*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
ARTICOLUL 135: Economia
ARTICOLUL 136: Proprietatea
ARTICOLUL 137: Sistemul financiar
ARTICOLUL 138: Bugetul public naţional
ARTICOLUL 139: Impozite, taxe şi alte contribuţii
ARTICOLUL 140: Curtea de Conturi
ARTICOLUL 141: Consiliul Economic şi Social
MODIFICAT - ARTICOLUL 135: Economia
NOU - ARTICOLUL 135.1: Fondul Naţional de Capital Distributiv
NOU - ARTICOLUL 135.2: Fondul Naţional de Pensii Publice
NOU - ARTICOLUL 135.3: Fondul Naţional de Şomaj
NOU - ARTICOLUL 135.4: Fondul Naţional pentru Asigurări de Sănătate
NOU - ARTICOLUL 135.5: Fondul Naţional pentru Inovare
NOU - ARTICOLUL 135.6: Fondul Naţional pentru Mediu
NOU - ARTICOLUL 135.7: Fondul Naţional Valutar de Rulment
NOU - ARTICOLUL 135.8: Casa de Economii şi Consemnaţiuni
NOU - ARTICOLUL 135.9: Regiile autonome
NOU - ARTICOLUL 135.10: Regimul monopolului de stat
NOU - ARTICOLUL 135.11: Rezervele internaţionale ale României
NOU - ARTICOLUL 135.12: Protejarea concurenţei loiale
NOU - ARTICOLUL 135.13: Protecţia consumatorilor
ABROGAT - ARTICOLUL 136: Proprietatea
ABROGAT - ARTICOLUL 137: Sistemul financiar
MODIFICAT - ARTICOLUL 138: Bugetul public naţional
MODIFICAT - ARTICOLUL 139: Impozite, taxe şi alte contribuţii
MODIFICAT - ARTICOLUL 140: Curtea de Conturi
ABROGAT - ARTICOLUL 141: Consiliul Economic şi Social

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Constituţia României - ARTICOLUL 135: Economia
(1) Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.
(2) Statul trebuie să asigure:
a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;
b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;
g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
160. Articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
ARTICOLUL 135: Economia


„(1) Economia României este economie democratică, bazată pe proprietatea privată asupra capitalului, larg distribuită în masa cetăţenilor ţării, pe libera iniţiativă şi pe concurenţă, pe încurajarea muncii productive şi pe distribuirea echitabilă a rezultatelor activităţii economice între participanţii la această activitate.

(2) Statul este obligat să ia măsuri care să asigure:
a) libertatea comerţului cu protejarea concurenţei loiale;

b) împiedicarea speculei şi a însuşirii de venituri necuvenite;

c) remunerarea echitabilă a factorilor de producţie, prin creşterea continuă a ponderii remunerării muncii în valoarea totală a veniturilor create în economia naţională;

d) distribuţia echitabilă a veniturilor obţinute din muncă, prin reducerea continuă a raportului dintre salariul minim brut şi salariul mediu brut realizat în economia naţională;

e) constituirea şi administrarea Fondului Naţional de Capital Distributiv, care să colecteze cel puţin o cincime din Produsul Intern Brut al ţării şi să fie utilizat pentru împroprietărirea cetăţenilor ţării cu capital productiv: terenuri, construcţii, maşini, utilaje, echipamente, brevete, licenţe etc.;

f) constituirea şi administrarea Fondului Naţional de Pensii Publice, astfel încât pensia publică să fie cât mai apropiată de valoarea salariului mediu realizat de fiecare participant în perioada minimă de contribuţie, stabilită prin lege;

g) protejarea capitalului național, astfel încât acesta să deţină o pondere crescândă în totalul capitalului utilizat în economia naţională;

h) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, astfel încât valoarea produselor şi serviciilor realizate cu tehnologii româneşti să deţină o pondere crescândă în Produsul Intern Brut al ţării;

i) exploatarea resurselor naturale ale ţării, aflate în proprietate publică, în concordanţă cu interesul naţional, prin regii autonome şi instituţii ale statului român, cu obligaţia statului de a se îngriji şi de zestrea de resurse naturale lăsată generaţiilor viitoare;

j) furnizarea de servicii publice gratuite, de bună calitate, pentru toţi cetăţenii ţării;

k) ocrotirea mediului înconjurător şi menţinerea echilibrului ecologic;

l) dezvoltarea economică echilibrată a tuturor localităţilor şi judeţelor ţării;

m) aplicarea politicilor de dezvoltate economică ale Uniunii Europene, în concordanţă cu interesul naţional.”

(3) Statul este obligat să ţină evidenţa indicatorilor economici prevăzuţi la alineatul (2), literele c)-h) şi să publice nivelul şi dinamica acestor indicatori în Anuarul Statistic al României.

(4) Candidaţii la funcţia de Preşedinte al României sunt obligaţi să includă indicatorii economici prevăzuţi la alineatul (2) în Programele Naţionale de Dezvoltare ale României supuse aprobării poporului în campaniile pentru alegerile prezidenţiale.

(5) Este interzisă încheierea de contracte de natură economică cu clauze secrete între statul român, regiile autonome, instituţiile publice şi autorităţile locale române, pe de o parte, şi terţi, pe de altă parte.“
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

161. După articolul 135, se introduce un nou articol, 135.1, astfel:
Denumirea articolului va fi: „Fondul Naţional de Capital Distributiv
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.1: Fondul Naţional de Capital Distributiv


(1) Fondul Naţional de Capital Distributiv este instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Guvernului.

(2) Obiectivele Fondului Naţional de Capital Distributiv sunt:
a) crearea unei surse sigure şi permanente pentru realizarea de investiţii productive, generatoare de venituri şi locuri de muncă;

b) despăgubirea cetăţenilor României pentru capitalul de care au fost deposedaţi abuziv prin Legea 15/1990 şi de profiturile realizate de acest capital;

c) împroprietărirea continuă cu capital a cetăţenilor ţării, astfel încât, în România, să funcţioneze o economie democratică, în care majoritatea capitalului să intre şi să rămână în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor.

(3) Veniturile Fondului Naţional de Capital Distributiv se formează din următoarele surse:
a) impozitul progresiv pe proprietăţi;
b) venituri din capitalul aflat în administrarea Fondul Naţional de Capital Distributiv;
c) venituri încasate de stat prin aplicarea prevederilor legale referitoare la controlul averilor;
d) alte surse prevăzute de lege.

(4) Impozitul progresiv pe proprietăţi se stabileşte astfel încât, din sursele prevăzute la alineatul (3), să se asigure preluarea la Fondul Naţional de Capital Distributiv a echivalentului a o cincime din Produsul Intern Brut al României, în fiecare an.

(5) Veniturile colectate la Fondul Naţional de Capital Distributiv sunt folosite pentru finanţarea de proiecte de investiţii productive, implementate în România, elaborate în conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare a României. Investiţiile productive sunt cheltuieli efectuate pentru crearea de noi mijloace fixe, definite potrivit legii.

(6) Veniturile colectate la Fondul Naţional de Capital Distributiv sunt repartizate pe Programe Operaţionale Sectoriale, potrivit legii, astfel încât să se asigure dezvoltarea echilibrată şi sustenabilă a tuturor ramurilor şi sectoarelor de activitate generatoare de venituri şi locuri de muncă.

(7) Fiecare cetăţean al României, în vârstă de peste 18 ani, care este pensionar al statului român, sau angajat printr-un contract de muncă în România, sau care desfăşoară activităţi economice independente autorizate în România, sau care a părăsit România după data de 22 decembrie 1989, în căutarea unui loc de muncă, este îndreptăţit să devină beneficiar al Fondului Naţional de Capital Distributiv şi să primească de la acesta o cotă individuală egală cu echivalentul sumei de 100.000 de lei, o singură dată, pe care să o folosească pentru finanţarea de proiecte de investiţii, potrivit prezentei legi. Valoarea cotei individuale poate fi modificată, prin lege, în funcţie de inflaţie şi de evoluţia Produsului Intern Brut al României şi a numărului cetăţenilor României.

(8) Cetăţenii pot folosi cotele lor individuale primite de la Fondul Naţional de Capital Distributiv pentru finanţarea de proiecte iniţiate de ei, în calitate de persoane fizice autorizate, potrivit legii, sau ca aport la capitalul social al unor persoane juridice, în care ei sunt membri, ca asociaţi sau acţionari, aport folosit pentru finanţarea de proiecte iniţiate de aceste persoane juridice. Cetăţenii pot folosi cotele lor individuale primite de la Fondul Naţional de Capital Distributiv şi pentru cumpărarea de capital oferit spre vânzare de Fond.

(9) Sumele colectate în Fondul Naţional de Capital Distributiv sunt transformate în cote individuale şi sunt puse la dispoziţia beneficiarilor Fondului, eşalonat, prin concursuri de proiecte, organizate potrivit legii. Concursurile de proiecte se organizează anual, separat pentru fiecare Program Operaţional Sectorial. Sunt selectate şi admise la finanţare proiectele care obţin cel mai mare număr de puncte.

(10) Capitalul rezultat din realizarea proiectelor de investiţii intră în proprietatea privată a persoanelor care au iniţiat proiectele finanţate cu bani primiţi de la Fondul Naţional de Capital Distributiv.

(11) Întregul capital aflat în proprietatea privată a satului român la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu este trecut în patrimoniul administrat de regii autonome, trece în administrarea Fondului Naţional de Capital Distributiv.

(12) Întregul capital vândut ilegal de satul român până la data intrării în vigoare a prezentei legi este confiscat şi este trecut în administrarea Fondului Naţional de Capital Distributiv.

(13) Fondul Naţional de Capital Distributiv este obligat să folosească o parte din veniturile sale pentru răscumpărarea capitalului vândut legal de statul român până la intrarea în vigoare a prezentei legi. Răscumpărarea se face la preţul la care capitalul a fost vândut, indexat cu rata inflaţiei şi corectat cu investiţiile făcute de cumpărător şi cu profiturile însuşite de acesta. După răscumpărare, acest capital este trecut în administrarea Fondului Naţional de Capital Distributiv.

(14) Fondul Naţional de Capital Distributiv este obligat să transfere în administrarea Fondului Naţional de Pensii Publice partea din valoarea capitalului trecut în administrarea sa, prin aplicarea prevederilor alineatelor (11), (12) şi (13), egală cu valoarea activului net al Fondului Naţional de Pensii Publice, stabilită potrivit legii.

(15) Fondul Naţional de Capital Distributiv este obligat să ofere spre vânzare întregul capital rămas în administrarea sa beneficiarilor Fondului, care îl pot cumpăra numai cu cotele individuale primite de la Fond.

(16) Fondul Naţional de Capital Distributiv finanţează integral valoarea proiectelor iniţiate de beneficiarii Fondului, care sunt aprobate a fi cofinanţate şi din alte surse, inclusiv din fonduri ale Uniunii Europene, urmând să recupereze de la finanţatorii respectivi părţile cofinanţate de aceştia, potrivit legii.

(17) Fondul Naţional de Capital Distributiv poate înfiinţa societăţi comerciale pe acţiuni având ca scop crearea de capacităţi de producţie noi în diverse ramuri ale economiei naţionale. După punerea în funcţiune a noilor capacităţi de producţie, Fondul oferă spre vânzare acţiunile respectivelor societăţi comerciale, care pot fi cumpărate numai de beneficiarii Fondului, în limita cotelor individuale primite de la Fond.

(18) Activele create sau achiziţionate cu bani primiţi de la Fondul Naţional de Capital Distributiv nu pot fi înstrăinate.

(19) Tinerii, în vârstă de până la 35 de ani, care nu au şi nu au avut o locuinţă în proprietate, pot opta ca jumătate din cota lor individuală să fie folosită pentru plata parţială sau integrală a preţului primei lor locuinţe.

(20) Fondul Naţional de Capital Distributiv este condus de un Guvernator, numit de Preşedintele României.

(21) Guvernatorul Fondului Naţional de Capital Distributiv trebuie să aibă pregătire economică superioară, înaltă competenţă profesională, o vechime de cel puţin 10 ani în activităţi financiar-bancare sau în învăţământul economic superior şi să se fi remarcat ca autor şi promotor de proiecte menite să îmbunătăţească funcţionarea economiei româneşti.

(22) Funcţia de Guvernator al Fondului Naţional de Capital Distributiv este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată.

(23) În exercitarea atribuţiilor sale, Guvernatorul Fondului Naţional de Capital Distributiv emite decizii care se publică pe site-ul Fondului Naţional de Capital Distributiv şi în Monitorul Oficial al României.

(24) În cadrul Fondului Naţional de Capital Distributiv, funcţionează Consiliul de Supraveghere, ca organ consultativ al Guvernatorului Fondului Naţional de Capital Distributiv.

(25) Consiliul de Supraveghere este constituit din 7 experţi în domeniul finanţelor, din care 3 sunt propuşi de organizaţiile profesionale ale economiştilor din România, legal constituite, şi 4 sunt propuşi de Uniunea Naţională a Asociaţiilor Comunitare, toţi fiind validaţi, în funcţie, de Preşedintele României.

(26) Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere sunt specialişti de înaltă calificare, personalităţi ale vieţii publice, care s-au remarcat ca autori şi promotori de proiecte menite să îmbunătățească funcţionarea economiei româneşti.

(27) Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este de 6 ani şi poate fi reînnoit o singură dată, prin decizia Preşedintelui României.

(28) Consiliul de Supraveghere avizează toate deciziile Guvernatorului Fondului Naţional de Capital Distributiv. Avizele Consiliul de Supraveghere se publică pe site-ul Fondului Naţional de Capital Distributiv şi în Monitorul Oficial al României.

(29) Organizarea şi funcţionarea Fondului Naţional de Capital Distributiv se stabilesc prin lege.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

162. După articolul 135.1, se introduce un nou articol, 135.2, astfel:
Denumirea articolului va fi: „Fondul Naţional de Pensii Publice
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.2: Fondul Naţional de Pensii Publice


(1) Fondul Naţional de Pensii Publice este instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Guvernului.

(2) Fondul Naţional de Pensii Publice se alimentează cu contribuţiile pentru pensii publice plătite de salariaţi şi angajatori, stabilite prin lege. În caz de nevoie, statul român poate sprijini Fondul Naţional de Pensii Publice cu sume alocate de la bugetul de stat, potrivit legii. Cetăţenii pot participa şi la fonduri de pensii private, care sunt facultative.

(3) Contribuţiile pentru pensii publice sunt astfel stabilite şi administrate încât să se asigure fiecărui participant la fond o pensie cât mai apropiată de valoarea salariului mediu realizat de el în perioada minimă de contribuţie, stabilită prin lege;

(4) Pensiile de la Fondul Naţional de Pensii Publice se calculează şi se acorda pe baza principiului contributivităţii.

(5) Veniturile Fondului Naţional de Pensii Publice sunt folosite pentru plata pensiilor cuvenite participanţilor la Fond.

(6) Disponibilităţile băneşti ale Fondului Naţional de Pensii Publice sunt păstrate la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în depozite purtătoare de dobânzi.

(7) Este interzisă utilizarea resurselor Fondului Naţional de Pensii Publice pentru finanţarea cheltuielilor bugetului public naţional.

(8) Prevederile alineatelor (20)-(29) ale articolului 135.1 se aplică, în mod corespunzător, şi Fondului Naţional de Pensii Publice.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

163. După articolul 135.2, se introduce un nou articol, 135.3, astfel:
Denumirea articolului va fi: “Fondul Naţional de Şomaj
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.3: Fondul Naţional de Şomaj


(1) Fondul Naţional de Şomaj este instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Guvernului.

(2) Fondul Naţional de Şomaj se alimentează cu contribuţiile pentru şomaj plătite de salariaţi şi angajatori, stabilite prin lege. În caz de nevoie, statul român poate sprijini Fondul Naţional de Şomaj cu sume alocate de la bugetul de stat, potrivit legii.

(3) Contribuţiile pentru şomaj sunt astfel stabilite şi administrate încât să se asigure fiecărui participant la fond o indemnizaţie de şomaj de 6 luni de o valoare cât mai apropiată de valoarea salariului mediu realizat de el în ultimii 3 ani de angajare.

(4) Veniturile Fondului Naţional de Şomaj sunt folosite pentru plata indemnizaţiilor de şomaj cuvenite participanţilor la Fond.

(5) Prevederile alineatelor (6)-(8) ale articolului 135.2 se aplică, în mod corespunzător şi Fondului Naţional de Şomaj.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

164. După articolul 135.3, se introduce un nou articol, 135.4, astfel:
Denumirea articolului va fi: “Fondul Naţional pentru Asigurări de Sănătate
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.4: Fondul Naţional pentru Asigurări de Sănătate


(1) Fondul Naţional pentru Asigurări de Sănătate este instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Guvernului

(2) Fondul Naţional pentru Asigurări de Sănătate se alimentează cu contribuţiile pentru asigurări de sănătate plătite de salariaţi şi angajatori, stabilite prin lege. În caz de nevoie, statul român poate sprijini Fondul Naţional pentru Asigurări de Sănătate cu sume alocate de la bugetul de stat, potrivit legii. Cetăţenii pot participa şi la fonduri de asigurare medicală privată, care sunt facultative.

(3) Contribuţiile pentru asigurări de sănătate sunt astfel stabilite şi administrate încât să se asigure fiecărui participant la fond plata serviciilor medicale şi medicamentelor de care are nevoie.

(4) Prevederile alineatelor (6)-(8) ale articolului 135.2 se aplică, în mod corespunzător, şi Fondului Naţional pentru Asigurări de Sănătate.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

165. După articolul 135.4, se introduce un nou articol, 135.5, astfel:
Denumirea articolului va fi: “Fondul Naţional pentru Inovare
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.5: Fondul Naţional pentru Inovare


(1) Fondul Naţional pentru Inovare este instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Guvernului.

(2) Fondul Naţional pentru Inovare se alimentează cu redevenţele plătite pentru fabricarea produselor şi utilizarea tehnologiilor realizate prin aplicarea invenţiilor şi inovaţiilor finanţate de Fond. În caz de nevoie, statul român poate sprijini Fondul Naţional pentru Inovare cu sume alocate de la bugetul de stat, potrivit legii.

(3) Veniturile Fondului Naţional pentru Inovare sunt folosite pentru finanţarea activităţii de cercetare aplicată efectuată pentru transformarea invenţiilor şi ideilor inovatoare în noi tehnologii şi produse destinate comercializării.

(4) Prevederile alineatelor (6)-(8) ale articolului 135.2 se aplică, în mod corespunzător, şi Fondului Naţional pentru Inovare.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

166. După articolul 135.5, se introduce un nou articol, 135.6, astfel:
Denumirea articolului va fi: “Fondul Naţional pentru Mediu
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.6: Fondul Naţional pentru Mediu


(1) Fondul Naţional pentru Mediu este instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Guvernului.

(2) Fondul Naţional pentru Mediu se alimentează cu amenzile plătite pentru alterarea mediului.

(3) Veniturile Fondului Naţional pentru Mediu sunt folosite pentru refacerea mediului alterat şi pentru menţinerea echilibrului ecologic.

(4) Prevederile alineatelor (6)-(8) ale articolului 135.2 se aplică, în mod corespunzător, şi Fondului Naţional pentru Mediu.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

167. După articolul 135.6, se introduce un nou articol, 135.7, astfel:
Denumirea articolului va fi: „Fondul Naţional Valutar de Rulment
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.7: Fondul Naţional Valutar de Rulment


(1) Fondul Naţional Valutar de Rulment este instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Guvernului.

(2) Fondul Naţional Valutar de Rulment se creează, potrivit legii, prin cumpărarea de active valutare cu sumele băneşti provenite din:
a) emisiunile monetare efectuate de Banca Naţională a României;
b) excedentele bugetului de stat.

(3) Fondul Naţional Valutar de Rulment se completează cu veniturile produse de activele valutare deţinute de Fond.

(4) Este interzisă contractarea de împrumuturi pentru sporirea Fondul Naţional Valutar de Rulment.

(5) Este interzisă acordarea de împrumuturi din Fondul Naţional Valutar de Rulment.

(6) Activele valutare deţinute de Fondul Naţional Valutar de Rulment sunt folosite numai pentru efectuarea de plăţi externe în situaţii excepţionale, când ţara se află în stare de mobilizare, de război, de urgenţă sau de asediu.

(7) Activele valutare deţinute de Fondul Naţional Valutar de Rulment se află în proprietatea publică a poporului român şi sunt administrate de către statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice.

(8) Prevederile alineatelor (7) şi (8) ale articolului 135.2 se aplică, în mod corespunzător, şi Fondului Naţional Valutar de Rulment.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

168. După articolul 135.7, se introduce un nou articol, 135.8, astfel:
Denumirea articolului va fi: „Casa de Economii şi Consemnaţiuni
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.8: Casa de Economii şi Consemnaţiuni


(1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni, prescurtat CEC, este instituţie de credit, cu personalitate juridică, al cărui capital se află în proprietate publică şi în administrarea statului român.

(2) Casa de Economii şi Consemnaţiuni are ca obiectiv fundamental dezvoltarea spiritului de economisire şi de buna gospodărire a banului, precum şi păstrarea în siguranţă a disponibilităţilor băneşti ale cetăţenilor ţării şi investirea acestora pentru creşterea capacităţilor de producţie ale ţării.

(3) Disponibilităţile băneşti ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni sunt folosite, exclusiv, pentru acordarea de credite pentru investiţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

(4) Depozitele băneşti constituite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sunt garantate integral de statul român, potrivit legii.

(4) Profiturile realizate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni se fac venituri la Fondul Naţional de Capital Distributiv.

(5) Prevederile alineatelor (7) şi (8) ale articolului 135.2 se aplică, în mod corespunzător, şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

169. După articolul 135.8, se introduce un nou articol, 135.9, astfel:
Denumirea articolului va fi: „Regiile autonome
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.9: Regiile autonome


(1) Regiile autonome sunt agenţi economici, cu personalitate juridică, având ca obiect de activitate producţia şi furnizarea de bunuri şi servicii de uz şi de interes public, prin administrarea capitalului aflat în proprietate publică.

(2) Regiile autonome se constituie în acele sectoare ale economiei naţionale care au caracter de monopol natural sau monopol de stat ori care prezintă importanţă strategică pentru poporul român, în ansamblul său, sau pentru comunităţile locale al ţării.

(3) Regiile autonome se înfiinţează, prin lege, în subordinea Guvernului, sau prin hotărâre a consiliului local, în subordinea primarului localităţii.

(4) Profiturile realizate de regiile autonome se fac venituri la Fondul Naţional de Capital Distributiv.

(5) Toate societăţile şi companiile naţionale care exploatează activităţi constituind monopol de stat se reorganizează ca regii autonome.

(6) Regia Autonomă este condusă de un Administrator, numit de Preşedintele României, pentru regiile subordonate Guvernului, şi de primar, pentru regiile subordonate consiliului local.

(7) Administratorul Regiei Autonome trebuie să aibă pregătire economică superioară, înaltă competenţă profesională, o vechime de cel puţin 10 ani în activităţi financiar-bancare sau în învăţământul economic superior şi să se fi remarcat ca autor şi promotor de proiecte menite să îmbunătăţească funcţionarea economiei naţionale, ori a economiei locale, după caz.

(8) Funcţia de Administrator al Regiei Autonome este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată.

(9) În exercitarea atribuţiilor sale, Administratorul Regiei Autonome emite decizii care se publică pe site-ul Regiei şi în Monitorul Oficial al României.

(10) În cadrul Regiei Autonome, funcţionează Consiliul de Supraveghere, ca organ consultativ al Administratorului Regiei.

(11) Consiliul de Supraveghere este constituit din 7 experţi în domeniul finanţelor, din care 3 sunt propuşi de organizaţiile profesionale ale economiştilor din România, legal constituite, şi 4 sunt propuşi de Uniunea Naţională a Asociaţiilor Comunitare, sau de Asociaţia Comunitară, după caz, ei fiind validaţi, în funcţie, de Preşedintele României, ori de primarul localităţii, după caz.

(12) Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere sunt specialişti de înaltă calificare, personalităţi ale vieţii publice, care s-au remarcat ca autori şi promotori de proiecte menite să îmbunătățească funcţionarea economiei naţionale, a economiei locale, după caz.

(13) Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este de 6 ani şi poate fi reînnoit o singură dată, prin deciziile celor care i-au numit.

(14) Consiliul de Supraveghere avizează toate deciziile Administratorului Regiei Autonome. Avizele Consiliul de Supraveghere se publică pe site-ul Regiei şi în Monitorul Oficial al României.

(15) Organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome se stabilesc prin lege.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

170. După articolul 135.9, se introduce un nou articol, 135.10, astfel:
Denumirea articolului va fi: „Regimul monopolului de stat

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.10: Regimul monopolului de stat


(1) Constituie monopol de stat:
a) fabricarea şi importul, în vederea comercializării, a armamentului, muniţiilor şi explozibililor;
b) producerea şi importul, în vederea comercializării, a medicamentelor şi substanţelor stupefiante;
c) extracţia şi prelucrarea, în vederea comercializării, a bogăţiilor subsolului;
d) exploatarea şi comercializarea resurselor de apă;
e) exploatarea căilor ferate şi a drumurilor publice;
f) transportul, distribuţia şi comercializarea energiei electrice;
g) exploatarea fondului forestier aflat în proprietate publică;
h) producerea şi emisiunea de mărci poştale şi timbre fiscale;
i) fabricarea şi importul, în vederea comercializării, a alcoolului şi a băuturilor spirtoase distilate;
j) fabricarea şi importul, în vederea comercializării, a produselor de tutun şi a hârtiei pentru ţigarete;
k) organizarea şi exploatarea sistemelor de joc cu miză, directe sau disimulate;
l) organizarea şi exploatarea pronosticurilor sportive.

(2) Nu constituie monopol de stat fabricarea băuturilor alcoolice în gospodăriile personale pentru consum propriu.

(3) Administrarea monopolurilor de stat prevăzute la alineatul (1) se face de către statul român.

(4) Exploatarea activităţilor constituind monopol de stat se face de către instituţii publice sau regii autonome de profil, constituite în subordinea Guvernului sau a autorităţilor locale, pe baza de licenţe eliberate de ministerul de resort.

(4) Este interzisă exploatarea activităţilor care constituie monopol de stat de către entităţi private.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

171. După articolul 135.10, se introduce un nou articol, 135.11, astfel:
Denumirea articolului va fi: „Rezervele internaţionale ale României
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.11: Rezervele internaţionale ale României


(1) Rezervele internaţionale ale României sunt alcătuite din aur deţinut în tezaur în ţară.

(2) Rezervele internaţionale ale României se creează, potrivit legii, prin cumpărarea de aur cu sumele băneşti provenite din:
a) emisiunile monetare efectuate de Banca Naţională a României;
b) excedentele bugetului de stat.

(3) Este interzisă contractarea de împrumuturi pentru sporirea rezervelor internaţionale ale României.

(4) Este interzisă acordarea de împrumuturi din rezervele internaţionale ale României.

(5) Rezervele internaţionale ale României sunt folosite numai pentru efectuarea de plăţi externe în situaţii excepţionale, când ţara se află în stare de mobilizare, de război, de urgenţă sau de asediu.

(6) Rezervele internaţionale ale României se află în proprietatea publică a poporului român şi sunt administrate de către statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

172. După articolul 135.11, se introduce un nou articol, 135.12, astfel:
Denumirea articolului va fi: „Protejarea concurenţei loiale
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.12: Protejarea concurenţei loiale


(1) Legea trebuie să interzică şi să sancționeze orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi şi orice practici concertate care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea liberei concurenţe în cadrul pieţei naţionale şi, în special, cele care:
(a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare;
(b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;
(c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare;
(d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;
(e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii
suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură
cu obiectul acestor contracte.

(2) Acordurile sau deciziile interzise în temeiul alineatului (1) sunt nule de drept.

(3) Cu toate acestea, prevederile alineatului (1) pot fi declarate inaplicabile în cazul:
— oricăror acorduri sau categorii de acorduri între întreprinderi;
— oricăror decizii sau categorii de decizii ale asocierilor de întreprinderi;
— oricăror practici concertate sau categorii de practici concertate care contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de produse ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obţinut şi care:
(a) nu impun întreprinderilor în cauză restricţii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;
(b) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa în ceea ce privește o parte semnificativă a produselor în cauză.

(4) Legea trebuie să interzică şi să sancționeze folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziţii dominante deţinute pe piaţa naţională sau pe o parte semnificativă a acesteia.

Aceste practici abuzive pot consta în special în:
(a) impunerea, direct sau indirect, a preţurilor de vânzare sau de cumpărare sau a altor condiţii de tranzacţionare inechitabile;
(b) limitarea producţiei, comercializării sau dezvoltării tehnice în dezavantajul consumatorilor;
(c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente,
creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;
(d) condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte
.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

173. După articolul 135.12, se introduce un nou articol, 135.13, astfel:
Denumirea articolului va fi: „Protecţia consumatorilor
Cuprinsul articolului va fi:


Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Articolul 135.13: Protecţia consumatorilor


(1) Legea trebuie să dispună măsuri care să protejeze sănătatea, siguranţa şi interesele economice ale consumatorilor şi să asigure exercitarea dreptului consumatorilor la informare, educare şi organizare în vederea apărării intereselor lor.

(2) Legea trebuie să prevadă proceduri simple şi operative pentru rezolvarea cererilor consumatorilor şi ale organizaţiilor acestora.

(3) Nimeni nu poate fi obligat să plătească preţul unui bun care nu i-a fost livrat, sau al unei lucrări care nu i-a fost executată ori al unui serviciu care nu i-a fost prestat. Contractele care încalcă această dispoziţie sunt lovite de nulitate absolută.

(4) În executarea contractelor de prestări servicii cu furnizare continuă, la prima factură neplătită la termen, contractul este reziliat şi prestarea serviciului este oprită. Continuarea prestării serviciului se face pe cheltuiala prestatorului.

(5) Nimeni nu poate fi obligat să plătească penalităţi de întârziere mai mari decât valoarea datoriei, indexată cu indicele inflaţiei.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Constituţia României - ARTICOLUL 136: Proprietatea
(1) Proprietatea este publică sau privată.
(2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.
(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

174. Articolul 136 se abrogă.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Constituţia României - ARTICOLUL 137: Sistemul financiar
(1) Formarea, administrarea, întrebuinţarea şi controlul resurselor financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice sunt reglementate prin lege.
(2) Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. În condiţiile aderării la Uniunea Europeană, prin lege organică se poate recunoaşte circulaţia şi înlocuirea monedei naţionale cu aceea a Uniunii Europene.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

175. Articolul 137 se abrogă.
*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Constituţia României - ARTICOLUL 138: Bugetul public naţional
(1) Bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale judeţelor.
(2) Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat şi pe cel al asigurărilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului.
(3) Dacă legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, până la adoptarea noilor bugete.
(4) Bugetele locale se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţiile legii.
(5) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*-*-*-*-*-*-*

176. Articolul 138 se modifică şi se completează, astfel:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
ARTICOLUL 138: Bugetul public naţional


Alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale judeţelor şi fondurile prevăzute la articolele 135.1-135.7 din Constituţie.

(2) Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat, pe care îl supune aprobării Parlamentului.”

După alineatul (2), se introduc patru noi alineate, cu următorul cuprins:
„(2.1) Guvernul este obligat să prezinte spre aprobarea Parlamentului numai bugete de stat echilibrate sau cu excedente.

„(2.2) Autorităţile locale executive sunt obligate să prezinte spre aprobarea autorităţilor locale deliberative numai bugete locale echilibrate sau cu excedente.

(2.3) Legea stabileşte principiile ce trebuie respectate în alocarea de subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale.

(2.4) Legea prin care este aprobat bugetul de stat precizează sumele alocate de la bugetul de stat pentru fiecare judeţ, comună ori oraş, astfel încât să se asigure resursele financiare cerute de funcţionarea normală a tuturor instituţiilor publice locale.”

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Dacă legea bugetului de stat, respectiv, hotărârea de aprobare a bugetului local, nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică bugetul de stat, respectiv bugetul local, al anului precedent, până la adoptarea noului buget. În cazul în care bugetul de stat nu este aprobat cu cel puţi 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, Parlamentul este dizolvat şi se organizează alegeri parlamentare anticipate, potrivit legii..”

(4) Bugetele locale se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţiile legii.

(5) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.

După alineatul (5), se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins:
„(5.1) Este interzisă contractarea de împrumuturi pentru finanţarea cheltuielilor bugetului de stat sau a bugetelor locale.

(5.2) În caz de mobilizare sau de război ori la instituirea stării de asediu sau de urgență, Guvernul poate contracta împrumuturi pentru acoperirea cheltuielilor bugetului de stat, cu aprobarea Camerei Reprezentanţilor, în condiţiile legii.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Constituţia României - ARTICOLUL 139: Impozite, taxe şi alte contribuţii
(1) Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.
(2) Impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, în limitele şi în condiţiile legii.
(3) Sumele reprezentând contribuţiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în condiţiile legii, numai potrivit destinaţiei acestora.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

177. Articolul 139 se modifică, astfel:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
ARTICOLUL 139: Impozite, taxe şi alte contribuţii


Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat se stabilesc numai prin lege.”

(2) Impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, în limitele şi în condiţiile legii.

(3) Sumele reprezentând contribuţiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în condiţiile legii, numai potrivit destinaţiei acestora.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
ARTICOLUL 140: Curtea de Conturi
(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. În condiţiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se soluţionează de instanţele judecătoreşti specializate.
(2) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public naţional din exerciţiul bugetar expirat, cuprinzând şi neregulile constatate.
(3) La cererea Camerei Deputaţilor sau a Senatului, Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice şi raportează despre cele constatate.
(4) Consilierii de conturi sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curţii de Conturi sunt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt supuşi incompatibilităţilor prevăzute de lege pentru judecători.
(5) Curtea de Conturi se înnoieşte cu o treime din consilierii de conturi numiţi de Parlament, din 3 în 3 ani, în condiţiile prevăzute de legea organică a Curţii.
(6) Revocarea membrilor Curţii de Conturi se face de către Parlament, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

178. Articolul 140 se modifică şi se completează, astfel:

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
ARTICOLUL 140: Curtea de Conturi


Alineatului (1) va avea următorul cuprins:
“(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a capitalului aflat în proprietate publică şi a resurselor financiare ale statului şi ale autorităţilor locale. În condiţiile legii, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se soluţionează de instanţele judecătoreşti specializate.”

Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Curtea de Conturi prezintă anual Camerei Reprezentanţilor şi Preşedintelui României un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public naţional din exerciţiul bugetar expirat, cuprinzând neregulile constatate şi răspunderile materiale şi penale ale celor implicaţi în gestiunea bugetului public naţional. Raportul anual este depus la Camera Reprezentanţilor şi la Preşedintele României şi este publicat în Monitorul Oficial al României şi pe site-ul Curţii de Conturi, cel mai târziu pe data de 30 iunie a anului următor celui la care se referă.”

După alineatul (2), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
(2.1) Curtea de Conturi prezintă anual Camerei Reprezentanţilor şi Preşedintelui României un raport asupra modului în care a fost gestionat capitalul aflat în proprietate publică şi în administrarea statului şi a autorităţilor locale în anul financiar expirat, cuprinzând şi neregulile constatate şi răspunderile materiale şi penale ale celor implicaţi în gestiunea acestui capital. Raportul anual este depus la Camera Reprezentanţilor şi la Preşedintele României şi este publicat în Monitorul Oficial al României şi pe site-ul Curţii de Conturi, cel mai târziu pe data de 30 iunie a anului următor celui la care se referă. Primul raport anual întocmit după intrarea în vigoare a prezentei legi se referă şi la modul în care a fost gestionat întregul capital trecut în proprietatea statului şi a autorităţilor locale prin Legea 15/1990, cuprinzând neregulile constatate şi răspunderile materiale şi penale ale celor implicaţi în administrarea acestui capital.”

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) La cererea Camerei Reprezentanţilor, a Preşedintelui României, sau a cel puţin 10.000 de cetăţeni cu drept de vot, Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice şi raportează despre cele constatate.”

După alineatul (3), se introduc opt noi alineate, cu următorul cuprins:
„(3.1) Curtea de Conturi este condusă de un Preşedinte, ales de popor.

(3.2) Candidaţii la funcţia de Preşedinte al Curţii de Conturi trebuie să aibă pregătire economică superioară, înaltă competenţă profesională, o vechime de cel puţin 10 ani în activităţi economice sau în învăţământul superior economic, să se fi remarcat ca autori şi promotori de proiecte menite să asigure îmbunătăţirea administrării resurselor financiare ale statului român.

(3.3) Prevederile articolului 134.1, alineatele (14)-(20), se aplică, în mod corespunzător, şi Preşedintelui Curţii de Conturi.

(3.4) În cadrul Curţii de Conturi, funcţionează Consiliul de Supraveghere, ca organ consultativ al Preşedintelui Curţii de Conturi.

(3.5) Consiliul de Supraveghere este constituit din 7 experţi în domeniul finanţelor, din care 3 sunt propuşi de organizaţiile profesionale ale economiştilor din România, legal constituite, şi 4 sunt propuşi de Uniunea Naţională a Asociaţiilor Comunitare, toţi fiind validaţi, în funcţie, de Preşedintele Curţii de Conturi.

(3.6) Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere sunt specialişti de înaltă calificare, personalităţi ale vieţii publice, care s-au remarcat ca autori şi promotori de proiecte menite să îmbunătățească funcţionarea economiei româneşti.

(3.7) Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este de 6 ani şi poate fi reînnoit o singură dată, prin decizia Preşedintelui Curţii de Conturi.

(3.8) Consiliul de Supraveghere avizează toate deciziile Preşedintelui Curţii de Conturi. Avizele Consiliului de Supraveghere se publică pe site-ul Curţii de Conturi şi în Monitorul Oficial al României.

Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Cei 18 controlori de conturi ai Curţii sunt numiţi de Preşedintele Curţii de Conturi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi înnoit o singură dată. Ei sunt independenţi în exercitarea mandatului lor. Ei sunt supuşi incompatibilităţilor prevăzute pentru judecători.”

Alineatul (5) se abrogă.
(5) Curtea de Conturi se înnoieşte cu o treime din consilierii de conturi numiţi de Parlament, din 3 în 3 ani, în condiţiile prevăzute de legea organică a Curţii.


Alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Revocarea membrilor Curţii de Conturi se face de către Preşedintele Curţii de Conturi, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.”

După alineatul (6), se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
„(6.1) Organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi se stabilesc prin lege.”
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*= Constituţia României 2003 =
TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice
Constituţia României - ARTICOLUL 141: Consiliul Economic şi Social
Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.
(Constituţia României) Detalii (dezbatere publică articol) pe Forum Noua Constituţie a României - Constituţia cetaţenilor*
*-*-*

179. Articolul 141 se abrogă.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*