*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ABROGAT - TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -V- Curtea Constituţională TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 142: Structura
ARTICOLUL 143: Condiţii pentru numire
ARTICOLUL 144: Incompatibilităţi
ARTICOLUL 145: Independenţa şi inamovibilitatea
ARTICOLUL 146: Atribuţii
ARTICOLUL 147: Deciziile Curţii Constituţionale
MODIFICAT - ARTICOLUL 142: Structura
MODIFICAT - ARTICOLUL 143: Condiţii pentru numire şi alegere
MODIFICAT - ARTICOLUL 144: Incompatibilităţi
MODIFICAT - ARTICOLUL 145: Independenţa
MODIFICAT - ARTICOLUL 146: Atribuţii
MODIFICAT - ARTICOLUL 147: Deciziile Curţii Constituţionale


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 142: Structura
(1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.
(2) Curtea Constituţională se compune din nouă judecători, numiţi pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit.
(3) Trei judecători sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de Senat şi trei de Preşedintele României.
(4) Judecătorii Curţii Constituţionale aleg, prin vot secret, preşedintele acesteia, pentru o perioadă de 3 ani.
(5) Curtea Constituţională se înnoieşte cu o treime din judecătorii ei, din 3 în 3 ani, în condiţiile prevăzute de legea organică a Curţii.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

180. Articolul 142 se modifică şi se completează, astfel:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 142: Structura


(1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.

Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Curtea Constituţională se compune din nouă judecători, din care un Preşedinte, ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat şi opt judecători, numiţi de Preşedintele Curţii Constituţionale, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi înnoit o singură dată.”

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Prevederile articolelor 81, alineatele (2)-(4), 82, alineatul (2), 83, 84, 95, 96 şi 97, se aplică, în mod corespunzător, şi Preşedintelui Curţii Constituţionale.”

Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Curţii Constituţionale este validat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”

Alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Dacă funcţia de Preşedinte al Curţii Constituţionale devine vacantă ori dacă Preşedintele Curţii Constituţionale este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură de un judecător din Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desemnat de Preşedintele Autorităţii Judecătoreşti.”

După alineatul (5), se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins:
„(6) Preşedintele Curţii Constituţionale este demis din funcţie, prin referendum, cu un număr de voturi egal cu cel puţin numărul voturilor cu care a fost ales, la cererea Preşedintelui României, a Camerei Reprezentanţilor ori a cel puţin 250.000 cetăţeni cu drept de vot.

(7) Organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale se stabilesc prin lege.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 143: Condiţii pentru numire
Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

181. Articolul 143 se modifică, astfel:
Denumirea articolului va fi: „Condiţii pentru numire şi alegere”.
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 143: Condiţii pentru numire şi alegere


“(1) Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională şi probitate morală, să nu fi fost membri ai unui partid politic, să nu fi fost aleşi sau numiţi într-o funcţie publică din partea unui partid politic, să se fi remarcat ca autori şi promotori de proiecte menite să asigure îmbunătăţirea organizării şi funcţionării statului român.

(2) Candida
ţii la funcţia de Preşedinte al Curţii Constituţionale trebuie să prezinte electoratului Programul apărării Constituţiei, pentru realizarea căruia se obligă să acţioneze, în calitate de Preşedinte al Curţii Constituţionale, dacă va fi ales.

(3) Programul apărării Constituţiei constituie contractul electoral al candidatului. El va fi semnat de candidatul la funcţia de Preşedinte al Curţii Constituţionale, va fi tipărit şi pus la dispoziţia electoratului, pe toată durata campaniei electorale. Un exemplar al acestui document va fi depus la Autoritatea Electorală, înainte de începerea campaniei electorale.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 144: Incompatibilităţi
Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

182. Articolul 144 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 144: Incompatibilităţi


„Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 145: Independenţa şi inamovibilitatea
Judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe durata acestuia.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

183. Articolul 145 se modifică, astfel:
Denumirea articolului va fi: „Independenţa
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 145: Independenţa


„Judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea mandatului lor.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 146: Atribuţii
Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:
a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;
c) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;
d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului;
e) soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;
f) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului;
g) constată existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României şi comunică cele constatate Parlamentului şi Guvernului;
h) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României;
i) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia;
j) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni;
k) hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic;
l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

184. Articolul 146 se modifică şi avea următorul cuprins:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 146: Atribuţii


a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a Preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, a Preşedintelui Autorităţii Judecătoreşti, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 30 de parlamentari, a unui număr de cel puţin 10.000 cetăţeni cu drept de vot, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;

b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau a altor acorduri internaţionale, la sesizarea Preşedintelui României, a Preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 30 de parlamentari, a unui număr de cel puţin 10.000 cetăţeni cu drept de vot, precum şi, din oficiu;

c) se pronunţă asupra constitu
ţionalităţii Regulamentului Camerei Reprezentanţilor, la sesizarea Preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, a unui grup parlamentar, a unui număr de cel puţin 30 de parlamentari, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 10.000 cetăţeni cu drept de vot, precum şi, din oficiu;

d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial. Excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Preşedintele Curţii Constituţionale, de Preşedintele Autorităţii Judecătoreşti, de Avocatul Poporului sau de cel puţin 10.000 cetăţeni cu drept de vot;

e) soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorită
ţile statului, la cererea Preşedintelui României, a Preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, a Preşedintelui Autorităţii Judecătoreşti, a Preşedintelui Autorităţii Mediatice, a Preşedintelui Autorităţii Financiare, a Preşedintelui Autorităţii Electorale, a Preşedintelui Autorităţii Statistice, a Preşedintelui Autorităţii Morale, a Preşedintelui Autorităţii Ştiinţifice şi a Preşedintelui Curţii de Conturi, sau la iniţiativa Preşedintelui Curţii Constituţionale;

f) veghează la respectarea prevederilor Constituţiei referitoare la alegerea Preşedintelui României, a Preşedintelui Autorităţii Judecătoreşti, a Preşedintelui Autorităţii Mediatice, a Preşedintelui Autorităţii Financiare, a Preşedintelui Autorităţii Electorale, a Preşedintelui Autorităţii Statistice, a Preşedintelui Autorităţii Morale, a Preşedintelui Autorităţii Ştiinţifice şi a Preşedintelui Curţii de Conturi şi confirmă rezultatele sufragiilor;

g) constată existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiilor de Preşedinte al României, de Preşedinte al Autorităţii Judecătoreşti, de Preşedinte al Autorităţii Mediatice, de Preşedinte al Autorităţii Financiare, de Preşedinte al Autorităţii Electorale, de Preşedinte al Autorităţii Statistice, de Preşedinte al Autorităţii Morale, de Preşedinte al Autorităţii Ştiinţifice şi de Preşedinte al Curţii de Conturi şi comunică cele constatate Parlamentului şi celorlalte autorităţi ale statului interesate;

h) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României, Preşedintelui Autorităţii Judecătoreşti, a Preşedintelui Autorităţii Mediatice, a Preşedintelui Autorităţii Financiare, a Preşedintelui Autorităţii Electorale, a Preşedintelui Autorităţii Statistice, a Preşedintelui Autorităţii Morale, a Preşedintelui Autorităţii Ştiinţifice şi a Preşedintelui Curţii de Conturi;

i) Veghează la respectarea prevederilor Constituţiei referitoare la organizarea şi validarea referendumurilor şi confirmă rezultatele acestora;

j) verifică îndeplinirea condiţiilor stabilite de Constituţie pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni.”

k) hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic.

l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 147: Deciziile Curţii Constituţionale
(1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
(2) În cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.
(3) În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Tratatul sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstituţional nu poate fi ratificat.
(4) Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

185. Articolul 147 se modifică, astfel:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -V- Curtea Constituţională
ARTICOLUL 147: Deciziile Curţii Constituţionale


Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Reprezentanţilor, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Camera Reprezentanţilor sau Preşedintele României, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.”

(2) În cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.

(3) În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Tratatul sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstituţional nu poate fi ratificat.

(4) Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

După alineatul 4, se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins:
„(5) Poporul poate, prin referendum naţional, să modifice, să completeze, sau să anuleze orice decizie a Curţii Constituţionale.

(6) Judecătorii Curţii Constituţionale răspund juridic, individual, pentru prejudiciile produse poporului român de deciziile Curţii Constituţionale pentru care au votat.”

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică Titlul VI se abrogă TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică
ARTICOLUL 148: Integrarea în Uniunea Europeană
ARTICOLUL 149: Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
ABROGAT - ARTICOLUL 148: Integrarea în Uniunea Europeană
ABROGAT - ARTICOLUL 149: Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

186.Titlul -VI- Integrarea euroatlantică, se abrogă
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -VI-Integrarea euroatlantică
ARTICOLUL 148: Integrarea în Uniunea Europeană
(1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi al exercitării în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
(3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
(4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2).
(5) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării instituţiilor Uniunii Europene.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

ARTICOLUL 148: Integrarea în Uniunea Europeană, se abrogă.

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică
ARTICOLUL 149: Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
Aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord se face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

ARTICOLUL 149: Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord, se abrogă.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei
ARTICOLUL 150: Iniţiativa revizuirii
ARTICOLUL 151: Procedura de revizuire
ARTICOLUL 152: Limitele revizuirii
MODIFICAT - ARTICOLUL 150: Iniţiativa revizuirii
MODIFICAT - ARTICOLUL 151: Procedura de revizuire
MODIFICAT - ARTICOLUL 152: Limitele revizuirii


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei
ARTICOLUL 150: Iniţiativa revizuirii
(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.
(2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

187. Articolul 150 se modifică, astfel:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei
ARTICOLUL 150: Iniţiativa revizuirii


Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Revizuirea Constitu
ţiei este iniţiată de Preşedintele României, de cel puţin o pătrime din numărul parlamentarilor, precum şi de cel puţin 250.000 de cetăţeni cu drept de vot.

Alineatul (2) se abrogă.
(2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei
ARTICOLUL 151: Procedura de revizuire
(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.
(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

188. Articolul 151 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei
ARTICOLUL 151: Procedura de revizuire


„(1) Proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei trebuie adoptat de Camera Reprezentanţilor, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

(2) În cazul în care Camera Reprezentanţilor respinge propunerea de revizuire iniţiata de Preşedintele României sau de cetăţeni, Autoritatea Electorală organizează referendum, în 30 zile de la data respingerii proiectului de către Camera Reprezentanţilor, pentru aprobarea proiectului de revizuire respins de Cameră.

(3) În cazul în care poporul aprobă proiectul respins de Camera Reprezentanţilor, Camera este dizolvată şi se organizează alegeri parlamentare anticipate.

(4) Proiectul de revizuire aprobat de Camera Reprezentanţilor se supune aprobării poporului, prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării.

(5) Revizuirea Constituţiei este definitivă, după aprobarea ei de către popor, prin referendum.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei
ARTICOLUL 152: Limitele revizuirii
(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.
(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

189. Articolul 152 se modifică, astfel:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei
ARTICOLUL 152: Limitele revizuirii


Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar, indivizibil şi democratic al statului român, integritatea teritoriului, controlul poporului asupra statului, separaţia şi independenţa autorităţilor statului, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.”

(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
ARTICOLUL 153: Intrarea în vigoare
ARTICOLUL 154: Conflictul temporal de legi
ARTICOLUL 155: Dispoziţii tranzitorii

ARTICOLUL 156: Republicarea Constituţiei
ARTICOLUL 153: Intrarea în vigoare
MODIFICAT - ARTICOLUL 154: Conflictul temporal de legi
MODIFICAT - ARTICOLUL 155: Dispoziţii tranzitorii

ARTICOLUL 156: Republicarea Constituţiei

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
ARTICOLUL 153: Intrarea în vigoare
Prezenta Constituţie intră în vigoare la data aprobării ei prin referendum. La aceeaşi dată, Constituţia din 21 august 1965 este şi rămâne în întregime abrogată.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

Articolul intră în structura Constituţiei Cetăţenilor - fără modificări

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
ARTICOLUL 153: Intrarea în vigoare


Prezenta Constituţie intră în vigoare la data aprobării ei prin referendum. La aceeaşi dată, Constituţia din 21 august 1965 este şi rămâne în întregime abrogată.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
ARTICOLUL 154: Conflictul temporal de legi
(1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii.
(2) Consiliul Legislativ, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislaţiei cu prezenta Constituţie şi va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

190. Articolul 154 se modifică, astfel:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
ARTICOLUL 154: Conflictul temporal de legi


(1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii.

Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Consiliul Legislativ, în termen de 180 zile de la data intrării în vigoare a prezentei Constituţii, va examina conformitatea legislaţiei cu prezenta lege şi va face Camerei Reprezentanţilor sau, după caz, Preşedintelui României, propuneri corespunzătoare. În acelaşi termen, vor fi iniţiate şi adoptate toate legile privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor statului prevăzute de prezenta lege, ca şi celelalte legi necesare pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
ARTICOLUL 155: Dispoziţii tranzitorii
(1) Proiectele de legi şi propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat şi se adoptă potrivit dispoziţiilor constituţionale anterioare intrării în vigoare a legii de revizuire.
(2) Instituţiile prevăzute de Constituţie, existente la data intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în funcţiune până la constituirea celor noi.
(3) Prevederile alineatului (1) al articolului 83 se aplică începând cu următorul mandat prezidenţial.
(4) Dispoziţiile cu privire la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor fi aduse la îndeplinire în cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de revizuire.
(5) Judecătorii în funcţie ai Curţii Supreme de Justiţie şi consilierii de conturi numiţi de Parlament îşi continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiţi. Pentru asigurarea înnoirii Curţii de Conturi din 3 în 3 ani, la expirarea mandatului actualilor consilieri de conturi aceştia vor putea fi numiţi pentru încă un mandat de 3 ani sau de 6 ani.
(6) Până la constituirea instanţelor judecătoreşti specializate, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti ordinare.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

191. Articolul 155 se modifică, astfel:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
ARTICOLUL 155: Dispoziţii tranzitorii


Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Proiectele de legi şi propunerile legislative în curs de legiferare la data intrării în vigoare a prezentei legi se dezbat şi se aprobă potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

(2) Instituţiile prevăzute de Constituţie, existente la data intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în funcţiune până la constituirea celor noi.

(3) Prevederile alineatului (1) al articolului 83 se aplică începând cu următorul mandat prezidenţial.

(4) Dispoziţiile cu privire la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor fi aduse la îndeplinire în cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de revizuire.

Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) În termen de un 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va calcula valoarea activului net al Fondului Naţional de Pensii Publice şi va prezenta spre aprobarea Camerei Reprezentanţilor legea Fondului Naţional de Pensii Publice, care va prevedea şi sursele de completare a activului net al acestui fond.”

Alineatele (5) şi (6)(Constituţia României 2003) se abrogă.
(5) Judecătorii în funcţie ai Curţii Supreme de Justiţie şi consilierii de conturi numiţi de Parlament îşi continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiţi. Pentru asigurarea înnoirii Curţii de Conturi din 3 în 3 ani, la expirarea mandatului actualilor consilieri de conturi aceştia vor putea fi numiţi pentru încă un mandat de 3 ani sau de 6 ani.

(6) Până la constituirea instanţelor judecătoreşti specializate, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti ordinare.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
ARTICOLUL 156: Republicarea Constituţiei
Legea de revizuire a Constituţiei se publică în Monitorul Oficial al României în termen de 5 zile de la data adoptării. Constituţia, modificată şi completată, după aprobarea prin referendum, se republică de către Consiliul Legislativ, cu reactualizarea denumirilor, dându-se textelor o nouă numerotare.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

Articolul intră în structura Constituţiei Cetăţenilor - fără modificări

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii
ARTICOLUL 156: Republicarea Constituţiei


Legea de revizuire a Constituţiei se publică în Monitorul Oficial al României în termen de 5 zile de la data adoptării. Constituţia, modificată şi completată, după aprobarea prin referendum, se republică de către Consiliul Legislativ, cu reactualizarea denumirilor, dându-se textelor o nouă numerotare.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Art. -II-

Revizuirea adoptată prin prezenta lege se supune aprobării prin referendum organizat potrivit dispoziţiilor art. 151 alineatul (3) din Constituţia României.

Semnează membrii Comitetului de Iniţiativă: Marian ANTONESCU, Stelică BÎRSAN, Petrache BOBOC, Constantin COJOCARU, Florian COLCEAG, Petrică DIMA, Vasilică DOROHOIANU, Viorel GLIGOR, Marian ILIE, Dumitru MANEA, Traian MANEA, Mihai MIHĂILĂ, Emil-Marian NAE, Ghiocel ONOFREI, Denisa POPOVICI, Lucian TAFTĂ, Liviu ŢIGANAŞU, Cristian TRAŞCĂ, Mihai VOICU.

Proiectul constituţional a fost lansat de către Comitetul de Iniţiativă al Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor, constituit la data de 16.03.2013, şi a fost finalizat de către Constantin Cojocaru, Preşedintele Comitatului de Iniţiativă, în colaborare cu Ilie Bădescu, Florian Colceag, Viorel Gligor, Marian Ilie, Alexandru Melian, Ioan Roşca, Mihail Seidner şi Gheorghe Sin. La finalizarea textului, au fost luate în considerare observaţiile formulate de Consiliul Legislativ al României, prin Avizul 308/22.04.2013, precum şi propunerile făcute în cadrul Forumului Constituţional, coordonat de Cristian Pârvulescu, şi în cadrul Comisiei parlamentare pentru revizuirea Constituţiei, condusă de Crin Antonescu.Constituţia cetăţenilor - proiect de Nouă Constituţie a României iniţiat de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC),
înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr. R1937/17/12/2013
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Constituţia României 2003
Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor

PREAMBUL
TITLUL I – Principii generale (1-14) TITLUL I – Principii generale (1-14)
TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale (15-60)
Capitolul I – Dispoziţii commune(15-21)
Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale( 22-53)
Capitolul II – Îndatoririle fundamentale(54-57)
Capitolul IV – Avocatul Poporului(58-60)
TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale (15-60)
Capitolul I – Dispoziţii commune (15-21)
Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale (22-53)
Capitolul II – Îndatoririle fundamentale (54-57)
Capitolul IV – Avocatul Poporului (58-60)
TITLUL -III- Autorităţile publice CAPITOLUL -I- Parlamentul (art. 61-79)
SECŢIUNEA 1-a : Organizare şi funcţionare (art. 61-68)
SECŢIUNEA a 2-a: Statutul deputaţilor şi al senatorilor (art. 69-72)
SECŢIUNEA a 3-a: Legiferarea (art. 73-79)

CAPITOLUL -II- Preşedintele României (80-101)
CAPITOLUL -III- Guvernul (102-110)
CAPITOLUL -IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul (111-115)
TITLUL -III- Autorităţile statului
CAPITOLUL -I- Autoritatea Legislativă
SECŢIUNEA 1-a: Organizare şi funcţionare (61-68)
SECŢIUNEA a 2-a: Statutul parlamentarilor (69-79)

CAPITOLUL -II- Autoritatea Executivă
SECŢIUNEA a 1-a: Preşedintele României (80-101)
SECŢIUNEA a 2-a: Guvernul (102-110)
SECŢIUNEA a 3-a: Raporturile dintre Autoritatea legislativă şi Autoritatea executivă (111-115)
Secţiunea a 4-a : Administraţia publică centrală (116-119.1)
TITLUL -III- Autorităţile publice
Capitolul V – Administraţia publică (116-123)
Secţiunea 1 – Administraţia publică centrală de specialitate(116-119)
Secţiunea a 2-a – Administraţia publică locală(120-123)
Vezi Secţiunea a 4-a la CAPITOLUL -II- din TITLUL -III-

ABROGAT - Secţiunea a 2-a – Administraţia publică locală (120-123)
TITLUL -III- Autorităţile publice
Capitolul VI – Autoritatea judecătorească (124-134)
Secţiunea 1 – Instanţele judecătoreşti(124-130)
Secţiunea a 2-a – Ministerul Public(131-132)
Secţiunea a 3-a – Consiliul Superior al Magistraturii(133-134)
TITLUL -III- Autorităţile statului
Capitolul III – Autoritatea judecătorească
Secţiunea 1 – Înfăptuirea justiţiei (124-130)
Secţiunea a 2-a – Procuratura (131-132)
Secţiunea a 3-a – Avocatura (132.1-132.2)
Secţiunea a 4-a – Notariatul de stat (132.3-132.4)
Secţiunea a 5-a – Consiliul Autorităţii Judecătoreşti (133-134)

TITLUL -III- Autorităţile statului
Capitolul -IV- Autoritatea Mediatică (131.3-134.2)
Capitolul -V- Autoritatea Financiară (134.3-134.4)
Capitolul -VI- Autoritatea Electorală (134.5)
Capitolul -VII- Autoritatea Statistică (134.6)
Capitolul -VIII- Autoritatea Morală (134.7)
Capitolul -IX- Autoritatea Ştiinţifică (134.8)

TITLUL III. 1 – Autorităţile locale.
Capitolul I – Principii de bază (134.9)

Capitolul II– Autorităţile comunale şi orăşăneşti
Secţiunea 1 – Consiliul local(134.10-134-30)
Secţiunea a 2-a – Primarul(134.31-134.45)

Capitolul III– Autorităţile judeţene
Secţiunea 1 – Consiliul judeţean (134.46-134.66)
Secţiunea a 2-a – Voievodul (134.67-134.81)

TITLUL -III.2- Asociaţiile comunitare (134.82-134.84)
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice(135-141) TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice (135-141)
TITLUL -V- Curtea Constituţională(142-147) TITLUL -V- Curtea Constituţională (142-147)
TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică (148-149) ABROGAT - TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică (148-149)
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei(150-152) TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei (150-152)
TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii (153-156) TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii (153-156)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*