*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
TITLUL III. 1 – Autorităţile locale.
Capitolul I – Principii de bază (134.9)

Capitolul II– Autorităţile comunale şi orăşăneşti
Secţiunea 1 – Consiliul local(134.10-134-30)
Secţiunea a 2-a – Primarul(134.31-134.45)

Capitolul III– Autorităţile judeţene
Secţiunea 1 – Consiliul judeţean (134.46-134.66)
Secţiunea a 2-a – Voievodul (134.67-134.81)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Constituţia României 2003
Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -I- Principii de bază
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul local
SECŢIUNEA 2-a: Primarul
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -I- Principii de bază
NOU articol, 134.9: Autorităţile locale

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul local
NOU articol, 134.10: Rolul şi competenţa
NOU articol, 134.11: Alegerea consiliului local
NOU articol, 134.12: Candidaturile pentru alegerea membrilor consiliului local
NOU articol, 134.13: Durata mandatului
NOU articol, 134.14: Validarea mandatului de consilier local
NOU articol, 134.15: Constituirea consiliilor locale
NOU articol, 134.16: Alegerea preşedintelui consiliului local
NOU articol, 134.17: Organizarea internă
NOU articol, 134.18: Întrunirile consiliului local
NOU articol, 134.19: Caracterul public al şedinţelor
NOU articol, 134.20: Mandatul consilierilor locali
NOU articol, 134.21: Incompatibilităţi
NOU articol, 134.22: Răspunderea consilierilor locali
NOU articol, 134.23: Atribuţiile consiliului local
NOU articol, 134.24: Dizolvarea consiliului local
NOU articol, 134.25: Suspendarea mandatului de consilier local
NOU articol, 134.26: Demiterea consilierilor locali
NOU articol, 134.27: Iniţiativa propunerilor de hotărâri ale consiliului local
NOU articol, 134.28: Adoptarea hotărârilor
NOU articol, 134.29: Comunicarea şi publicarea hotărârilor
NOU articol, 134.30: Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECŢIUNEA 2-a: Primarul
NOU articol, 134.31: Rolul primarului
NOU articol, 134.32: Alegerea primarului
NOU articol, 134.33: Validarea mandatului de primar
NOU articol, 134.34: Durata mandatului
NOU articol, 134.35: Mandatul primarului
NOU articol, 134.36: Incompatibilităţi
NOU articol, 134.37: Răspunderea primarului
NOU articol, 134.38: Atribuţiile primarului
NOU articol, 134.39: Suspendarea din funcţie
NOU articol, 134.40: Demiterea primarului
NOU articol, 134.41: Vacanţa funcţiei
NOU articol, 134.42: Interimatul funcţiei
NOU articol, 134.43: Actele primarului
NOU articol, 134.44: Indemnizaţia şi celelalte drepturi
NOU articol, 134.45: Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
NOU articol, 134.46: Rolul şi competenţa
NOU articol, 134.47: Alegerea consiliului judeţean
NOU articol, 134.48: Candidaturile pentru alegerea membrilor consiliului judeţean
NOU articol, 134.49: Durata mandatului
NOU articol, 134.50: Validarea mandatului de consilier judeţean
NOU articol, 134.51: Constituirea consiliilor judeţene
NOU articol, 134.52: Alegerea preşedintelui consiliului judeţean
NOU articol, 134.53: Organizarea internă
NOU articol, 134.54: Întrunirile consiliului judeţean
NOU articol, 134.55: Caracterul public al şedinţelor
NOU articol, 134.56: Mandatul consilierilor judeţeni
NOU articol, 134.57: Incompatibilităţi
NOU articol, 134.58: Răspunderea consilierilor judeţeni
NOU articol, 134.59: Atribuţiile consiliului judeţean
NOU articol, 134.60: Dizolvarea consiliului judeţean
NOU articol, 134.61: Suspendarea mandatului de consilier judeţean
NOU articol, 134.62: Demiterea consilierilor judeţeni
NOU articol, 134.63: Iniţiativa propunerilor de hotărâri ale consiliului judeţean
NOU articol, 134.64: Adoptarea hotărârilor
NOU articol, 134.65: Comunicarea şi publicarea hotărârilor
NOU articol, 134.66: Consiliul general al municipiului Bucureşti

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
NOU articol, 134.67: Rolul voievodului
NOU articol, 134.68: Alegerea voievodului
NOU articol, 134.69: Validarea mandatului de voievod
NOU articol, 134.70: Durata mandatului
NOU articol, 134.71: Mandatul voievodului
NOU articol, 134.72: Incompatibilităţi
NOU articol, 134.73: Răspunderea voievodului
NOU articol, 134.74: Atribuţiile voievodului
NOU articol, 134.75: Suspendarea din funcţie
NOU articol, 134.76: Demiterea voievodului
NOU articol, 134.77: Vacanţa funcţiei
NOU articol, 134.78: Interimatul funcţiei
NOU articol, 134.79: Actele voievodului
NOU articol, 134.80: Indemnizaţia şi celelalte drepturi
NOU articol, 134.81: Primarul general al municipiului Bucureşti


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

158. După Titlul III, se introduce un nou titlu, Titlul III.1, astfel: Denumirea titlului va fi: „Autorităţile locale
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -I- Principii de bază
ARTICOLUL 134.9: Principii de bază


(1) În localităţile şi judeţele ţării se constituie autorităţi locale care se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, al controlului cetăţenilor asupra autorităţilor locale, al separaţiei şi echilibrului acestor autorităţi, al respectării Constituţiei şi legilor ţării.

(2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.

(3) Autorităţile statului consultă, înainte de adoptarea oricărei decizii, autorităţile locale, în toate problemele care le privesc în mod direct, potrivit legii.

(4) Autorităţile prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii.

(5) Autorităţile prin care se realizează autonomia locală în judeţe sunt consiliile judeţene alese şi voievozii aleşi, în condiţiile legii.

(6) Personalul din aparatul autorităţilor locale şi al instituţiilor publice din subordinea acestora este angajat prin concurs sau examen, pe criterii de merit şi de competentă profesională, potrivi legii. Este interzisă, sub sancţiune penală şi administrativă, numirea, promovarea, sau sancţionarea personalului autorităţilor publice locale pe criterii politice sau cu sprijin politic.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.10: Rolul şi competenţa


(1) Consiliul local este organ deliberativ care adoptă hotărâri în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

(2) Consiliul local nu poate adopta hotărâri care sunt contrare rezultatului unui referendum local valabil.

(3) Cetăţenii pot aproba hotărâri, prin referendum local, în orice domeniu, inclusiv hotărâri prin care să modifice, să completeze, sau să anuleze hotărâri adoptate de consiliul local, cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.11: Alegerea consiliului local


(1) Membrii consiliului local sunt denumiţi consilieri locali şi sunt aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pe bază de scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale, şi pe bază de candidaturi independente, conform legii.

(2) Membrii consiliilor locale se aleg pe circumscripţii electorale, organizate pe localităţi.

(3) Numărul membrilor consiliilor locale este stabilit prin lege, în funcţie de numărul cetăţenilor cu drept de vot ai localităţii.

(4) Alegerile pentru consiliul local se desfăşoară în prima duminică a lunii iunie a anului în care expiră mandatul consiliului, sau tot într-o zi de duminică, în cel mult 45 zile de la data dizolvării consiliului.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.12: Candidaturile pentru alegerea membrilor consiliului local


(1) Candidaţii la funcţia de consilier local trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să aibă domiciliul în localitatea în care candidează;
b) să aibă cel puţin studii liceale atestate prin diplomă de bacalaureat;
c) să se fi remarcat ca buni profesionişti şi ca cetăţeni de moralitate desăvârşită;
d) să se fi remarcat ca luptători activi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor localităţii;
e) să prezinte electoratului propunerile de hotărâri ale consiliului local, pentru adoptarea cărora se obligă să acţioneze, în calitate de consilier local, dacă va fi ales.

(2) Propunerile de hotărâri pentru adoptarea cărora se obligă să acţioneze, dacă va fi ales, constituie contractul electoral al candidatului. El va fi semnat de candidatul la funcţia de consilier local, va fi tipărit şi pus la dispoziţia electorilor, pe toată durata campaniei electorale. Câte un exemplar al acestui document va fi depus la Autoritatea Electorală şi Autoritatea Morală, înainte de începerea campaniei electorale.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.13: Durata mandatului


(1) Consiliul local este ales pentru un mandat de 4 ani care se exercită de la data depunerii jurământului.

(2) Consiliul local îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de consiliul local nou ales.

(3) Mandatul consiliului local se prelungeşte, prin lege, în caz de război sau de catastrofă.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.14: Validarea mandatului de consilier local


Validarea alegerii consilierilor locali se face de către judecătoria în raza căreia se află unitatea administrativ-teritorială, de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.15: Constituirea consiliilor locale


(1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor locali aleşi şi validaţi în funcţie se face de către primar, în maximum 5 zile de la pronunţarea hotărârii de validare. La şedinţa de constituire, participă prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul sau, după caz, candidatul declarat câştigător la alegerile pentru funcţia de primar.

(2) Şedinţa se desfăşoară în condiţii legale dacă participă cel puţin majoritatea consilierilor locali aleşi şi validaţi.

(3) În şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii locali depun jurământul prevăzut prin lege.

(4) Consiliul local se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.16: Alegerea preşedintelui consiliului local


(1) Consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

(2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.17: Organizarea internă


(1) Organizarea şi funcţionarea consiliului local se stabileşte prin regulament propriu, elaborat potrivit legii.

(1) Consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. Acestea au rolul să asigure fundamentarea hotărârilor ce se impun a fi adoptate.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. La şedinţele fiecărei comisii a consiliului local participă şi un reprezentant al Asociaţiei Comunitare a localităţii.

(3) Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar.

(4) Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate.

(5) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

(6) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, respectându-se configuraţia politică rezultată în urma alegerilor locale.

(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiilor acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.18: Întrunirile consiliului local


(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului.

(3) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai oraşului convocarea consiliului local se poate face de îndată.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.19: Caracterul public al şedinţelor


(1) Şedinţele consiliului local sunt publice, sunt filmate şi publicate pe site-ul Primăriei localităţii.

(2) Voturile consilierilor locali, la fiecare hotărâre adoptată de consiliul local, sunt la vedere, confirmate prin semnătură, şi sunt prezentate pe site-ul Primăriei localităţii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.20: Mandatul consilierilor locali


(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul localităţii.

(2) Consilierii locali sunt obligaţi să acţioneze şi să voteze în conformitate cu angajamentele asumate în campania electorală, în care au fost aleşi. Consilierul local care îşi încalcă angajamentele asumate în campania electorală poate fi demis, prin referendum, potrivit Constituţiei şi legii.

(3) Consilierii locali intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a consiliului local, sub condiţia validării alegerii şi a depunerii jurământului.

(2) Calitatea de consilier local încetează:
a) la data întrunirii legale a consiliului local nou ales;
b) În caz de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor;
c) în caz de demisie, sau de demitere;
d) în caz de deces.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.21: Incompatibilităţi


(1) Calitatea de consilier local este incompatibilă cu orice altă funcţie publică, inclusiv cu orice funcţie la regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital aflat în proprietate publică.

(2) Consilierii locali nu pot interveni în treburile altor autorităţi şi instituţii publice şi nici în treburile altor persoane juridice, de drept public sau privat.

(3) Consilierul local condamnat pentru trafic de influență ori alte acte de corupţie pierde mandatul şi este pedepsit cu închisoare pe viaţă şi confiscarea averii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.22: Răspunderea consilierilor locali


(1) Consilierii locali răspund politic doar faţa de cei care i-au ales şi nu îşi pot pierde mandatul prin retragerea sprijinului politic de către partidele din partea cărora au candidat în alegeri.

(2) Consilierii locali răspund juridic, individual, pentru încălcarea contractului electoral, dacă voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului contravin obligaţiilor asumate prin contractul electoral.

(3) Consilierii locali răspund juridic, individual, pentru prejudiciile produse localităţii de hotărârile pentru care şi-au dat votul.

(4) Răspunderea consilierilor locali pentru faptele prevăzute la alineatele (2) şi (3) este imprescriptibilă.

(5) Fiecare consilier local prezintă, în scris, raportul anual asupra modului în care şi-a realizat obligaţiile asumate în campania electorală în care a fost ales. Raportul este prezentat în şedinţa consiliului organizată în acest scop, nu mai târziu de 31 martie a anului următor celui la care se referă. Raportul este arhivat şi pus la dispoziţia electoratului, pentru consultare, prin grija secretarului localităţii. Raportul este publicat pe site-ul Primăriei.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.23: Atribuţiile consiliului local


(1) Consiliul local exercită următoarele atribuţii, în condiţiile legii:
a) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aprobă înfiinţarea, organizarea, statul de funcţii şi numărul de personal ale aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi ale regiilor autonome de interes local;
c) aprobă bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
d) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
e) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
f) hotărăşte darea în folosinţa instituţiilor publice sau a regiilor autonome din subordine a bunurilor aflate în proprietate publică şi în administrarea comunei, oraşului sau municipiului;
g) avizează, sau aprobă, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţii;
h) aprobă construirea, întreţinerea şi modernizarea străzilor, drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;
i) atribuie, sau schimbă, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
j) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în administrarea sa;
k) hotărăşte cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
l) hotărăşte, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
m) hotărăşte cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
n) conferă persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu; prin acest regulament, se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

(2) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, cerute de realităţile economice şi sociale ale localităţii, potrivit Constituţiei şi legii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.24: Dizolvarea consiliului local


(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local.

(2) Consiliul local se dizolvă de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv;
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre;
c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi.
d) dacă a adoptat, într-un interval de cel mult 6 luni, cel puţin 3 hotărâri care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(3) Primarul, secretarul localităţii sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alineatul (2). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.

(4) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens Autorităţii Electorale de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale localităţii.

(5) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul localităţii rezolvă problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.25: Suspendarea mandatului de consilier local


(1) Mandatul de consilier local se suspendă de drept în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului.

(2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alineatul (1). Ordinul de suspendare se comunică de îndată consilierului local.

(3) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.26: Demiterea consilierilor locali


(1) Orice consilier local poate fi demis din funcţie, prin referendum, organizat în circumscripţia electorală în care a fost ales, cu un număr de voturi mai mare decât cel cu care a fost ales, la cererea unui număr de alegători, din circumscripţia în care a fost ales, egal cu cel puţin 10% din numărul voturilor cu care a fost ales.

(2) Consilierul local este demis, de drept, din funcţie, în următoarele cazuri:
a) când se constată, după validarea mandatului, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a legii;
b) a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate sau la pierderea drepturilor electorale ;
c) când şi-a schimbat domiciliul în altă localitate;
d) în caz de incompatibilitate;
e) când şi-a dat demisia din partidul politic sau din formaţiunea politică din partea căreia a fost ales sau când s-a înscris într-un alt partid politic sau altă formaţiune politică;
f) a lipsit nemotivat de la 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului local.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.27: Iniţiativa propunerilor de hotărâri ale consiliului local


(1) Iniţiativa propunerilor de hotărâri ale consiliului local aparţine, după caz, primarului, consilierilor locali sau unui număr de cetăţeni cu drept de vot egal cu cel puţin 10% din numărul cetăţenilor cu drept de vot ai localităţii.

(2) Titularii dreptului de iniţiativă prezintă propunerile lor de hotărâri preşedintelui consiliului local.

(4) Propunerile de hotărâri vor fi dezbătute şi votate în plenul consiliului local în termen de cel mult 60 zile de la data depunerii lor la preşedintele consiliului local.

(5) În cazul în care consiliul local respinge propunerea de hotărâre iniţiată de primar, sau de cetăţeni, Autoritatea Electorală organizează referendum local, în 45 zile de la data respingerii propunerii de către consiliul local, pentru aprobarea hotărârii respinsă de consiliul local.

(6) În cazul în care cetăţenii participanţi la referendumul local aprobă hotărârea respinsă de consiliul local, consiliul local este dizolvat şi se organizează alegeri anticipate pentru alegerea unui nou consiliu local.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.28: Adoptarea hotărârilor


Hotărârile sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor consiliului local.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.29: Comunicarea şi publicarea hotărârilor


(1) Hotărârile consiliului local sunt înregistrate, prin grija secretarului primăriei, într-un registru special şi sunt comunicate, de îndată, primarului şi prefectului, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării.

(2) Hotărârile sunt publicate, la data adoptării, pe site-ul primăriei.

(3) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECTIUNEA 1-a: Consiliul local
ARTICOLUL 134.30: Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti


Prevederile articolelor 134.9 – 134.29 se aplică, în mod corespunzător, şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
SECŢIUNEA 2-a: Primarul

NOU - ARTICOLUL 134.31: Rolul primarului
NOU - ARTICOLUL 134.32: Alegerea primarului
NOU - ARTICOLUL 134.33: Validarea mandatului de primar
NOU - ARTICOLUL 134.34: Durata mandatului
NOU - ARTICOLUL 134.35: Mandatul primarului
NOU - ARTICOLUL 134.36: Incompatibilităţi
NOU - ARTICOLUL 134.37: Răspunderea primarului
NOU - ARTICOLUL 134.38: Atribuţiile primarului
NOU - ARTICOLUL 134.39: Suspendarea din funcţie
NOU - ARTICOLUL 134.40: Demiterea primarului
NOU - ARTICOLUL 134.41: Vacanţa funcţiei
NOU - ARTICOLUL 134.42: Interimatul funcţiei
NOU - ARTICOLUL 134.43: Actele primarului
NOU - ARTICOLUL 134.44: Indemnizaţia şi celelalte drepturi
NOU - ARTICOLUL 134.45: Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
SECTIUNEA a 2-a Primarul

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.31: Rolul primarului


(1) Primarul exercită componenta executivă a autorităţii locale. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi îl controlează.

(2) Primarul răspunde, în faţa cetăţenilor localităţii, de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii.

(3) Primarul conduce serviciile publice locale.

(4) Primarul reprezintă localitatea în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

(5) Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.

(6) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional.

(7) Eşarfa este purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.

(8) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.32: Alegerea primarului


(1) Primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Primarii se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal.

(3) Alegerile pentru funcţia de primar se desfăşoară în aceiaşi zi cu alegerile pentru consiliul local, în prima duminică a lunii iunie a anului în care expiră mandatul consiliului, sau tot într-o zi de duminică, în cel mult 45 zile de la data când a intervenit vacanţa funcţiei de primar.

(4) Candidaţii la funcţia de primar trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să aibă domiciliul în localitatea în care candidează;
b) să aibă studii superioare;
c) să se fi remarcat ca buni profesionişti şi ca cetăţeni de moralitate desăvârşită;
d) să se fi remarcat ca luptători activi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor localităţii;
e) să prezinte electoratului Programul de dezvoltare al localităţii pe următorii 4 ani, pentru realizarea căruia se obligă să acţioneze, în calitate de primar, dacă va fi ales.

(5) Programul de dezvoltare al localităţii constituie contractul electoral al candidatului. El va fi semnat de candidatul la funcţia de primar, va fi tipărit şi pus la dispoziţia electorilor, pe toată durata campaniei electorale. Câte un exemplar al acestui document va fi depus la Autoritatea Electorală şi Autoritatea Morală, înainte de începerea campaniei electorale.

(6) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale ale localităţii.

(7) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

(8) O persoană poate îndeplini funcţia de primar al aceleiaşi localităţi pentru cal mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.33: Validarea mandatului de primar


(1) Rezultatul alegerilor pentru funcţia de primar este validat de către judecătoria în raza căreia se află localitatea, de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei.

(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa consiliului local jurământul stabilit prin lege.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.34: Durata mandatului


(1) Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.

(2) Primarul îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de către primarul nou ales.

(3) Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege, în caz de război sau de catastrofă.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.35: Mandatul primarului


(1) În exercitarea mandatului, primarul este în serviciul localităţii.

(2) Primarul este obligat să acţioneze în conformitate cu angajamentele asumate în campania electorală, în care au fost ales. Primarul care îşi încalcă angajamentele asumate în campania electorală este demis, prin referendum, potrivit Constituţiei şi legii.

(3) Calitatea de primar încetează:
a) la data depunerii jurământului de către primarul nou ales;
b) în caz de demisie, sau de demitere;
c) în caz de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor;
c) în caz de deces.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.36: Incompatibilităţi


(1) Calitatea de primar este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată.

(2) Primarul nu poate interveni în treburile altor autorităţi şi instituţii publice şi nici în treburile altor persoane juridice, de drept public sau privat.

(3) Primarul condamnat pentru trafic de influență ori alte acte de corupţie pierde mandatul şi este pedepsit cu închisoare pe viaţă şi confiscarea averii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 1134.37: Răspunderea primarului


(1) Primarul răspunde politic doar faţa de cei care l-au ales şi nu îşi poate pierde mandatul prin retragerea sprijinului politic de către partidul din partea căruia a candidat în alegeri.

(2) Primarul răspunde juridic pentru încălcarea contractului electoral, dacă dispoziţiile adoptate de el în exercitarea mandatului contravin obligaţiilor asumate prin contractul electoral.

(3) Primarul răspunde juridic pentru prejudiciile produse localităţii de dispoziţiile adoptate de el în exercitarea mandatului.

(4) Răspunderea primarului pentru faptele prevăzute la alineatele (2) şi (3) este imprescriptibilă.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.38: Atribuţiile primarului


(1) Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii, în condiţiile legii:
a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor celorlalte autorităţi ale statului şi ale Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului local.

b) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite, pentru bugetul localităţii;

c) propune consiliului local spre aprobare înfiinţarea şi reorganizarea, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor publice şi ale regiilor autonome de interes local;

d) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

(2) Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) Primarul întocmeşte Raportul anual privind realizarea Programului de dezvoltare a localităţii pe care şi l-a asumat în campania electorală în care a fost ales. Raportul este prezentat în şedinţa consiliului local organizată cu acest scop, nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor celui la care se referă. Raportul este depus la secretarul primăriei, care asigură punerea lui la dispoziţia cetăţenilor, pentru consultare. Raportul este publicat pe site-ul Primăriei.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.39: Suspendarea din funcţie


(1) Primarul este suspendat, de drept, în cazul în care este arestat preventiv.

(2) Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către parchet sau de instanţa de judecată, după caz, prefectului care, prin ordin, constată suspendarea primarului.

(3) Ordinul de suspendare se comunică de îndată primarului.

(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (2).

(5) Dacă primarul suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

(6) În cazul în care încalcă prevederile Constituţiei şi ale legii, primarul este suspendat din funcţie de către consiliul local, prin votul majorităţii membrilor acestuia.

(7) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului local.

(8) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează referendum local pentru demiterea primarului.

(9) Dacă cetăţenii, prin referendum, resping propunerea de suspendare aprobată de consiliul local, consiliul local este dizolvat şi se organizează alegeri anticipate pentru alegerea unui nou consiliu local.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.40: Demiterea primarului


(1) Primarul poate fi demis din funcţie, prin referendum, organizat în circumscripţia electorală în care a fost ales, cu un număr de voturi mai mare decât cel cu care a fost ales, la cererea unui număr de alegători, din circumscripţia în care a fost ales, egal cu cel puţin 10% din numărul voturilor cu care a fost ales.

(2) Primarul este demis, de drept, din funcţie, în următoarele cazuri:
a) când se constată, după validarea mandatului, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a legii;
b) a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate sau la pierderea drepturilor electorale ;
c) când şi-a schimbat domiciliul în altă localitate;
d) în caz de incompatibilitate;
e) când şi-a dat demisia din partidul politic sau din formaţiunea politică din partea căreia a fost ales sau când s-a înscris într-un alt partid politic sau altă formaţiune politică;
f) când, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege, a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni, care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.41: Vacanţa funcţiei


(1) Vacanţa funcţiei de primar intervine în caz de demisie, de demitere din funcţie, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces.

(2) În termen de 30 zile de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de primar, Autoritatea Electorală organizează alegeri pentru un nou primar.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.42: Interimatul funcţiei


Dacă funcţia de primar devine vacantă ori dacă primarul este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură de către un consilier local, desemnat de consiliul local, cu votul majorității membrilor acestuia.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.43: Actele primarului


(1) În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz, de către secretarul localităţii.

(2) Dispoziţiile primarului sunt publicate pe site-ul primăriei
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.44: Indemnizaţia şi celelalte drepturi


Indemnizaţia şi celelalte drepturi ale primarului se stabilesc prin lege.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -II- Autorităţile comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 134.45: Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti


Prevederile articolelor 134.31 – 134.44 se aplică, în mod corespunzător, şi primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
NOU - ARTICOLUL 134.46: Rolul şi competenţa
NOU - ARTICOLUL 134.47: Alegerea consiliului judeţean
NOU - ARTICOLUL 134.48: Candidaturile pentru alegerea membrilor consiliului judeţean
NOU - ARTICOLUL 134.49: Durata mandatului
NOU - ARTICOLUL 134.50: Validarea mandatului de consilier judeţean
NOU - ARTICOLUL 134.51: Constituirea consiliilor judeţene
NOU - ARTICOLUL 134.52: Alegerea preşedintelui consiliului judeţean
NOU - ARTICOLUL 134.53: Organizarea internă
NOU - ARTICOLUL 134.54: Întrunirile consiliului judeţean
NOU - ARTICOLUL 134.55: Caracterul public al şedinţelor
NOU - ARTICOLUL 134.56: Mandatul consilierilor judeţeni
NOU - ARTICOLUL 134.57: Incompatibilităţi
NOU - ARTICOLUL 134.58: Răspunderea consilierilor judeţeni
NOU - ARTICOLUL 134.59: Atribuţiile consiliului judeţean
NOU - ARTICOLUL 134.60: Dizolvarea consiliului judeţean
NOU - ARTICOLUL 134.61: Suspendarea mandatului de consilier judeţean
NOU - ARTICOLUL 134.62: Demiterea consilierilor judeţeni
NOU - ARTICOLUL 134.63: Iniţiativa propunerilor de hotărâri ale consiliului judeţean
NOU - ARTICOLUL 134.64: Adoptarea hotărârilor
NOU - ARTICOLUL 134.65: Comunicarea şi publicarea hotărârilor
NOU - ARTICOLUL 134.66: Consiliul general al municipiului Bucureşti

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.46: Rolul şi competenţa


(1) Consiliul judeţean este organ deliberativ care adoptă hotărâri în toate problemele de interes judeţean, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

(2) Consiliul judeţean nu poate adopta hotărâri care sunt contrare rezultatului unui referendum judeţean valabil.

(3) Cetăţenii pot aproba hotărâri, prin referendum judeţean, în orice domeniu, inclusiv hotărâri prin care să modifice, să completeze, sau să anuleze hotărâri adoptate de consiliul judeţean, cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.47: Alegerea consiliului judeţean


(1) Membrii consiliului judeţean sunt denumiţi consilieri judeţeni şi sunt aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pe bază de scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale, şi pe bază de candidaturi independente, conform legii.

(2) Membrii consiliilor judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, organizate pe judeţe.

(3) Numărul membrilor consiliilor judeţene este stabilit prin lege, în funcţie de numărul cetăţenilor cu drept de vot ai judeţului.

(4) Alegerile pentru consiliul judeţean se desfăşoară în prima duminică a lunii iunie a anului în care expiră mandatul consiliului, sau tot într-o zi de duminică, în cel mult 45 zile de la data dizolvării consiliului.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.48: Candidaturile pentru alegerea membrilor consiliului judeţean


(1) Candidaţii la funcţia de consilier judeţean trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să aibă domiciliul în judeţul în care candidează;
b) să aibă cel puţin studii liceale atestate prin diplomă de bacalaureat;
c) să se fi remarcat ca buni profesionişti şi ca cetăţeni de moralitate desăvârşită;
d) să se fi remarcat ca luptători activi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor judeţului;
e) să prezinte electoratului propunerile de hotărâri ale consiliului judeţean, pentru adoptarea cărora se obligă să acţioneze, în calitate de consilier judeţean, dacă va fi ales.

(2) Propunerile de hotărâri pentru adoptarea cărora se obligă să acţioneze, dacă va fi ales, constituie contractul electoral al candidatului. El va fi semnat de candidatul la funcţia de consilier judeţean, va fi tipărit şi pus la dispoziţia electorilor, pe toată durata campaniei electorale. Câte un exemplar al acestui document va fi depus la Autoritatea Electorală şi Autoritatea Electorală, înainte de începerea campaniei electorale.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.49: Durata mandatului


(1) Consiliul judeţean este ales pentru un mandat de 4 ani care se exercită de la data depunerii jurământului.

(2) Consiliul judeţean îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de consiliul judeţean nou ales.

(3) Mandatul consiliului judeţean se prelungeşte, prin lege, în caz de război sau de catastrofă.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.50: Validarea mandatului de consilier judeţean


Validarea alegerii consilierilor judeţeni se face de către tribunalul în raza căruia se află judeţul, de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.51: Constituirea consiliilor judeţene


(1) Constituirea consiliilor judeţene se face în termen de 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor judeţeni aleşi şi validaţi în funcţie se face de către voievod, în maximum 5 zile de la pronunţarea hotărârii de validare. La şedinţa de constituire, participă prefectul sau reprezentantul său, precum şi voievodul sau, după caz, candidatul declarat câştigător la alegerile pentru funcţia de voievod.

(2) Şedinţa se desfăşoară în condiţii legale dacă participă cel puţin majoritatea consilierilor judeţeni aleşi şi validaţi.

(3) În şedinţa de constituire a consiliului judeţean, consilierii locali depun jurământul prevăzut prin lege.

(4) Consiliul judeţean se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor judeţeni validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului judeţean se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor judeţeni validaţi.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.52: Alegerea preşedintelui consiliului judeţean


(1) Consiliul judeţean alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

(2) Consilierul judeţean ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor judeţeni, prin votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.53: Organizarea internă


(1) Organizarea şi funcţionarea consiliului judeţean se stabileşte prin regulament propriu, elaborat potrivit legii.

(1) Consiliul judeţean îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. Acestea au rolul să asigure fundamentarea hotărârilor ce se impun a fi adoptate.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeţeni. La şedinţele fiecărei comisii a consiliului judeţean participă şi un reprezentant al Uniunii Judeţene a Asociaţiilor Comunitare.

(3) Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar.

(4) Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate.

(5) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

(6) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, respectându-se configuraţia politică rezultată în urma alegerilor locale.

(7) Consiliile judeţene pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa voievodului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean. Membrii comisiilor acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.54: Întrunirile consiliului judeţean


(1) Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată la două luni, la convocarea voievodului.

(2) Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea voievodului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului.

(3) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţului convocarea consiliului judeţean se poate face de îndată.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.55: Caracterul public al şedinţelor


(1) Şedinţele consiliului judeţean sunt publice.

(2) Voturile consilierilor judeţeni, la fiecare hotărâre adoptată de consiliul judeţean, sunt la vedere, confirmate prin semnătură, şi sunt prezentate pe site-ul judeţului.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.56: Mandatul consilierilor judeţeni


(1) În exercitarea mandatului, consilierii judeţeni sunt în serviciul locuitorilor judeţului.

(2) Consilierii judeţeni sunt obligaţi să acţioneze şi să voteze în conformitate cu angajamentele asumate în campania electorală, în care au fost aleşi. Consilierul judeţean care îşi încalcă angajamentele asumate în campania electorală este demis, prin referendum, potrivit Constituţiei şi legii.

(3) Consilierii judeţeni intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a consiliului judeţean, sub condiţia validării alegerii şi a depunerii jurământului.

(2) Calitatea de consilier judeţean încetează:
a) la data întrunirii legale a consiliului judeţean nou ales;
b) În caz de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor;
c) în caz de demisie, sau de demitere;
d) în caz de deces.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.57: Incompatibilităţi


(1) Calitatea de consilier judeţean este incompatibilă cu orice altă funcţie publică, inclusiv cu orice funcţie la regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital aflat în proprietate publică.

(2) Consilierii judeţeni nu pot interveni în treburile altor autorităţi şi instituţii publice şi nici în treburile altor persoane juridice, de drept public sau privat.

(3) Consilierul judeţean condamnat pentru trafic de influență ori alte acte de corupţie pierde mandatul şi este pedepsit cu închisoare pe viaţă şi confiscarea averii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.58: Răspunderea consilierilor judeţeni


(1) Consilierii judeţeni răspund politic doar faţa de cei care i-au ales şi nu îşi pot pierde mandatul prin retragerea sprijinului politic de către partidele din partea cărora au candidat în alegeri.

(2) Consilierii judeţeni răspund juridic, individual, pentru încălcarea contractului electoral, dacă voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului contravin obligaţiilor asumate prin contractul electoral.

(3) Consilierii judeţeni răspund juridic, individual, pentru prejudiciile produse localităţii de hotărârile pentru care şi-au dat votul.

(4) Răspunderea consilierilor judeţeni pentru faptele prevăzute la alineatele (2) şi (3) este imprescriptibilă.

(5) Fiecare consilier judeţean prezintă, în scris, raportul anual asupra modului în care şi-a realizat obligaţiile asumate în campania electorală în care a fost ales. Raportul este prezentat în şedinţa consiliului organizată în acest scop, nu mai târziu de 31 martie a anului următor celui la care se referă. Raportul este arhivat şi pus la dispoziţia electoratului, pentru consultare, prin grija secretarului judeţului. Raportul este publicat pe site-ul judeţului.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.59: Atribuţiile consiliului judeţean


(1) Consiliul judeţean exercită următoarele atribuţii, în condiţiile legii:

a) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean;

b) aprobă înfiinţarea, organizarea, statul de funcţii şi numărul de personal ale aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, precum şi ale regiilor autonome de interes judeţean;

c) aprobă bugetul judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; hotărăşte repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse;

d) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele judeţene, în condiţiile legii;

e) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean;

f) hotărăşte darea în folosinţa instituţiilor publice sau a regiilor autonome din subordine a bunurilor aflate în proprietate publică şi în administrarea judeţului;

g) avizează, sau aprobă, documentaţiile de amenajare a teritoriului judeţului;

h) aprobă construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes judeţean;

i) coordonează activitatea consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean;

j) hotărăşte cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes judeţean;

k) hotărăşte cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor locale, în vederea promovării unor interese comune.

(2) Consiliul judeţean îndeplineşte orice alte atribuţii, cerute de realităţile economice şi sociale ale judeţului, potrivit Constituţiei şi legii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.60: Dizolvarea consiliului judeţean


(1) Consiliul judeţean se dizolvă de drept sau prin referendum judeţean.

(2) Consiliul judeţean se dizolvă de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de şase luni consecutiv;
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre;
c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi.
d) dacă a adoptat, într-un interval de cel mult 12 luni, cel puţin 3 hotărâri care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(3) Voievodul, secretarul localităţii sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alineatul (2). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului judeţean. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.

(4) Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens Autorităţii Electorale de cel puţin 10% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale judeţului.

(5) Până la constituirea noului consiliu judeţean, voievodul sau, în absenţa acestuia, secretarul judeţului rezolvă problemele curente ale judeţului.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.61: Suspendarea mandatului de consilier judeţean


(1) Mandatul de consilier judeţean se suspendă de drept în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului.

(2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alineatul (1). Ordinul de suspendare se comunică de îndată consilierului judeţean.

(3) În cazul în care consilierul judeţean al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.62: Demiterea consilierilor judeţeni


(1) Orice consilier judeţean poate fi demis din funcţie, prin referendum, organizat în circumscripţia electorală în care a fost ales, cu un număr de voturi mai mare decât cel cu care a fost ales, la cererea unui număr de alegători, din circumscripţia în care a fost ales, egal cu cel puţin 10% din numărul voturilor cu care a fost ales.

(2) Consilierul judeţean este demis, de drept, din funcţie, în următoarele cazuri:
a) când se constată, după validarea mandatului, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a legii;
b) a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate sau la pierderea drepturilor electorale ;
c) când şi-a schimbat domiciliul în alt judeţ;
d) în caz de incompatibilitate;
e) când şi-a dat demisia din partidul politic sau din formaţiunea politică din partea căreia a fost ales sau când s-a înscris într-un alt partid politic sau altă formaţiune politică;
f) a lipsit nemotivat de la 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului judeţean.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.63: Iniţiativa propunerilor de hotărâri ale consiliului judeţean


(1) Iniţiativa propunerilor de hotărâri ale consiliului judeţean aparţine, după caz, voievodului, consilierilor judeţeni sau unui număr de cetăţeni cu drept de vot egal cu cel puţin 10% din numărul cetăţenilor cu drept de vot ai judeţului.

(2) Titularii dreptului de iniţiativă prezintă propunerile lor de hotărâri preşedintelui consiliului judeţean.

(4) Propunerile de hotărâri vor fi dezbătute şi votate în plenul consiliului judeţean în termen de cel mult 60 zile de la data depunerii lor la preşedintele consiliului judeţean.

(5) În cazul în care consiliul judeţean respinge propunerea de hotărâre iniţiată de voievod, sau de cetăţeni, Autoritatea Electorală organizează referendum judeţean, în 45 zile de la data respingerii propunerii de către consiliul judeţean, pentru aprobarea hotărârii respinsă de consiliul judeţean.

(6) În cazul în care cetăţenii participanţi la referendumul judeţean aprobă hotărârea respinsă de consiliul judeţean, consiliul judeţean este dizolvat şi se organizează alegeri anticipate pentru alegerea unui nou consiliu judeţean.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.64: Adoptarea hotărârilor


Hotărârile sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor consiliului judeţean.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.65: Comunicarea şi publicarea hotărârilor


(1) Hotărârile consiliului judeţean sunt înregistrate, prin grija secretarului judeţului, într-un registru special şi sunt comunicate, de îndată, voievodului şi prefectului, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării.

(2) Hotărârile sunt publicate, la data adoptării, pe site-ul judeţului.

(3) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1 - Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 1-a: Consiliul judeţean
ARTICOLUL 134.66: Consiliul general al municipiului Bucureşti


Prevederile articolelor 134.46 – 134.65 se aplică, în mod corespunzător, şi consiliului general al municipiului Bucureşti.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Constituţia României 2003 Constituţia României - Constituţia Cetăţenilor
TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
NOU - ARTICOLUL 134.67: Rolul voievodului
NOU - ARTICOLUL 134.68: Alegerea voievodului
NOU - ARTICOLUL 134.69: Validarea mandatului de voievod
NOU - ARTICOLUL 134.70: Durata mandatului
NOU - ARTICOLUL 134.71: Mandatul voievodului
NOU - ARTICOLUL 134.72: Incompatibilităţi
NOU - ARTICOLUL 134.73: Răspunderea voievodului
NOU - ARTICOLUL 134.74: Atribuţiile voievodului
NOU - ARTICOLUL 134.75: Suspendarea din funcţie
NOU - ARTICOLUL 134.76: Demiterea voievodului
NOU - ARTICOLUL 134.77: Vacanţa funcţiei
NOU - ARTICOLUL 134.78: Interimatul funcţiei
NOU - ARTICOLUL 134.79: Actele voievodului
NOU - ARTICOLUL 134.80: Indemnizaţia şi celelalte drepturi
NOU - ARTICOLUL 134.81: Primarul general al municipiului Bucureşti

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.67: Rolul voievodului


(1) Voievodul exercită componenta executivă a autorităţii judeţene. El este şeful administraţiei publice judeţene şi al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi îl controlează.

(2) Voievodul răspunde, în faţa cetăţenilor judeţului, de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene, în condiţiile legii.

(3) Voievodul conduce serviciile publice judeţene.

(4) Voievodul reprezintă judeţul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

(5) Voievodul participă la şedinţele consiliului judeţean şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.68: Alegerea voievodului


(1) Voievodul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Voievozii se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal.

(3) Alegerile pentru funcţia de voievod se desfăşoară în aceiaşi zi cu alegerile pentru consiliul judeţean, în prima duminică a lunii iunie a anului în care expiră mandatul consiliului, sau tot într-o zi de duminică, în cel mult 45 zile de la data când a intervenit vacanţa funcţiei de voievod.

(4) Candidaţii la funcţia de voievod trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să aibă domiciliul în judeţul în care candidează;
b) să aibă studii superioare;
c) să se fi remarcat ca buni profesionişti şi ca cetăţeni de moralitate desăvârşită;
d) să se fi remarcat ca luptători activi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor judeţului;
e) să prezinte electoratului Programul de dezvoltare al judeţului pe următorii 4 ani, pentru realizarea căruia se obligă să acţioneze, în calitate de voievod, dacă va fi ales.

(5) Programul de dezvoltare al judeţului constituie contractul electoral al candidatului. El va fi semnat de candidatul la funcţia de voievod, va fi tipărit şi pus la dispoziţia electorilor, pe toată durata campaniei electorale. Câte un exemplar al acestui document va fi depus la Autoritatea Electorală şi Autoritatea Morală, înainte de începerea campaniei electorale.

(6) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale ale judeţului.

(7) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

(8) O persoană poate îndeplini funcţia de voievod al aceluiaşi judeţ pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.69: Validarea mandatului de voievod


(1) Rezultatul alegerilor pentru funcţia de voievod este validat de către tribunalul în raza căreia se află judeţul, de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei.

(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa consiliului judeţean jurământul stabilit prin lege.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.70: Durata mandatului


(1) Mandatul voievodului este de 4 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.

(2) Voievodul îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de către voievodul nou ales.

(3) Mandatul voievodului poate fi prelungit, prin lege, în caz de război sau de catastrofă.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.71: Mandatul voievodului


(1) În exercitarea mandatului, voievodul este în serviciul locuitorilor judeţului.

(2) Voievodul este obligat să acţioneze în conformitate cu angajamentele asumate în campania electorală, în care au fost ales. Voievodul care îşi încalcă angajamentele asumate în campania electorală este demis, prin referendum, potrivit Constituţiei şi legii.

(3) Calitatea de voievod încetează:
a) la data depunerii jurământului de către voievodul nou ales;
b) în caz de demisie, sau de demitere;
c) în caz de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor;
c) în caz de deces.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.72: Incompatibilităţi


(1) Calitatea de voievod este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată.

(2) Voievodul nu poate interveni în treburile altor autorităţi şi instituţii publice şi nici în treburile altor persoane juridice, de drept public sau privat.

(3) Voievodul condamnat pentru trafic de influență ori alte acte de corupţie pierde mandatul şi este pedepsit cu închisoare pe viaţă şi confiscarea averii.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 1134.73: Răspunderea voievodului


(1) Voievodul răspunde politic doar faţa de cei care l-au ales şi nu îşi poate pierde mandatul prin retragerea sprijinului politic de către partidul din partea căruia a candidat în alegeri.

(2) Voievodul răspunde juridic pentru încălcarea contractului electoral, dacă dispoziţiile adoptate de el în exercitarea mandatului contravin obligaţiilor asumate prin contractul electoral.

(3) Voievodul răspunde juridic pentru prejudiciile produse localităţii de dispoziţiile adoptate de el în exercitarea mandatului.

(4) Răspunderea voievodului pentru faptele prevăzute la alineatele (2) şi (3) este imprescriptibilă.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.74: Atribuţiile voievodului


(1) Voievodul îndeplineşte următoarele atribuţii, în condiţiile legii:
a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor celorlalte autorităţi ale statului şi ale Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean;

b) exercită funcţia de ordonator principal de credite, pentru bugetul judeţului;

c) propune consiliului judeţean spre aprobare înfiinţarea şi reorganizarea, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor publice şi ale regiilor autonome de interes judeţean.

d) întocmeşte proiectul bugetului judeţean şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;

f) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

(2) Voievodul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) Voievodul prezintă, în scris, raportul anual asupra modului în care a fost realizat Programul de dezvoltare a judeţului pe care l-a asumat în campania electorală în care a fost ales. Raportul este prezentat în şedinţa consiliului organizată în acest scop, nu mai târziu de 31 martie a anului următor celui la care se referă. Raportul este arhivat şi pus la dispoziţia electoratului, pentru consultare, prin grija secretarului judeţului. Raportul este publicat pe site-ul judeţului.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.75: Suspendarea din funcţie


(1) Voievodul este suspendat, de drept, în cazul în care este arestat preventiv.

(2) Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către parchet sau de instanţa de judecată, după caz, prefectului care, prin ordin, constată suspendarea voievodului.

(3) Ordinul de suspendare se comunică de îndată voievodului.

(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (2).

(5) Dacă voievodul suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

(6) În cazul în care încalcă prevederile Constituţiei şi ale legii, voievodul este suspendat din funcţie de către consiliul judeţean, prin votul majorităţii membrilor acestuia.

(7) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului judeţean.

(8) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează referendum judeţean pentru demiterea voievodului.

(9) Dacă cetăţenii, prin referendum judeţean, resping propunerea de suspendare aprobată de consiliul judeţean, consiliul judeţean este dizolvat şi se organizează alegeri anticipate pentru alegerea unui nou consiliu judeţean.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.76: Demiterea voievodului


(1) Voievodul poate fi demis din funcţie, prin referendum, organizat în circumscripţia electorală în care a fost ales, cu un număr de voturi mai mare decât cel cu care a fost ales, la cererea unui număr de alegători, din circumscripţia în care a fost ales, egal cu cel puţin 10% din numărul voturilor cu care a fost ales.

(2) Voievodul este demis, de drept, din funcţie, în următoarele cazuri:
a) când se constată, după validarea mandatului, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a legii;
b) a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate sau la pierderea drepturilor electorale ;
c) când şi-a schimbat domiciliul în alt judeţ;
d) în caz de incompatibilitate;
e) când şi-a dat demisia din partidul politic sau din formaţiunea politică din partea căreia a fost ales sau când s-a înscris într-un alt partid politic sau altă formaţiune politică;
f) când, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege, a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 6 luni, care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.77: Vacanţa funcţiei


(1) Vacanţa funcţiei de voievod intervine în caz de demisie, de demitere din funcţie, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces.

(2) În termen de 30 zile de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de voievod, Autoritatea Electorală organizează alegeri pentru un nou voievod.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.78: Interimatul funcţiei


Dacă funcţia de voievod devine vacantă ori dacă voievodul este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură de către un consilier judeţean, desemnat de consiliul judeţean, cu votul majorității membrilor acestuia.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.79: Actele voievodului


(1) În exercitarea atribuţiilor sale, voievodul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz, de către secretarul judeţului.

(2) Dispoziţiile voievodului sunt publicate pe site-ul judeţului.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.80: Indemnizaţia şi celelalte drepturi


Indemnizaţia şi celelalte drepturi ale voievodului se stabilesc prin lege.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TITLUL -III.1- Autorităţile locale
CAPITOLUL -III- Autorităţile judeţene
SECŢIUNEA 2-a: Voievodul
ARTICOLUL 134.81: Primarul general al municipiului Bucureşti


Prevederile articolelor 134.67 – 134.80 se aplică, în mod corespunzător, şi primarului general al municipiului Bucureşti.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*