Am lansat dezbaterea privind proiectul de revizuire a Constituţiei României pe data de 3.01 2013. În prima mea intervenţie în această dezbatere, m-am referit la forma de guvernământ (Articolul 1 al Constituţiei). Am propus ca forma de guvernământ a statului român să fie republica prezidenţială.

A doua intervenţie a fost dedicată teritoriului naţional (Articolul 3 al Constituţiei). Deşi actuala Constituţie prevede că „Teritoriul României este inalienabil”, până în prezent, au fost vândute străinilor peste 700 mii de hectare teren arabil, folosindu-se tertipul persoanelor juridice constituite din cetăţeni străini, dar înregistrate în România. Am propus, introducerea unui nou alineat în articolul 3, după alineatul 1, care să prevadă că „(1bis). Numai cetăţenii români, ca persoane fizice, sau constituiţi în persoane juridice române, pot deţine terenuri în proprietate privată.”

În a treia intervenţie, m-am referit la sistemul de pensii şi am propus;
a) constituirea Fondului Naţional de Pensii Publice;
b) calcularea valorii actuale a acestui fond;
c) oprirea vânzărilor de capital aflat în proprietatea statului şi
d) trecerea în proprietatea fondului a capitalului aflat în proprietatea statului, în limita valorii actuale a fondului.


A patra intervenţie a fost dedicată articolului 135 din Constituţie, intitulat „Economia”. Am propus modificarea acestui articol şi adăugarea a încă 5 articole, toate menite să înlocuiască actuala economie OLIGARHICĂ, creată, în România, prin aşa-zisa privatizare, cu o economie DEMOCRATICĂ, o economie în care majoritatea capitalului să intre şi să rămână în proprietatea PRIVATĂ a majoritaţii cetăţenilor ţării, incluzând, astfel, în Constituţia României, ideile fundamentale ale Legii Cojocaru privind construcţia economiei democratice.

Dedic a cincea mea intervenţie în dezbaterea privind Noua Constituţie a României articolului 136, care are titlul „Proprietatea”.

Iată care este cuprinsul acestui articol în actuala Constituţie a României, adoptată, prin referendum, în anul 2003: “ART.136. Proprietatea

(1) Proprietatea este publică sau privată.

(2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Bogătiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. In condiţiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinţă gratuită institutiilor de utilitate publică.

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.”

Iată ce cuprins avea acelaşi articol, având numărul 135, în Constituţia României adoptată în 1991:
“Art.135.Proprietatea
(1)Statul ocroteşte proprietatea.
(2)Proprietatea este publică sau privată.
(3) Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
(4) Bogăţiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicaţie, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil şi acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
(5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate.
(6) Proprietatea privată este, in condiţiile legii, inviolabilă.”

Iată şi ce cuprins avea acest articol, purtând, atunci, numărul 7, în Constituţia României din 1965. “Art. 7 Bogaţiile de orice natură ale subsolului, minele, terenurile din fondul funciar de stat, pădurile, apele, izvoarele de energie naturală, fabricile şi uzinele, băncile, întreprinderile agricole de stat, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, căile de comunicaţie, mijloacele de transport şi telecomunicaţii de stat, fondul de stat de clădiri şi locuinte, baza materiala a instituţiilor social-culturale de stat, aparţin întregului popor, sunt proprietate de stat.”

Propun participanţilor la dezbatere să studieze cu atenţie cuprinsul celor trei articole constituţionale referitoare la problema proprietăţii. Vom observa că „bogăţiile de orice natură ale subsolului”, existente în Constituţiile din 1965 şi 1991, s-au transformat în „bogăţiile de interes public ale subsolului”, în Constituţia din 2003. Ceea ce însemnă că nu mai fac parte din proprietatea publică, deci pot fi înstrăinate, vândute, TOATE bogăţiile subsolului naţional, în afara de cele pe care guvernanţii le declară “de interes public”. Lucru care s-a întâmplat şi se întâmplă sub ochii noştri. Ţara a fost vândută cu acte în regulă, constituţional.

Au fost scoase din proprietatea publică pădurile, ca să poată fi scoase la vânzare, să fie defrişate, pentru a se face loc alunecărilor de teren şi deşertificării ţării. Au fost scoase din proprietatea publică şi toate apele, care nu au “potenţial energetic valorificabil, de interes naţional”, interesul naţional fiind stabilit tot de guvernanţi, de “reprezentaţii” poporului, proveniţi din penali şi interlopi.

Au fost scoase din proprietatea publică şi “izvoarele de energie naturală”, şi “căile de comunicaţie” şi toată “baza materială” din dotarea instituţiilor statului, lăsând la latitudinea lor, a guvernanţilor, să stabilească ei, prin lege, “alte bunuri” care să facă parte din proprietatea publică, inalienabilă, insesizabilă şi imprescriptibilă.

Fără să ignorăm caracterul formal, demagogic, propagandistic, al Constituţiei comuniste, adoptată în 1965, nu putem să nu observăm că acea Constituţie spunea că toate bunurile menţionate în articolul 7 “aparţin întregului popor”, ele aflându-se “în proprietate de stat”. Atenţie! Nu în proprietatea STATULUI, ci în proprietate DE STAT, a întregului popor. Adică în proprietate publică, a poporului.

Statul nu are nici un drept de proprietate asupra niciunui bun. Pentru simplul motiv că el, statul, nu creează bunuri, nu creează valori economice. Numai cetăţenii creează bunuri, valori economice. Cetăţenii sunt cei care pun la dispoziţia statului bunuri, sau bani, cu care să cumpere bunuri, pe care statul trebuie să le administreze, să le folosească nu după bunul său plac, ci numai pentru a-şi îndeplini obligaţiile încredinţate de către cetăţeni. Obligaţii încredinţate statului, de către cetăţeni, prin Constituţie. Toate bunurile aflate în posesia statului, sau autorităţilor publice locale, se afla în proprietate publică, a întregului popor, sau a comunităţilor locale.

Prin includerea în Constituţia din 1991 a alineatului (3) din articolul 135, care stipulează că “Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale”, mişeleşte, fără să explice poporului, guvernanţii au împroprietărit statul şi autorităţile publice locale cu toate bunurile aflate în proprietatea publică, a poporului şi a comunităţilor locale.

Nu s-au oprit aici. Prin Legea 15/1990, aceiaşi guvernanţi, căţăraţi la conducerea statului român prin lovitura de stat din decembrie 1989, au “reorganizat” fostele întreprinderi de stat ca societăţi comerciale, la care statul român, statul lor, de fapt, a devenit “acţionar” unic, adică proprietar.

Un pic mai târziu, au adoptat Legea nr. 213/1998, prin care au legiferat “proprietatea privată” a statului şi a autorităţilor publice locale. Statul devine, astfel, nu numai stăpân peste proprietatea publică, adică peste bunuri care nu pot fi alienate, înstrăinate, vândute, dar îşi mai creează şi o “proprietate privată”, în care este inclus tot capitalul însuşit, samavolnic, de statul român, prin Legea 15/1990, plus toate bunurile pe care acelaşi stat le trece, după cum vrea el, din proprietatea lui publică în proprietatea lui privată, de unde le poate vinde, tot după bunul lui plac. Aşa a fost pusă în operă cea mai mare crimă economică din istoria poporului român, cunoscută şi sub numele de “privatizare”. Cu Constituţia şi cu Legea în mână.

Crima continuă, sub ochii noştri. Mai sunt, încă, întreprinderi aflate în proprietatea privată a statului. Indeosebi cele ale sistemului energetic naţional, pe care guvernanţii se pregătesc să le scoată la vânzare, să obţină bani pe care să-i sifoneze, apoi, către conturile firmelor lor, care căpuşează bugetul statului. Mai sunt, încă terenuri şi construcţii, aflate în proprietate publică ce urmează să fie trecute, de guvernanţi, în proprietatea privată a statului, de unde vor fi vândute, cu acelaşi scop, cel al îmbogăţirii firmelor căpuşe ale aceloraşi guvernanţi.

Primul pas în oprirea acestui jaf criminal constă în modificarea articolului 136 din actuale Constituţie, astfel încât guvernanţii, “reprezentanţii” poporului, constituiţi în statul român, să nu mai poată scoate le vânzare nici o părticică din bunurile care aparţin poporului, încredinţate spre administrare guvernanţilor, ca să le folosească exclusiv în interesul cetăţenilor, pentru furnizarea de servicii publice către cetăţeni. Poporul nu a creat statul ca să-l facă negustor, comerciant, să cumpere şi să vândă bunuri, cu banii poporului, pentru a-i îmbogăţi pe guvernanţi. Poporul a creat statul şi îi pune la dispoziţie bani, print taxe şi impozite, pentru ca statul să-i furnizeze servicii publice, să-i apere drepturile şi libertăţile.

Bunurile cumpărate de stat cu banii cetăţenilor sunt de UZ şi de INTERES PUBLIC. Ele nu sunt nici de UZ, nici de INTERES PRIVAT. Ele trebuie să intre şi să rămână, pâna la completa lor uzură, în proprietate publică, adinistrată de stat şi de autorităţile publice locale. Aceste bunuri sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Ele nu pot fi înstrăinate, nu pot fi supuse executării silite, nu pot fi dobândite decât de poporul român.

Trebuie să readucem în proprietatea publică, a poporului român, toate bogăţiile subsolului, inclusiv minele, ca şi terenurile si pădurile din fondul funciar al poporului, căile de comunicaţie, baza materială a instituţiilor publice, astfel încât să nu mai fie posibile “schimburi de terenuri” între Ministerul Apărării şi nu se ştie ce “băiat deştept”, sau între Academia de Ştiinţe Agricole şi un alt membru al aceleiaşi haite de căpuşe statale. Să spunem clar, în Constituţie, că numai cetăţenii au dreptul la proprietate privată, nu şi statul.

Iată de ce propun ca articolul 136 din Constituţia României să fie modificat şi să aibă următorul cuprins:

“ART.136. Proprietatea
(1) Proprietatea este publică sau privată.

(2) Proprietatea publică aparţine poporului şi este administrată de stat sau de autorităţile publice locale.

(3) Bogătiile de orice natură ale subsolului, minele, terenurile şi pădurile din fondul funciar al poporului, spaţiul aerian, căile de comunicaţie, apele, izvoarele de energie naturală, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, baza materială a instituţiilor publice, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. In condiţiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice, sau pot fi concesionate ori închiriate.

(5) Proprietatea privată aparţine cetăţenilor ţării şi este inviolabilă, în conditiile legii organice.”

Aştept comentarii şi propuneri.
Constantin Cojocaru, 6.02.2013


http://www.facebook.com/groups/36747...6101317742360/
********
Dezbateri
:

©® Document-[NC-01][] Noua Constitutie a Romaniei - Propuneri: 1. Forma de guvernamant
©® Document-[NC-02][] Noua Constitutie a Romaniei - Propuneri: 2. Teritoriul national
©® Document-[NC-03][] Noua Constitutie a Romaniei - Propuneri: 3. Pensiile
©® Document-[NC-04][] Constitutia si imprumuturile statului - opinie pentru domnul Cojocaru, de Ioan Rosca
©® Document-[NC-05][] Statul poate rastalmaci: pensionarii lui de ''suflet'' si pensionarii de ''pripas''!
©® Document-[NC-06][] Noua Constitutie a Romaniei - Propuneri: 4. Economia
©® Document-[NC-07][] Noua Constitutie a Romaniei-Propuneri: 5. Proprietatea
©® Document-[NC-08][] COMUNICAT : Conform articolului 150 din Constitutia Romaniei
©® Document-[NC-09][] Noua constitutie 2013 - manual de utilizare: Legea fundamentala se cere fondata!
**********
©® Document-[NC-11][] Miscarea pentru Constitutia Cetatenilor - NOUA Constitutie a Romaniei 2013
©® Document-[NC-12][] Reactii la Noua Constitutie - Miscarea pentru Constitutia Cetatenilor

***