Principii fundamentale.

Scoaterea poporului romn din marasmul economic, politic, social şi moral n care a fost adus de statul romn uzurpator necesită schimbarea, din temelii, a legii fundamentale a societăţii romneşti, a Constituţiei Romniei. Acestui scop i răspunde iniţiativa legislativă cetăţenească privind revizuirea Constituţiei Romniei, pe care o propunem spre aprobarea poporului romn.
La baza proiectului de revizuire sunt aşezate următoarele principii fundamentale:

1. Statul este creat de popor. Statul există şi funcţionează sub controlul poporului. Raţiunea de a fi a statului este să slujească poporul, să apere drepturile şi libertăţile cetăţenilor, să furnizeze servicii publice, de uz şi de interes public.

2. Poporul poate să-şi exercite controlul asupra statului, asupra puterii politice, dacă şi numai dacă el, poporul, deţine şi puterea economică, dacă este proprietar asupra capitalului. Constituţia trebuie să dispună mecanismele juridice şi financiare prin care poporul să devină şi să rămnă proprietar al capitalului utilizat n economia naţională.

3. Statul este constituit din mai multe componente, numite puteri, complet separate una de alta şi total independente una faţă de alta, care se controlează reciproc şi toate sunt controlate de popor. Statul romn este constituit din cinci componente: legislativă, executivă, judecătorească, mediatică, financiară.

4. Romnia este patria poporului romn. Statul romn este obligat să apere teritoriul naţional al poporului său, să actioneze necontenit pentru Rentregirea Patriei cu teritoriile rupte din trupul ţării de către participanţii la cel de al doilea Război Mondial.
***
Structura Constitutiei :

TITLUL -I- Principii generale [1-14]

TITLUL -II- Drepturile, libertăţile şi ndatoririle fundamentale [15-60]
CAPITOLUL -I- Dispoziţii comune [15-21]
CAPITOLUL -II- Drepturile şi libertăţile fundamentale [22-53]
CAPITOLUL -III- ndatoririle fundamentale [54-57]
CAPITOLUL -IV- Avocatul Poporului [58-60]

TITLUL -III- Autorităţile publice [61-134]
CAPITOLUL -I- Parlamentul
SECŢIUNEA 1-a : Organizare şi funcţionare[61-68]
SECŢIUNEA a 2-a: Statutul deputaţilor şi al senatorilor[69-72]
SECŢIUNEA a 3-a: Legiferarea[73-79]

CAPITOLUL -II- Preşedintele Romniei[80-101]

CAPITOLUL III- Guvernul [102-110]

CAPITOLUL IV- Raporturile Parlamentului cu Guvernul[111-115]

CAPITOLUL -V- Administraţia publică
SECŢIUNEA 1-a: Administraţia publică centrală de specialitate[116-119]
SECŢIUNEA a 2-a: Administraţia publică locală[120-123]

CAPITOLUL -VI- Autoritatea judecătorească
SECŢIUNEA 1-a: Instanţele judecătoreşti [124-130]
SECŢIUNEA a 2-a: Ministerul Public[131-132]
SECŢIUNEA a 3-a: Consiliul Superior al Magistraturii[133-134]

TITLUL -IV- Economia şi finanţele publice [135-141]

TITLUL -V- Curtea Constituţională [142-147]
TITLUL -VI- Integrarea euroatlantică[148-149]
TITLUL -VII- Revizuirea Constituţiei [150-152]

TITLUL -VIII- Dispoziţii finale şi tranzitorii [153-156]

[***]

TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 1: Statul romn (actual)
(1) Romnia este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
(2) Forma de guvernămnt a statului romn este republica.
(3) Romnia este stat de drept, democratic şi social, n care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, n spiritul tradiţiilor democratice ale poporului romn şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - n cadrul democraţiei constituţionale.
(5) n Romnia, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC):
1. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 1 se modifică, astfel:
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Romnia este patria poporului romn, are un stat de drept, democratic, n care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile individuale, libera dezvoltare a personalităţii umane, pluralismul politic, dreptatea, dragostea pentru semeni, pentru neam şi pentru ţară, omenia, ospitalitatea, meritul, cinstea, munca, hărnicia, spiritul de iniţiativă, cumpătarea şi economisirea reprezintă valori supreme, n spiritul tradiţiilor milenare ale poporului roman, şi sunt garantate.

Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
(4) Statul romn se organizează pe baza principiilor controlului poporului asupra statului şi al separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executuvă, judecătorescă, mediatică şi financiară - n cadrul democraţiei constituţionale.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
al.1 De tranşat relaţia suveranităţii cu subordonarea faţă de UE (limitele n care se poate impune poporului romn să adopte legi pe care nu le doreşte) - vezi şi art. 11
al. 2 Forma de guvernămnt este aceea pe care o alege poporul romn, prin referendum - dedicat numai acestei chestiuni
al. 3 De adăugat: Legile trebuie să operaţionalizeze eficace aceste garanţii, ca să aibă legitimitate.
al. 4 De adăugat: Scopul activităţii politice este ntărirea puterii cetăţeanului corect informat, facilitarea democraţiei directe, combaterea falsei reprezentări.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***********

TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 2: Suveranitatea
(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului romn, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea n nume propriu.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC)
2. Articolul 2 se modifică şi se completează, astfel:
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului, care o exercită prin referendum.
După alineatul (1), se introduce un nou alineat, (1.1), cu următorul cuprins:
(1.1) Poporul delegă o parte din suveranitatea sa statului romn, care o exercită n numele şi n interesul poporului, potrivit Constituţiei.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Şi aici ar putea fi tranşată chestiunea raportului dintre suveranitate şi subordonarea faţă de UE - vezi şi art. 11

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

************

TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 3: Teritoriul
(1) Teritoriul Romniei este inalienabil.
(2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme general admise ale dreptului internaţional.
(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, n comune, oraşe şi judeţe. n condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.
(4) Pe teritoriul statului romn nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC)
3. Articolul 3 se completează cu două noi alineate, astfel:
După alineatul (1), se adaugă un nou alineat, (1.1), cu următorul cuprins:
(1.1). Pe teritoriul Romniei, numai cetăţenii romni, ca persoane fizice, sau constituiţi n persoane juridice romne, pot deţine terenuri n proprietate privată.
După alineatul (3), se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins:
(4) Reorganizarea teritoriului naţional, sub aspect administrativ, se aprobă de către poporul romn, prin referendum.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
al.1 1.2 Tot numai cetăţenii romni pot dispune de resursele de pe acest teritoriu, cu obligaţia de a se ngriji şi de zestrea generaţiilor viitoare.
Propunerea 1.1 ridică direct problema pusă de mine la art.1 : ne poate impune Europa să ne vindem pămntul (sau alte resurse) ?
al.3 Aliniatul introdus după 3 trebuie numerotat 3.1 şi nu 4 - care nu trebuie eliminat ci ntărit.
al.4 De adăugat: Şi acordarea cetăţeniei trebuie să ţină cont de acest principiu.

ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC)
4. După articolul 3, se introduce au nou articol, 3.1, astfel:
Denumirea articolului va fi: Rentregirea Patriei
Cuprinsul articolului va fi:
(1) Romnia este continuatoarea Daciei, iar poporul romn este urmaşul poporului dac, leagăn al civilizaţiei europene.

(2) Statul romn şi revendică continuitatea istorică, el fiind moştenitorul de drept al statului naţional şi unitar consfinţit prin Actul Unirii Basarabiei cu Romnia citit şi semnat n Sfatului Ţării la Chişinau pe 27 Martie 1918, prin Declaraţia Unirii Bucovinei cu Romnia aprobată de Congresul General al Bucovinei la Cernăuţi n 15/28 Noiembrie 1918 şi prin Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la 1 Decembrie 1918.

(3) Statul romn este obligat să militeze, necontenit, şi să facă toate demersurile necesare pentru Rentregirea Patriei, prin eliminarea definitivă şi irevocabilă a consecinţelor celui de-al doilea Război Mondial, cu respectarea prevederilor tratatelor şi dreptului internaţional.


ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
al 3.1.1 - Va strni obiecţii şi ironii de care nu cred că e nevoie - şubrezind autoritatea documentului.
al 3.1.3 - Era suficient "să militeze, necontenit şi paşnic"- fără acel final prea prudent. Dacă "respectarea prevederilor tratatelor şi dreptului internaţional" intră n conflict cu "eliminarea definitivă şi irevocabilă a consecinţelor celui de-al doilea Război Mondial"- trebuie să milităm pentru noi convenţii, mai drepte, reparatorii.

ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC)
5. După articolul 3.1, se introduce un nou articol, 3.2, astfel:
Denumirea articolului va fi: Regiunile de dezvoltare Cuprinsul articolului va fi:
(1) n concordanţă cu obiectivele de coeziune economică şi socială ale Romniei, precum şi ale Uniunii Europene n domeniul politicilor de dezvoltare regională, pe teritoriul Romniei sunt constituite regiuni de dezvoltare.
(2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică.
(3) Denumirile şi componenţa regiunilor de dezvoltare sunt stabilite prin lege organică, adoptată prin referendum.
(4) Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de dezvoltare regională, precum şi de culegere a datelor statistice specifice, n conformitate cu reglementările europene


ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
al 3.2 Mi se pare confuz. Cum să implementezi politici de dezvoltare fără a fi unitate administrativă şi să iei măsuri fără autoritate juridică?
Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 4 : Unitatea poporului şi egalitatea ntre cetăţeni
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului romn şi solidaritatea cetăţenilor săi.
(2) Romnia este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Al 1. Aş adăuga: "cu respectarea libertăţii fiecăruia, att timp ct nu produce efecte sociale nocive".
Al 2. Aş adăuga : "Sau discriminare de altă natură".

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 5: Cetăţenia
(1) Cetăţenia romnă se dobndeşte, se păstrează sau se pierde n condiţiile prevăzute de legea organică.
(2) Cetăţenia romnă nu poate fi retrasă aceluia care a dobndit-o prin naştere.
(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC)
6. Articolul 5 se completează cu un nou alineat ,(3), astfel:
După alineatul (2), se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:
(3) Statul romn ţine evidenţa persoanelor cărora li s-a acordat cetăţenia romnă, la cerere, sau prin adopţie, şi publică lista completă a acestor persoane, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, n ultima zi lucrătoare a fiecărui an. Lista precizează cetăţeniile străine pe care persoanele n cauză le deţin, sau le-au deţinut, nainte de primirea cetăţeniei romne, precum şi prenumele celor doi părinţi ai persoanelor n cauză. n prima listă vor fi cuprinse toate persoanele care au primit cetăţenia romnă ncepnd cu data de 22 decembrie 1989 pnă la sfrşitul anului n care se publică lista

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
al 1. Aş prevedea că legea organică care guvernează gestiunea cetăţeniei trebuie validată prin referendum.
al 2. Aş nscrie aici explicit, ca exemplu important, că acei romni, care au fost prinşi cu tot cu o porţiune din teritoriul ţării, acaparată de alte state - nu au pierdut cetăţenia. Şi aş preciza că tuturor cetăţenilor care arată că se află n această situaţie (şi descendenţilor lor) li se va recunoaşte cetăţenia imediat, fără taxe.
Aş menţiona n schimb, tot ca principiu, deasupra legilor organice, că aceia care au participat n orice fel la genocidul anti-romnesc de după 1944, nu pot primi cetăţenia şi o pot chiar pierde. De ce am deveni/rămne concetăţeni cu distrugătorii ţării?

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 6: Dreptul la identitate
(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinnd minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinnd minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare n raport cu ceilalţi cetăţeni romni. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC)
7. Articolul 6 se completează cu un nou alineat, (3), astfel:
După alineatul (2), se introduce un nou alineat ,(3), care va avea următorul cuprins:
(3) Autorităţile publice vor consulta organizaţiile cetăţenilor aparţinnd minorităţilor naţionale n legătură cu deciziile privind păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor entice, culturale şi religioase.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
al1. Aş adăuga "cu condiţia ca elementele specifice ale vieţii unei comunităţi minoritare să nu intre n conflict flagrant cu regulile normale de convieţuire socială (organizare n clanuri etnice, parazitism masiv, etc)."

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

****
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 7: Romnii din străinătate
Statul sprijină ntărirea legăturilor cu romnii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Dacă prin "romnii din afara frontierelor ţării " se nţeleg cetăţenii romni de orice naţionalitate (etnie), nu văd de ce şi cum ne-am ocupa noi de " exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase" - n cazul celor de altă etnie.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 8: Pluralismul şi partidele politice
(1) Pluralismul n societatea romnească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale.
(2) Partidele politice se constituie şi şi desfăşoară activitatea n condiţiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectnd suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC)
8. Articolul 8 se completează cu cinci noi alienate, (3), (4), (5), (6), şi (7), astfel:
După alineatul (2) se introduc patru noi alineate, (3),(4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(3) Activitatea politică se desfăşoară numai de partide politice nregistrate, potrivit legii.
(4) Prin excepţie, pot candida n alegeri şi candidaţi independenţi.
(5) Este interzisă constituirea de partide politice pe criterii etnice.
(6) Toate partidele nregistrate, potrivit legii, dispun de aceleaşi drepturi, inculusiv n ceea ce priveşte reprezentarea n birourile electorale şi accesul la timpi de antenă.
(7) Este interzisă finanţarea de la bugetul public naţional a partidelor politice.


ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Al 1 Aş preciza "pluralismul neformal", preciznd că se interzice ncălcarea democraţiei prin cartelarea partidelor pnă la dispariţia alternativelor reale.
Al 2 Aş preciza că partidele trebuie să respecte ordinea de drept existentă dar au dreptul să urmărească schimbarea ei, n mod democratic.
Al 3 Ce nseamnă "activitate politică"?! De ce să se interzică cea extra-partinică? Monopolizarea politicii de către partide nu pare un pas către puterea poporului.
Al 4 Dacă se schimbă al. 3 ca mai sus, nu mai e nevoie de "prin excepţie", ci trebuie prevăzut ca independenţii să fie trataţi echitabil cu candidaţii partidelor.
Al 5 Deci şi partide naţionaliste romneşti?
Al 7 Şi mai interzisă ar trebi să fie finanţarea privată. Şi atunci?

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 9: Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale
Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi şi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, n condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Nu văd de ce nu se deschide calea apărării intereselor acestor categorii n cadru negociativ politic. Ar fi cea mai bună justificare a existenţei unui Senat, separat de Parlament. Nu are nici o relevanţă că această idee legitimă a fost promovată şi de fasciştii italieni.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 10: Relaţii internaţionale
Romnia ntreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, n acest cadru, relaţii de bună vecinătate, ntemeiate pe principiile şi pe celelalte norme general admise ale dreptului internaţional. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Aş prevedea aici explicit că Romnia nu poate participa la războaie de agresiune, cotropire, colonizare.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 11: Dreptul internaţional şi dreptul intern
(1) Statul romn se obligă să ndeplinească ntocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
(3) n cazul n care un tratat la care Romnia urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Are consecinţe majore. Ca să nu se ncalce principiul suveranităţii şi al democraţiei, trebuie prevăzut explicit cum poate ajunge statul romn să-şi asume obligaţii internaţionale. Semnatarii tratatelor, n numele Romniei, trebuie să aibă un mandat democratic, acordat explicit, prin referendum dedicat respectivei angajări a Romniei n plan extern. Altfel, apare falsa reprezentare şi ratificarea de către Parlament este nulă de drept constituţional. Numai poporul romn poate decide - direct- dacă admite o directivă exterioară, sau o respinge, cu consecinţele de rigoare.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 12: Simboluri naţionale
(1) Drapelul Romniei este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, n ordinea următoare ncepnd de la lance: albastru, galben, roşu.
(2) Ziua naţională a Romniei este 1 Decembrie.
(3) Imnul naţional al Romniei este "Deşteaptă-te romne".
(4) Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC)
Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Drapelul Romniei este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, n ordinea următoare ncepnd de la lance: albastru, galben, roşu. Pe culoarea galben este imprimată stema ţării.
9. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 12 se modifică, astfel:
Alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2) Ziua naţională a Romniei este 9 mai, Ziua Independenţei.
Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
(3) Imnul naţional al Romniei este Traiască Romnia, Trăiască Tricolorul.

ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Nu ştiu ce stemă se vrea pusă pe galben , dar din faptul că se propune ca imnul naţional să provină din laboratorul Flacăra (al lui Adrian Păunescu), o blasfemie pe care numai cei tineri nu o pot sesiza, aş putea deduce că ar putea fi stema care a fost nlocuită cu o gaură, prin jertfă de snge
Acest paragraf , combinat cu cel cu Dacia, mi strneşte ngrijorare. MCC poate fi capturată de naţionalişti de operetă şi de nostalgici ai regimului comunist?

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 13: Limba oficială
n Romnia, limba oficială este limba romnă. (Constituţia Romniei 2003)
ؔ Propunere - Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC)
10. Articolul 13 se modifică şi se completează, astfel:
Alineatul (1) va următorul cuprins:
(1) n Romnia, limba oficială este limba romnă.
Alineatul (2) va următorul cuprins:
(2) Actele juridice şi dezbaterile publice, la toate nivelurile administraţiei publice, se fac n limba romnă.

ؔ
Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:

Aş adăuga: Cunoaşterea limbii romne este o condiţie pentru a beneficia de drepturile cetăţenilor romni. Limbile minorităţilor pot fi folosite n raporturile dintre cetăţenii de respectiva etnie. Dar orice cetăţean romn are dreptul de a pretinde folosirea limbii romne, n raportul cu el.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

***
TITLUL -I- Principii generale
Constituţia Romniei - ARTICOLUL 14: Capitala
Capitala Romniei este municipiul Bucureşti.(Constituţia Romniei 2003)
ؔ Ioan Rosca[/] Observaţiile/sugestiile mele:
Aş adăuga: Ea poate fi schimbată numai prin referendum naţional.

Detalii (dezbatere publică articol) pe Forumul CONSTITUŢIONAL - Revizuirea Constituţiei Romniei

******