectua direct operaţiuni de comerţ exterior. Īn acest scop ele urmează să īşi constituie compartimente specializate de export, import, marketing şi conjunctură, cu consultarea prealabilă şi obligatorie a Ministerului Comerţului şi Turismului.

———–
Art. 45.
Regiile autonome şi societăţile comerciale create īn temeiul prezentei legi au dreptul de a dispune asupra unei cote de 30% din veniturile lor nete īn valută. Cu īncepere de la 1 februarie 1991 această cotă se va ridica la 50%.

Restul veniturilor nete īn valută se preschimbă īn mod obligatoriu la Banca Romānă de Comerţ Exterior, contra lei, la cursul de schimb īn vigoare la data operaţiunii.

Prin veniturile nete īn sensul prezentului articol se īnţeleg īncasările din operaţiile de export după scăderea importurilor, comisioanelor, taxelor, impozitelor şi celorlalte cheltuieli īn valută legate de realizarea operaţiilor respective.

———–
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: Conform art. 4 din LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 decembrie 1991, dispozitiile art. 45 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale sunt si raman abrogate de la data unificarii cursurilor de schimb si introducerea convertibilitatii interne a leului.
-------

Art. 46.
Sumele īn valută rămase la dispoziţia agenţilor economici amintiţi se păstrează īn conturi speciale deschise pe numele lor la Banca Romānă de Comerţ Exterior sau la alte bănci cu sediul īn Romānia.

Ministerul Comerţului şi Turismului poate refuza autorizaţia de import necesară utilizării acestor sume numai atunci cīnd bunurile al căror import este urmărit se pot procura din ţară īn condiţii competitive şi numai dacă o asemenea măsură este necesară īn scopul echilibrării balanţei de plăţi externe. Corespunzător, ministerul poate refuza şi autorizaţia de export pentru bunurile strict necesare realizării producţiei interne.
———–
Alin. 1 al art. 46 a fost modificat de art. 3 din LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 decembrie 1991
———–

Art. 47.
Relaţiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi relaţiile dintre ele ori īntre ele şi stat se vor desfăşura pe baze contractuale.
Contractele īncheiate īntre agenţii economici menţionaţi la alin. 1 vor fi guvernate de principiul libertăţii contractuale şi de reglementările cuprinse īn Codul civil şi Codul comercial romān, cu excepţiile decurgīnd din prezenta lege.

Art. 48.
Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat vor putea practica īntre ele şi īn raporturile cu terţii, preţurile decurgīnd din acţiunea conjugată a cererii şi ofertei, cu excepţia situaţiei cīnd pe piaţa romānească nu există cel puţin trei agenţi economici care să comercializeze acelaşi tip de bun, lucrare sau serviciu, precum şi cu excepţia cazurilor īn care preţurile sīnt subvenţionate de stat potrivit hotărīrii guvernului. Īn aceste din urmă cazuri preţurile se vor stabili de către guvern prin negociere cu agenţii economici.

Art. 49.
Banca Romānă de Comerţ Exterior poate organiza licitaţii valutare la cererea agenţilor economici care deţin, īn condiţiile legii, sume īn valută pe care vor să le transfere altor agenţi economici, contra lei.

Art. 50.
Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat pot să īncheie contracte de vīnzare, executare de lucrări sau prestări de servicii cu īntreprinzători străini, cu plata īn lei, dacă sumele īn monedă romānească deţinute de aceştia sīnt rezultate din exploatarea unor investiţii efectuate de ei īn Romānia.

Art. 51.
Litigiile de orice fel īn care sīnt implicate regii autonome sau societăţi comerciale cu capital de stat sīnt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

Pentru soluţionarea litigiilor dintre ele regiile autonome şi societăţile comerciale pot apela şi la arbitraj.CAPITOLUL . 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 52.
Pīnă la liberalizarea totală a schimburilor şi eliminarea sistemului de repartiţii prin balanţe materiale, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat integral sīnt obligate să execute sarcinile de livrare stabilite prin balanţele īntocmite de Ministerul Resurselor şi Industriei.

Īn măsura īn care beneficiarul de repartiţie constată că deţine un excedent de material din categoria celor dirijate, el poate proceda la vīnzarea acelui excedent la preţuri ce pot depăşi preţurile de cumpărare. Asemenea operaţiuni vor fi notificate imediat Ministerului Resurselor şi Industriei. Īn mod similar va putea proceda şi furnizorul nominalizat prin repartiţie dacă beneficiarul său īi notifică, īnainte de īncheierea contractului, că nu este interesat a-şi prelua cota repartizată.

Refuzul de īncheiere a contractului, cu īncălcarea prevederilor prezentului articol, atrage răspunderea civilă a regiei autonome sau a societăţii comerciale vinovate.

Art. 53.
Bunurile care rămīn īn proprietatea statului, cum ar fi clădiri guvernamentale, bunuri necesare desfăşurării activităţilor administraţiei de stat, rezerve ale statului şi altele asemenea, se īnregistrează la Departamentul Rezervelor Statului şi se administrează direct de instituţiile cărora le sīnt date īn folosinţă.

Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aprobă de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Resurselor şi Industriei, cu excepţia situaţiilor īn care prin lege se dispune altfel.

Art. 54.
Prevederile prezentei legi se aplică şi companiilor, corporaţiilor, trusturilor, grupurilor de īntreprinderi şi altora asemenea, īnfiinţate prin reorganizarea unor centrale sau altor unităţi economice de stat prin hotărīri ale guvernului, pīnă la data publicării legii.

Art. 55.
Actualele centrale şi celelalte unităţi cu statut similar īşi īncetează activitatea pe măsura īnfiinţării regiilor autonome şi societăţilor comerciale potrivit prezentei legi.
Patrimoniile acestora vor fi transmise entităţilor nou create īn conformitate cu hotărīrile guvernului care se vor adopta pentru fiecare caz.

Art. 56.
Personalul centralelor desfiinţate, precum şi personalul unităţilor economice de stat transformate īn regii autonome şi societăţi comerciale, va fi preluat de acestea din urmă. Acest personal, īn cazul īn care este īncadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenţa pīnă la salariul tarifar avut şi la sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni. Diferenţa se suportă de la bugetul statului.

Art. 57.
Īnfiinţarea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale potrivit prezentei legi se va face īn termen de 6 luni de la intrarea īn vigoare a acesteia, cu excepţia unităţilor agricole de stat, pentru care termenul este de 9 luni.

Toate contractele, autorizaţiile sau alte īnscrisuri prin care īntreprinderi, instituţii, unităţi economice de stat sau parte din acestea au fost trecute īn proprietate privată, concesionate sau īnchiriate după 22 decembrie 1989, se vor reexamina īn conformitate cu prevederile prezentei legi de către Agenţia naţională pentru privatizare.

Art. 58.
Prezenta lege intră īn vigoare īn 30 de zile de la publicarea sa īn Monitorul Oficial al Romāniei.

La īmplinirea termenului prevăzut la art. 57, se abrogă Legea nr. 5/1978
[vezi textul AICI] cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la funcţionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare, Legea nr. 3/1988 [vezi textul AICI] privind īncheierea şi executarea contractelor economice, Legea nr. 14/1971 [vezi textul AICI] cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

De asemenea, pe data prezentei legi se abrogă hotărīrile guvernului privind constituirea, organizarea şi funcţionarea īn comerţul interior a societăţilor comerciale pe acţiuni şi a companiilor autonome şi hotărīrea guvernului privind privatizarea unităţilor comerciale sau administrarea acestora īn sistemul de comision ori de mandat.

Această lege a fost adoptată de Senat īn şedinţa sa din ziua de 31 iulie 1990.

PREŞEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BĪRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor īn şedinţa sa din ziua de 31 iulie 1990.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR MARŢIAN DAN

Īn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990
[vezi textul AICI][ ] pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui Romāniei, promulgăm Legea privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi dispunem publicarea sa īn Monitorul Oficial.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI ION ILIESCU

***