Am lansat dezbaterea privind proiectul de revizuire a Constituţiei României pe data de 3.01 2013. În prima mea intervenţie în această dezbatere, m-am referit la forma de guvernământ (Articolul 1 al Constituţiei). Am propus ca forma de guvernământ a statului român să fie republica prezidenţială.

A doua intervenţie a fost dedicată teritoriului naţional (Articolul 3 al Constituţiei). Deşi actuala Constituţie prevede că „Teritoriul României este inalienabil”, până în prezent, au fost vândute străinilor peste 700 mii de hectare teren arabil, folosindu-se tertipul persoanelor juridice constituite din cetăţeni străini, dar înregistrate în România. Am propus, introducerea unui nou alineat în articolul 3, după alineatul 1, care să prevadă că „(1bis). Numai cetăţenii români, ca persoane fizice, sau constituiţi în persoane juridice române, pot deţine terenuri în proprietate privată.”

În a treia intervenţie, m-am referit la sistemul de pensii şi am propus;
a) constituirea Fondului Naţional de Pensii Publice;
b) calcularea valorii actuale a acestui fond;
c) oprirea vânzărilor de capital aflat în proprietatea statului şi
d) trecerea în proprietatea fondului a capitalului aflat în proprietatea statului, în limita valorii actuale a fondului.


Titlul IV al actualei Constituţii a României este intitulat „
Economia şi finanţele publice” şi cuprinde 7 articole: articolul 135 – Economia; articolul 136 – Proprietatea; articolul 137 – Sistemul financiar; articolul 138 – Bugetul public naţional; articolul 139 – Impozite, taxe şi alte contribuţii; articolul 140 – Curtea de Conturi şi articolul 141 – Consiliul Economic şi Social.


Iată ce prevede articolul 135 – Economia: “(1) Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.
(2)
Statul trebuie să asigure:
a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;
b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
c) stimularea cercetării ştiintifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;
g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene. “


Nu este nevoie să fii doctor în economie ca să vezi că economia României nu este nici pe departe una “bazată pe concurenţă şi pe libera iniţiativă”, că statul român nu a asigurat şi nu asigură nici una din condiţiile precizate la literele a)- f) ale alineatului (2) al articolului 135 din Constituţie. În economia României, comerţul nu este liber. El este controlat de structuri monopolist-statale, care impun preţurile şi dispun arbitrar de resursele utilizate în economie. Libera iniţiativă este sufocată de legislaţie şi de bunul plac al structurilor monopolist-statale.

În loc să creeze cadrul favorabil pentru valorificarea factorilor de producţie ai ţării, statul român a creat cadrul favorabil pentru distrugerea acestora. Prin legile adoptate şi cu ajutorul inflaţiei generate şi întreţinute de Banca Naţională a României, statul român a distrus aproape în întregime capitalul productiv acumulat până în 1989 – fabrici, uzine, combinate, sisteme de irigaţii etc. A distrus peste 4 milioane de locuri de muncă, obligând aceste milioane de români să-şi caute locuri de muncă în alte ţări, unde produc avuţie pentru străini.

În loc să protejeze interesele NAŢIONALE în activitatea economică, financiară şi valutară, statul român a protejat şi protejează interesele străinilor. Statul român este cel care a falimentat întreprinderile cu care s-a autoîmproprietărit, prin Legea 15/1990 şi pe care le-a vândut, apoi, străinilor, la preţuri de nimic. Statul român este cel care a falimentat sistemul bancar românesc, l-a vândut străinilor, pe nimic, astfel că băncile străine controlează peste 95% din capitalul bănesc utilizat în România şi acordă credite românilor cu dobânzi de 4-5 ori mai mari decât cele practicate la ei acasă. Statul român, prin Banca Naţională a României, este cel care a devalizat MONEDA NAŢIONALĂ, astfel încât, astăzi, puterea de cumpărare a leului este de patru ori mai mică decât cu 15 ani în urmă (curs de schimb de 1,31 lei/euro, în 1999, şi 4,50 lei/euro, în 2013). Astăzi, românul trebuie să muncească 4 ore pentru a cumpăra un produs german pe care îl cumpăra cu munca sa de o oră, în 1999.

Statul român a stimulat atât de bine cercetarea ştiinţifică şi tehnologică NAŢIONALĂ, încât a distrus aproape toate institutele de cercetare şi proiectare ale ţării, bunurile aflate în patrimoniul acestora fiind transformate într-o uriaşă prada de miliarde de euro pentru rechinii imobiliari autohtoni şi străini.

Statul român a asigurat şi asigură, atât de bine “exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul NAŢIONAL”, încât aproape toate resursele naturale ale ţării sunt exploatate de către străini, în propriul lor interes. Din exploatarea resurselor de petrol ale României, statul român se alege cu o redevenţă de 4%, în timp ce proprietarii austrieci ai PETROM-ului încasează miliarde de euro profituri, de pe urma exploatării resurselor de petrol româneşti.

Statul român a asigurat atât de bine “ocrotirea mediului înconjurător” încât au fost rase de pe faţa pământului mii de hectare de pădure, astfel încât românii sunt tot mai expuşi pericolelor alunecărilor de terenuri, inundaţiilor, deteriorării calităţii apei şi aerului, epidemiilor de toate felurile.

Statul român a asigurat atât de bine “crearea condiţiilor NECESARE pentru creşterea calităţii vieţii”, încât, astăzi, puterea de cumpărare a salariilor şi pensiilor românilor este mult mai mică decât în 1989, numărul locurilor de muncă este la jumătatea celui existent în 1989, marea majoritate a cetăţenilor ţării trăiesc mult mai prost decât în 1989. Românii sunt nu numai mai săraci, dar şi umiliţi, cum nu au fost niciodata, în istoria lor.

Evident, sunt multe cauzele care au determinat degradarea fără precedent a economiei româneşti în ultimii 23 de ani. Printre acestea se numără, însă, şi modul defectuos în care este reflectată economia în Constituţia ţării, în special relaţiile dintre popor, stat şi economie. Definirea, în Constituţie, a economiei României, ca fiind una DE PIAŢĂ, fie ea şi “bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă”, s-a dovedit a fi una falimentară. Economie de piaţă este şi economia democratică a Elveţiei, în care proprietatea asupra capitalurilor este larg difuzată în rândurile cetăţenilor, este şi economia oligarhică din România, în care 5-6% din cetăţenii ţării, împreună cu străinii, deţin, în proprietate privată, peste 90% din capital, economie de piaţă este şi economia din ţările bananiere de pe continentul african. Economiile democratice sunt productive, competitive şi echitabile. Ele distribuie capitalurile şi avuţia creată de acest capital în masa largă a populaţiei, asigurând participarea acesteia nu numai la consum, ci şi la investiţii, la acumularea de capital, la dezvoltare.

Economiile oligarhice sunt neproductive, parazitare şi inechitabile. Ele concentrează capitalul şi avuţia creată în economie în mâinile minoritaţii oligarhice, care consumă parazitar o mare parte din avuţia creată, şi ţine în sărăcie crescândă majoritatea, lipsită de proprietate asupra capitalului şi de capacitatea de a participa la acumularea de capital, la dezvoltare. Economia de piaţă, scoasă de sub controlul poporului, generează, implacabil, oligarhizare, concentrarea bogăţiei în mâinile unei minoritaţi hrăpăreţe şi condamnarea majorităţii cetăţenilor la sărăcie şi umilinţă, la sclavie perpetuă.

Poporul român are dreptul să controleze economia sa naţională, are dreptul să oblige statul său să folosească puterea cu care îl investeşte pentru a construi o economie naţională democratică, productivă şi echitabilă, în care majoritatea capitalului să intre şi să rămână în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor, astfel încât de avuţia creată în economie să se bucure toţi cetăţenii ţării, nu numai o minoritate oligarhică.

Iată, de ce propun ca primul alineat al articolului 135 din Constituţia României să se modifice şi să aibă următorul cuprins:„(1) Economia României este economie democratică de piaţă, bazată pe proprietatea privată asupra capitalului, larg distribuită în masa cetăţenilor ţării, pe libera iniţiativă şi pe concurenţă. Alineatul (2) al articolului 135 din Constituţie vrea să fie şi ar trebuie să fie un set de clauze care să definească, practic, rolul statului în economie. Să stabilească clauzele contractului dintre stat şi popor în economie. Să spună ce obligaţii îi încredinţează poporul statului, ce trebuie să facă statul pentru ca economia să fie una care produce mult şi de calitate, de rezultatele căreia se bucură toţi cetăţenii ţării, nu numai o
minoritate privilegiată. Aceste obligaţii trebuie să fie clare, concrete, măsurabile, să poată fi urmărite şi evaluate cu uşurinţă de cele două părţi contractante, în primul rând de către popor.

Actuala Constituţie ne spune că „statul trebuie să asigure…crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie”. Mai întâi că „toţi” factorii de producţie sunt, de fapt, doi: munca şi capitalul. Ori, în economia bazată pe proprietatea privată asupra capitalului, valorificarea factorilor de producţie nu este treaba statului, ci a celor care administrează activitatea economică. Este, însă, treaba statului, ca reprezentant al întregii societăţi, să creeze cadrul favorabil pentru stimularea şi remunerarea ECHITABILĂ a celor doi factori de producţie – munca şi capitalul – , să împiedice spolierea salariatului de rezultatele muncii sale.

Având în vedere şi statisticile referitoare la ponderile deţinute de remunerarea muncii şi a capitalului în totalul valorii Produsului Intern Brut, din diferite ţări ale lumii, mi se pare că această prevedere constituţională va căpăta sens şi utilitate dacă va preciza că statul are obligaţia să asigure crearea cadrului favorabil pentru stimularea şi remunerarea echitabilă a factorilor de producţie, astfel încât remunerarea muncii să deţină cel puţin 60% din PIB. (În prezent, în România, remunerarea muncii reprezintă mai puţin de 30%, în timp ce, în Elveţia, de exemplu, munca deţine mai mult de 60% din PIB).

Tot vagă şi neobligantă este şi actuala prevedere referitoare la „protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară”. Am spus, mai sus, cât de protejate au fost şi cât de protejate sunt interesele naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară a României. De loc. Să fiu bine înţeles. Sunt adeptul liberei circulaţii a mărfurilor, a capitalurilor, a forţei de muncă. Asta nu înseamnă că popoarele trebuie să renunţe la dreptul lor de a-şi proteja interesele în activitatea economică. Mărfurile, capitalurile şi forţa de muncă pot circula fără oprelişti, însă interesele naţionale rămân şi ele trebuie protejate. Ceea ce şi fac toate popoarele guvernate competent şi responsabil.

Interesul fundamental în economie se concretizează în capital, în proprietatea asupra capitalului. Pe teritoriul unui stat, fie el din UE, sau de aiurea, pot veni şi se pot aşeza capitaluri de oriunde, de orice fel, de orice mărime. Cu condiţia ca el să nu devină DOMINANT, ca economia naţională să nu ajungă la cheremul capitalului străin. Acesta este interesul naţional fundamental în economia modernă: capitalul naţional să rămână DOMINANT. Este valabil pentru toate componentele capitalului. Si pentru capitalul productiv, şi pentru capitalul financiar, şi pentru capitalul bancar. Iată de ce cred că viitoarea Constituţie trebuie să oblige statul român să protejeze interesele naţionale în activitatea economică, astfel încât valoarea capitalului naţional să crească în mod continuu şi să deţină o pondere de cel puţin 75% din valoarea capitalul utilizat pe teritoriul ţării.

La fel şi în ceea ce priveşte stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice NAŢIONALE. Nu este suficient să scriem în Constituţie că „statul trebuie să asigure…stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice NAŢIONALE”. Statul trebuie OBLIGAT să stimuleze cercetarea ştiinţifică şi tehnologică NAŢIONALĂ, fără de care economia naţională nu va fi competitivă şi nu va fi capabilă să asigure poporului român condiţii de viaţă la nivelul celor din ţările dezvoltate ale Europei şi ale lumii. Şi la acestă clauză, trebuie introdusă o măsură, o ţintă, pe baza căreia să putem evalua performanţele statului, modul în care statul îşi îndeplineşte obligaţia asumată prin Constituţie. Stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale ar trebui să se concretizaze în creşterea continuă a ponderii în PIB a valorii produselor şi serviciilor realizate cu tehnologii româneşti. A vorbi despre modul în care statul român postdecembrist a „asigurat…exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional”, înseamnă a vorbi despre funie în casa spânzuratului. Acest stat a oprit exploatarea a numeroase resurse naturale ale ţării, obligând economia să plătească sume uriaşe pentru importuri, şi a încredinţat exploatarea celor mai valoroase resurse naturale ale ţării străinilor, în condiţii umilitoare pentru statul român.

Am studiat cu atenţie cele două tratate care formează actuala Constituţie a Uniunii Europene. Până acum, în aceste tratate, nu am găsit nici un articol care să oblige statele membre să oprească exploatarea unora din resursele naturale proprii, sau să nu poată exploata aceste resurse naturale prin forţe proprii, adică prin entităţi economice aparţinând statelor respective. Să ne înţelegem, noi am aderat la Uniunea Europeană din dorinţa de a trăi mai bine, de a beneficia de libera circulaţie a mărfurilor, a capitalului şi a forţei de muncă, de avantajele uniunii monetare, ale unificării forţelor militare şi diplomatice. Nu scrie nicăieri în Constituţia Uniunii Europene că unele state membre trebuie să-şi vândă pe nimic capitalul naţional şi nici că trebuie să pună la dispoziţia străinilor resursele lor naturale. Dacă, totuşi, scrie undeva aşa ceva şi nu am observat eu, atunci, aşa cum Marea Britanie cere renegocierea acestor tratate, la fel trebuie să facă şi România. Să cerem renegocierea tratatelor. Noi, românii, nu vrem să cumpărăm pământul altora, nu vrem sa cumpărăm capitalurile altora, nu vrem să acaparăm resursele naturale ale altora. Vrem, pur şi simplu, să vindem şi să cumpărăm mărfuri, bunuri şi servicii, fără să plătim vamă. Ca şi ceilalţi.

Noua Constituţie a României trebuie să oblige statul român să exploateze el resursele naturale ale ţării, în concordanţă cu interesul naţional. Nu să asigure…exploatarea resurselor, ci să le exploateze el, prin entităţi economice ale lui, ale statului. Să nu mai concesioneze, să nu mai închirieze astfel de resurse.

Iată de ce propun ca alineatul (2) al articolului 135 din Constituţia României să se modifice şi să aibă următorul cuprins: “(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comerţului şi protecţia concurenţei loiale;

b) remunerarea echitabilă a factorilor de producţie, astfel încât remunerarea muncii să reprezinte cel puţin 60% din PIB, iar remunerarea capitalului cel mult 25% din PIB;

c) distribuţia echitabilă a veniturilor obţinute din muncă, astfel încât salariul minim brut să reprezinte cel puţin 70% din salariul mediu brut realizat în economie;

d) constituirea şi administrarea Fondului Naţional de Capital Distributiv, care să colecteze cel puţin 20% din PIB şi să fie utilizat pentru împroprietărirea cetăţenilor ţării cu capital productiv: terenuri, construcţii, maşini, utilaje, echipamente, brevete, licenţe etc, pentru crearea de locuri de muncă;

e) constituirea şi administrarea fondului naţional de pensii publice, astfel încât pensia publică să reprezinte cel puţin 75% din salariul mediu realizat de fiecare participant în perioada minimă de contribuţie, stabilită prin lege;

f) protejarea capitalului national, astfel încât acesta să deţină o pondere de cel puţin 75% în totalul capitalului utilizat în economia naţională;

g) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, astfel încât valoarea produselor şi serviciilor realizate cu tehnologii româneşti să deţină o pondere de cel puţin 75% în PIB;

h) exploatarea resurselor naturale ale ţării, aflate în proprietate publică, prin întreprinderi aflate în proprietate publică naţională;

i) furnizarea de servicii publice gratuite, de bună calitate, pentru toţi cetăţenii ţării, în domeniul educaţiei, sănătăţii, apărării naţionale, ordinii publice, justiţiei, infrastructurii de comunicaţii, gospodăririi localităţilor etc;

j) ocrotirea mediului înconjurător şi menţinerea echilibrului ecologic;

k) aplicarea politicilor de dezvoltate economică în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.

După articolul 135, se introduce un nou articol, 135.1, cu titlul
Fondul Naţional de Capital Distributiv, cu următorul cuprins: “Fondul Naţional de Capital Distributiv Articolul 135.1

(1)
Fondul Naţional de Capital Distributiv se alimentează din următoarele surse:
a) impozit progresiv pe proprietăţi;
b) venituri din capitalul aflat în proprietatea statului;
c) venituri încasate de stat prin aplicarea prevederilor legale referitoare la controlul averilor;
d) alte surse prevăzute de lege.


(2) Impozitul progresiv pe proprietăţi se stabileşte astfel încât, din sursele prevăzute la alineatul 1, să se asigure preluarea la Fondul Naţional de Capital Distributiv a echivalentului a 20% din PIB, în fiecare an.

(3) Fondul Naţional de Capital Distributiv este folosit pentru finanţarea de proiecte de investiţii, elaborate în conformitate cu prevederile Planului Naţional de Dezvoltare.

(4) Sunt finanţate cu bani de la Fondul Naţional de Capital Distributiv proiectele de investiţii prezentate de cetăţeni români, ca persoane fizice autorizate, sau de persoane juridice române, care au ca asociaţi, sau acţionari, numai cetăţeni români: asociaţii familiale, societăţi cu răspundere limitată, societăţi pe acţiuni, cooperative, etc.

(5) Sumele colectate în Fondul Naţional de Capital Distributiv sunt puse la dispoziţia tuturor cetăţenilor ţării, gratuit, eşalonat, prin concursuri de proiecte.

(6) Capitalul rezultat din realizarea proiectelor de investiţii intră, gratuit, în proprietatea privată a celor care au solicitat finanţarea.

(7) Activele achiziţionate cu bani primiţi de la Fondul Naţional de Capital Distributiv nu pot fi înstrăinate, ele putând fi lăsate moştenire, conform legii.

(8) Organizarea, funcţionarea şi administrarea Fondului Naţional de Capital Distributiv se stabilesc prin lege organică.

(9) Administratorul Fondului Naţional de Capital Distributiv este numit de Preşedintele României.”


După articolul 135.1, se introduce un nou articol, 135.2, cu titlul “Fondul Naţional de Pensii Publice”, cu următorul cuprins: “Fondul Naţional de Pensii Publice Articolul 135.2

(1) Fondul Naţional de Pensii Publice se alimentează cu contribuţiile pentru pensii publice plătite de salariaţi şi angajatori, stabilite prin lege organică.

(2) Sumele băneşti colectate în Fondul Naţional de Pensii Publice sunt investite în active financiare aducătoare de profit.

(3) Contribuţiile pentru pensii publice sunt astfel stabilite şi administrate încât să se asigure fiecărui participant la fond o pensie egală cu cel puţin 75% din salariul mediu realizat de el în perioada de contribuţie, stabilită prin lege;

(4) Administratorul Fondului Naţional de Pensii Publice este numit de Preşedintele României.”


După articolul 135.2, se introduce un nou articol, 135.3, cu titlul “Fondul Naţional de Şomaj”, cu următorul cuprins: Fondul Naţional de Şomaj Articolul 135.3

(1) Fondul Naţional de Şomaj se alimentează cu contribuţiile pentru şomaj plătite de salariaţi şi angajatori, stabilite prin lege organică.

(2) Sumele băneşti colectate în Fondul Naţional de Şomaj sunt investite în active financiare aducătoare de profit.

(3) Contribuţiile pentru şomaj sunt astfel stabilite şi administrate încât să se asigure fiecărui participant la fond o indemnizaţie de şomaj de 6 luni, egală cu cel puţin 75% din salariul mediu realizat de el în ultimii 3 ani de angajare;

(4) Administratorul Fondului Naţional de Şomaj este numit de Preşedintele României.


După articolul 135.3, se introduce un nou articol, 135.4, cu titlul “Fondul Naţional pentru Asigurări de Sănătate”, cu următorul cuprins: Fondul Naţional pentru Asigurări de Sănătate Articolul 135.4

(1) Fondul Naţional pentru Asigurări de Sănătate se alimentează cu contribuţiile pentru asigurări de sănatate plătite de salariaţi şi angajatori, stabilite prin lege organică.

(2) Sumele băneşti colectate în Fondul Naţional pentru Asigurări de Sănătate sunt investite în active financiare aducătoare de profit.

(3) Contribuţiile pentru asigurări de sănătate sunt astfel stabilite şi administrate încât să se asigure fiecărui participant la fond servicii medicale gratuite, pe tot parcursul vieţii;

(4) Administratorul Fondului Naţional pentru Asigurări de Sănătate este numit de Preşedintele României.”


După articolul 135.4, se introduce un nou articol, 135.5, cu titlul “Regia Naţională de Exploatare a Resurselor Naturale”, cu următorul cuprins:Regia Naţională de Exploatare a Resurselor Naturale Articolul 135.5

(1) Regia Naţională de Exploatare a Resurselor Naturale funcţionează cu capital aflat în proprietate publică şi în administrarea statului român şi are ca obiect de activitate exploatarea şi punerea în valoare a tuturor resurselor naturale aflate în proprietate publică şi în administrarea statului român.

(2) Organizarea, funcţionarea şi administrarea Regiei Naţionale de Exploatare a Resurselor Naturale se stabilesc prin lege organică.

(3) Profiturile realizate de Regia Naţională de Exploatare a Resurselor Naturale se fac venituri la Fondul Naţional de Capital Distributiv.

(4) Administratorul regiei Naţionale de Exploatare a Resurselor Naturale este numit de Preşedintele României.”


Aştept comentarii şi propuneri.
Constantin Cojocaru /4.02.2013
*** ***
[./.] munteanu dumitru [./.] Sunt prevederi extraordinare, care ar propulsa Romania in fruntea tarilor, sau in orice caz, in “plutonul” fruntas. Un singur lucru ne mai lipseste: oamenii de mare caracter si tarie, care, in fruntea statului, selectati prin proceduri corecte si concrete, simtind romaneste, sa infaptuiasca aceste prevederi. Cum ii formam? Cum contracaram, ”jocurile” dusmanilor si, mai ales, ale ocultei? “Institutia” formativa este compusa din :f amilie si societate, aceasta din urma formata din: scoala-cu rol fundamental- si…armata(cu rol practic si patriotic). In ce stare sunt acestea astazi?

Ne aseapta eforturi mari de redresare, daca, bineinteles, sunt POSIBILE. Carol I cu prilejul sarbatoririi a 40 de ani de domnie, ca raspuns, la cuvantarea de omagiere tinuta de rectorul Universitatii Bucuresti, vorbind despre ROLUL SCOLII, spunea: “Rolul scolii este sa formeze CARACTERE. CARACTERELE HOTARASC SOARTA NATIUNILOR”. Valabil in toate timpurile si in orice epoca! Numai ajutorul Domnului si iscusinta noastra ,crescuta,cu simtire si cuget romanesc ne mai pot ajuta! Sa dea Domnul sa ne putem ridica!
***
[./.]Ahmad Fahdil[./.] … opiniile mele nu au contat pana acum, voi incerca sa ma abtin politic pana vor iesi la pensie cei nascuti in '71 daca proiectul dumneavoastra va avea succes... De ce nu vrem sa dam la o parte toate perversiunile introduse in viata noastra prin frauda si tradare ? Dumneavoastra nu vreti sa intelegeti ca Actul constitutiv al tarii este al tuturor cetatenilor... Incercati sa claditi o camarila pensionara, aceasta camarila nu este poporul roman, aderand la aceste porniri pensionarii din aceasta tara sunt tradatorii NEAMULUI. Nu avem suficienti tradatori ? Umilinta, mizeria si saracia nu sunt suficiente pentru pensionari ? Acestea sunt realizarile lor, acesti oameni amagati de care vorbiti l-au votat pe Ion Iliescu in nenumarate randuri, de asemenea pe Traian Basescu... Nu eu sau cei mai tineri decat mine suntem responsabil pentru situatia tarii, ci dimpotriva cei care au alimentat fie prin indiferenta fie prin participare aceasta tradare dusa la infinit...

Stanga domn profesor a intrat in plitica romaneasca ca un sobolan strecurat in pantaloni de catre dusman... Este simplu sa faci politica atunci cand ai la indemana manipularea... Sunt in aceasta tara niste oameni care l au crescut in sanul lor pe "Ceausescu" la au omorat si acum plang dupa el insa nu au demnitatea sa il urmeze... In Romania nu a esitat stanga pana in 1944, in Romania femeile au capatat dreptul de vot in cadrul "Republicii" in 1948... Prin toate demersurile dumneavoastra nu faceti altceva decat sa instigati la o intoarcere la comunism... Eu va spun in fata si in orice imprejurare ca sunt Nationalist (mi se pare corect si normal si nimeni nu o sa reuseasca sa ma convinga sa am alte orientari), dumneavoastra sunteti de acord sa recunoasteti ca sunteti comunist?! Forma de republica a statului roman este frauduloasa!...ea a fost insituita in urma unor dezbinari crunte si cu tot suportul strain de care era nevoie... Forma de Republica se datoreaza in principal urmatoarelor aspecte, arestarea Miscarii Legionare de catre Ion Antonescu, arestarea lui Antonescu, abdicarea presupusului rege, toate astea s-au intamplat in plin razboi, ulterior acestor fenomene armata URSS a stationat pe teritoriul Romaniei atata timp cat a fost nevoie pentru a mentine aceasta forma, Romania fiind in acest timp stat ocupat asa cum sunt astazi Irakul si Afganistanul...

Dupa 1989 intrgul aparat de stat comunist(troskist) a preluat puterea in urma asasinarii fostului lor lider oficial, ei au mentinut forma de republica in scopul de a mentine puterea... Printre acestea care au iesit in fata ma refer la Ion Iliescu si la fiul lu Walter Roman, Silviu Brucan... Nu imi explic de ce (poate deoarece domnul Iliescu mai avea nevoie de un mandat spre sfarsitul vietii ) in 1996 a iesti presedinte Emil Constantinescu, care a trait si dumnealui in acelasi regim cu dumneavoastra si care dupa 6 luni si a dat seama ce inseamna magistratura din acest sistem (1967), alti absolventi drept au avut nevoie de mai mult de 6 luni, 6ani, poate chair 60 de ani, fac pariu cu dumneavoastra ca exista inca la cel mai inalt nivel magistrati care au facut politie politica... Apoi marea confruntare dintre Basescu si Nastase (unul inca presedinte, altul la puscarie) in care domnul presedinte exclama "Iti vine sa crezi bai Adriane ca am ajuns in turul 2 tot 2 comunisti ?!" Astazi Victor Ponta este prim ministru ,aghiotantul celui de la puscarie si numit de cel inca presedinte... Comunismul este o crima continuata asupra poporului roman, parca nu se mai termina...

Vorbiti de economie democratica, nu am intalnit pana acum conceptul acesta... poate nu am studiat suficient... Din punctul meu de vedere Economia are nevoie de urmatoarele coordonate : Piata, Capitalul(infinit in zilele noastre) si Resursele (Epuizabile,Inepuizabie si Infinite) ... Piata despre care vorbim se imparte in 2 :Piata Interna (alimentabila cu un capital finit) si Piata Externa(alimentabila cu infinit capital) ... Avem 2 probleme : piata libera se considera ca este aceea in care statul nu intervine, economia de piata se considera ca era nevoie de o piata libera... Economia de stat are dreptul sa reglementeze liberatea pietelor... In Romania la ora actuala nu este nici economie de piata nici economie de stat, de aceea va tot spun ca indiferent ce scriem in constitutie nu schimba instant nimic in acest sens...

Partea asta cu economia democratica ar presupune ca toti la un loc sa fim actionari majoritari la toate companiile, demersul dumneavoastra insa urmareste sa obtina actionariatul numai in favoarea partii inactive a poporului!!! In 2003 s a adoptat aceasta Constitutie in vederea integrarii, in vederea demilitarizarii, o cacealma ordinara asemanatoare cu cea din 1991 numa ca venea in plus cu elimnarea stagiului militar obligatoriu si probabil o sa culmineze cu expulzarea rezervistilor... Eu stiu ca din toate timpurile institutia principala si fundamentala a acestui popor a fost Armata, acum nu mai avem nici asa ceva... cu ajutorul electoral al pensionarilor de azi nu o sa mai avem nici minuscula sansa de maine... Economic vorbind eu cred ca trebuie sa gasim solutii pentru intreg poporul, nu doar pentru pensionari, aceasta solutie inseamna din punctul meu de vedere scaderea importurilor si cresterea exporturilor, inseamna pentru mine ca pensia de astazi de 700 Lei sa fie echivalenta cu cea de 700E, la fel si salariile ... La asta ma astept de la un economist, cu aceste solutii sa vina... In fine, se mai vorbeste si de fonduri pentru somaj, fix asta ne mai lipseste.. Eu vreau sa ii dam jos pe acesti incompetenti cu toate serviciile lor, cu tot PCRul lor cu tot, nu am ce sa negociez cu Ponta...

Mizez pe cei 10 milioane de romani care cred ca mai exista, vreau sa cuagulam cate un nucleu de cel putin 1000 de romani peste tot in UE, vreau dintre acesti romani, sa vad consilieri locali si parlamentari acolo unde sunt, pana in ziua in care UE va hotara sa ne dea inapoi intreg prejudiciul pe care ni l a creat impiedicandu ne sa luam masuri economice serioase, ademenind valeti cu sustinere si cu casete video pentru a distruge Romania... Fac din nou un apel la cei care sunt plecati si se chinuie pt a trimite capital in Romania sa actioneze ca o forta unitara si sa isi impuna vointa in cadru UE, dar mai ales in cadrul poporului roman! Oricine este capabil sa straga 1000 de semnaturi in vederea respingerii revizuirii Constitutiei ma poate contacta,ma refer la cei din diaspora! Statul roman este continuator al Imperiului Roman, iar dumneavoastra sunteti legiuni ale acestuia, trebuie sa actionati uniti si sa contribuiti la civilizarea celorlalte popoare!!! Opiniile mele sunt nefondate si in cele ce urmeaza reamintesc anumite opinii ale lui Mihai Eminescu(mult mai patriot,bun roman si bineinteles mult mai credibil decat mine) MIHAI EMINESCU - IERARHIA SOCIALA - ARTICOL:http://youtu.be/ofvkdo78OSs

ALIANTA POPORULUI: http://www.facebook.com/groups/32275...2343459857227/
***

[./.]Ioan Ionuț[./.] Subiectul trebuie analizat mai temeinic. Inca nu ma pot pronunta desi am de mult unele pozitii formate pentru aceste subiecte. Bunaoara, in legatura cu cumpararea de teren (la preturi derizorii) de catre straini, constitutia din '91 prevede la art. 41 al (2), citez: "(2) Proprietatea privata este ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizi nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor" Ar trebui revenit la aceasta prevedere, altfel ne trezim straini in propria tara.

[./.]Maria Ratiu[./.] Eu propun insa sa se discute posibilitatea de a ne intoarce la Monarhie Constitutionala tocmai ca sa evitam si de a da un alt prilej de santajare politica a unor pertide sau coalitii si de a elimina prostul obicei de a face afaceri cu politica... Am incredere in Casa Regala a Romaniei asa cum este astazi si sunt sigura ca va reprezenta Romania in maniera demna si va impune respectarea ligalitatii ca principiu inclusiv parlamentarilor. Stiu, sunt multe de comentat si inca multe argumentele de pus in balanta, dar am credinta ferma ca Monarhia Constitutionala este salvarea Romaniei astazi. Stiu ca pe acest grup sunt multi care nu sunt de acord dar as vrea si mai ales as invita sa va scrieti argumentele fara injurii sau jicniri aduse monarhistilor sau Casei Regale. Va multumesc.

[./.]Dan Andronescu [./.] Sigur, maiestatea sa Mishu Intaiul o sa faca rahatul praf inconjurat fiind de lingai si pupincuristi, multi proveniti de la fosta curtea regala a maiestatii sale Ceasca Ciuruitul! Sau poate fostul candidat la presedintie principele Duda ... !? Pe multe grupuri am adus argumente pertinente contra monarhiei dar minerii regalisti m-au atacat cu injuraturi asa ca bascalia este mai la obiect decat logica. Si care-i problema daca "jicnim" monarhul doamna Maria Ratiu? Faceti cumva parte din familia lui? Daca pe BaSecu si Ponta pot sa-i injur pentru ca sunt persoane publice si sunt nemultumit de ei de ce nu as putea sa-l injur si pe monarh? Sau risc sa ma arda regalistii?

[./.]Ioan Ionuț[./.] Maria Ratiu, problemele legate de monarhie sint mai multe in faza actuala de evolutie a societatii. In primul rand pentru faptul ca in principiu (in fapt cononatia acestei probleme e mult mai diversa voi reveni) inseamna si un trensfer de suveranitate (cesiune) dinspre popor spre monarh. In al doilea, ca monarhia ca instutie, chiar in tarile in care inca se mai pastreza, a devenit superflua, practic nu mai are aproape nici un rol doar ca se mentine prin traditie pentru a mentine prin analogie o anumita structura sociala. Dar problema mai acuta este ca acum, cand insusi capitalsmul, ca sistem, se dovedeste a fi tot mai mult incompatibil cu sensul de evolutie al omenirii, devenind o rana in cale insasi a evolutiei, intoarcerea la monarhie ar fi macar anacronica dar mai ales total disfunctiola. Solutia ramane o republica prezidentiala. Un presedinte pa care-l putem schimba la termen sau in cazuri speciale stipulate in constitutie, dar caruia aceaste ii confera prerogative sporite ca reprezentat direct al poporului poate fi cumparat cu un monarh, dar unul cu reprezenatativitate populara in sens bidirectional (ca emenatie populara si ca exponent numai al intereselor nationale). Eu nu m-as simti de loc reprezentat de un rege.

[./.]Dan Andronescu [./.] Regele asta nu a facut nimic pentru noi (contra comunismului) ci noi am facut pentru el: dandu-i jos pe comunisti i-am dat posibilitatea sa-si recupereze averile. Nu mai vorbesc de umilintele la care l-a supus Ion Iliescu. Asta-i rama, nu rege! Naivii cred ca asta poate face ceva. Pai ce poate sa faca? Guvernele ar fi fost formate din aceeasi oameni iar el ar fi fost inconjurat de aceeasi papagali. Romania are nevoie de oameni pragmatici cu simt economic dezvoltat, de oameni inteligenti care sa se remarce in domeniul tehnologic sau medical. Nici regalistii nici populistii datatori din cleanta nu vor indrepta mare lucru. Politica din Romania se bazeaza pe principii prmitiv-medievale cu sefii de partid pe post de stapani absoluti. Un exemplu este chiar Constantin Cojocaru.

[./.]Ioan Ionuț [./.]Dan, asta se cheama ca e lesmajestate si e un delicat grav, doar ca nu poate fi instrumentat, neavand rege. Si asta fiindca a abdicat. Dar oricat ai fi tu de zglobiu in vorbe si ganduri, ce-ar fi daca ai fi mai rezervat cu epitetele? Chiar daca ai vedea asta ca o frustrare. Eu o fac, si ma mentin la nivelul unui limbaj decent pe cat posibil.

[./.]Maria Ratiu[./.] Inteleg teama d-voastra si a multor atora de anacronism dar ce spuneti atunci de traditie? Capitalismul sau neocapitalismul este republican vreti sa spuneti dar Romania in situatia actuala are nevoie de in punct de reper in interior si de o imagine in afara. Repunerea in drepturi a Monarhiei este o reparatie istorica in primul rand si...v-as aminti sarbatoarea Pastelui din 1992. Credeti ca poporul acela care a intempinat pe Rege atunci a murit? A disparut pentru ca sa dea voie hotilor sa-i fure sau sa faca loc presedintilor fanarioti de astazi?

[./.]Dan Andronescu[./.] Mishu este reper moral tot asa cum au fost si fostii activisti PCR de rang inalt Silviu Brucan si Octavian Paler, adica repere de paie/carton. Misu a sarit la averi dovedind ca nu este mai prejos decat hotii din politica. … m-am saturat de injuraturile regalistilor, comunistilor, fascistilor, dacilor carora nu le plac argumentele logice exprimate pe un ton bland!

[./.]Maria Ratiu[./.] Dan Andronescu, nu ma mir ca ai atras multe injurii din partea unor monarhisti cu vocabularul pe care il folosesti. Lipsa de respect pentru Rege este lipsa de respect pentru istorie si pentru tara. Eu nu stiu cati ani ai tu dar as vrea sa-ti amintesc doar ca la 25 de ani acest om avea pe umeri responsabilitatea unei tari si a luat decizii care a intors cursul istoriei Romaniei si al Europei. Nu stiu ce responsabilitate ai avut tu si nici daca ai dus-o la bun sfarsit la 25 de ani... probabil singura responsabilitate era aceea de a cheltui banutii parintilor... Mai gandeste-te cand pui pe "hartie" anumite cuvinte la adresa istoriei Romaniei. Regele, iti place sau nu, este o bucata vie din Istoria Romaniei.

[./.]Dan Andronescu [./.]Maria Ratiu, ai dreptate! Din lipsa de respect fata de monarhul Ceasca "am atras injurii" si din partea multor comunisti. Iar acum daca trebuie sa comparam monarhul Ceasca si-a inceput activitatea revolutionara la 15 ani, deci mult mai devreme decat monarhul Mishu, deci primul este mult mai de admirat, nu-i asa? Ceea ce spui tu despre Mishu am auzit spunadu-se si despre Ceasca asa ca am dreptul sa nu cred decat ce vad. In fond istoria fiecarei tari este in general mai mult poveste decat realitate.

[./.]Constantin Cojocaru [./.]Domnule Ionut, astept cu mult interes, pozitiile pe care vi le-ati format pe subiectul pe care l-am propus spre dezbatere.

[./.] Dan Andronescu [./.] Maria Ratiu, si uite asa voi astia regalistii "cu cultura" ii insultati pe cei care nu ii dau limbi maiestatii sale. Si acum te intreb eu tzatza Marie, te-am insultat eu pe tine ca ii cari tzucalul unui ipocrit care se pretinde rege? Ti-e mila de mine? De ce? Ti-am cerut de pomana ceva? Sunt mai destept ca tine si castig mai bine ca tine. Si atunci care-i motivul milei!? Daca nu ma plec in fata unei fosile fara coloana vertebrala inseamna ca trebuie sa fiu dispretuit? Mergi matale maine dimineata la biserca din Voluntari ca s-au bagat moaste si au nevoie de pupatori cu experienta! Voi regalistii sunteti la fel ca lingaii lui Ceausescu, ba in plus va mai si umflati in pene ca aveti cultura! Eu nu insult pe nimeni in numele altei persoane decat daca este cineva din familie. In schimb voi frustratilor lipsiti de personalitate latrati ca maidanezii din spatele unei fantome.

[./.] Dan Andronescu[./.] Ioan Ionuț, sigur domnul Constantin Cojocaru asteapta cu interes numai daca nu-l contrazici cumva. Altfel te va ignora; au mai patit-o si altii.
***
Actiunea pentru Eliberarea României (AER): http://www.facebook.com/groups/36747...5186371167188/

[wall] [./.] Lili Moon[./.] ...cand ajungeti la capitolul in care dezbatem tipul de democratie? Eu propun democratie participativa.Sa voteze poporul legile importante care il afecteaza direct cum ar fi:bancile sa plateasca impozite.Biserica sa plateasca impozite.Imprumuturile sa nu se faca fara acordul cetatenilor.Mie asta mi se pare important.
*** ***
********
[./.]Florentina Nastasel[./.] Constantin Cojocaru, desi Constitutia tarii are 156 de articole, ne propuneti sa abordam numai un articol din TTLUL IV - Economia şi finanţele publice. Ca sa nu va mai plângeti ca nu va luam în serios, înca odata o sa argumentez ca schimbarile propuse nu sunt prea logice: O sa discut acum numai « c »-ul (desi sunt « legate » între ele, b, c, ...e, f, ...dar cam distorsionat) : - « c) distribuţia echitabilă a veniturilor obţinute din muncă, astfel încât salariul minim brut să reprezinte cel puţin 70% din salariul mediu brut realizat în economie ».

Credeti ca daca salariul minim brut va fi atât de mare, 70% salariul mediu brut pe economie, vor diminua inegalitatiile salariale si se va combate saracia ? Eu spun ca NU. Multe tari europene nu au fixat un salariu minim legal. Nu intru în detaliile calcului unui salariu minim, care evident, nu trebuie batut în cuie (70% din salariu mediu) ci trebuie calculat în fiecare an în functie de … puterea de cumparare. si de variatiile ei de la un an la altul (indicele pretului de consumatie), etc. Sa zicem ca salariul minim va fi de 70% din salariul mediu pe economie.

Exemplu : salariul mediu anul acesta este de 1000 de euro, deci cel minim va fi de 700 de euro. Ce consecinte poate avea o asemenea masura :
- somaj, mai ales în rândul tinerilor, caci salariul minim este prea mare pentru a angaja tineri inexeperimentati.
- Munca la negru (vezi pensiile mai jos)
- Peste un timp, se va ajunge ca o buna parte a populatiei sa aiba un salariu > 700 de euro dar < 1000 de euro, ceea ce va implica scaderea salariului mediu pe viitor.
Consecinte ? Somaj si saracie.

Pentru celelalte propozitii, b,…, d, … e, f, …, cum va fi CREAT bietul PIB daca va fi « repartizat » ca sa ai si « remunerarea muncii cel puţin 60% din PIB, dar… remunerarea capitalului cel mult 25% din PIB », « 20% din PIB pentru Fondului Naţional de Capital Distributiv », « pensia publică să reprezinte cel puţin 75% din salariul mediu », … « servicii publice gratuite », … Cum si mai ales cu ce bani se va "stimula cercetarea si tehnologia, încât produsele si serviciile realizate sa aiba o pondere de 75% din PIB" ?!!

[./.]Constantin Cojocaru[./.] Felicitari, doamna Nastasel. Vom tine seama de toate obsrvatiile dumneavoastra. Aveti dreptul sa spuneti NU, dupa cum aveti dreptul sa puneti orice intrebari si sa faceti orice afirmatii. Dar...

1. Somajul nu este determinat de marimea salariului, ci de lipsa de capital, de faptul ca, din diferite motive, proprietarii capitalului nu investesc sufiecient pentru :
a) reproductia simpla a capitalului;
b) pentru sporirea capitalului, cel putin in acelasi ritm cu cresterea numarului foartei de munca. In economia romaneasca, principalul motiv al distrugerii celor 4 milioane de locuri de munca este reprezentat de distrugerea, fizica, a mii de intreprinderi si de instrainarea altor mii, ceea ce a avut si are ca efect hemoragia de PIB in afara tarii, salarii de mizerie si lipsa de investitii.

2. Munca la negru nu este cauzata de nivelul salariilor ci de proasta legislatie si proasta respectare a legilor.

3. In conditiile cresterii PIB-ului si asigurarii unui raport echitabil intre salarii si profituri, cresterea salariului minim genereaza, implacabil, cresterea salariului mediu, nu invers.

4. Saracia se datoreaza oligarhizarii economiei, care determina dezechilibrarea raportului intre salarii si profituri, in favoarea acestora din urma. O parte tot mai mare a avutiei create (PIB) in economie merge la oligarhi, care o consuma parazitar, in timp ce majoritatea este afundata in saracie. Aceasta este problema nr. 1 a lumii in care traim.

5. Din bani publici si privati, mai ales publici. Vedeti ce au facut si fac japonezii. Nu trebuie sa inventam roata. Bani sunt, dar sunt sifonati in afara tarii si in conturile oligarhiei interne.
Eu nu am impus si nu impun nimanui nimic. Fac niste propuneri. In ceea ce priveste procentele la care va referiti, eu propun niste tinte, obiective. Le putem accepta, putem sa le modificam. Ideea mea este sa spunem guvernantilor ce vrem de la ei, sa avem repere, cu care sa le putem evalua performantele. Va stept la o discutie de fond, detaliata. Daca doriti, bineinteles.

Doana Nastasel, vedeti ca inainte de interventia mea referitoare la articolul 135 din Constitutie (Economie), am mai avut alte trei interventii, referitoare la 1. Forma de guvernamant; 2. Teritoriul national si 3 Pensiile. Vor urma si altele.
[./.]Florentina Nastasel[./.] domnul Constantin Cojocaru, distrugerea întreprinderilor, înstrainarea si spalarea de bani, "oligarhizarea" economiei, ... sunt lucruri pe care toata lumea le stie. Eu am venit iar cu o analiza concreta la o propunere a dvs: "marirea salariului minim la 70% din salariul mediu pe economie ar diminua inegalitatile sociale". Din experienta altor tari care au aplicat aceasta masura, s-a ajuns la situatiile descrise de mine mai sus (în special cresterea somajului la tineri si o MEDIANA a populatiei cu foarte putin peste salariul MINIM si sub salariul mediu). Plus ca, nu se poate fixa cifra de 70% prin LEGE CONSTITUTIONALA !!! Trebuie tinut cont, între altele, de variatia indicelui pretului la consumatie de la an la an.

[./.]Ioan Ionuț[./.]Acesta problema trebuie sa se refere de fapt la cresterea nivelului de trai ca raport intre venitul mediu si cosul de consum. Asta se poate doar progresiv functie de posibilitatile economiei.

[./.]Florentina Nastasel[./.]Constantin Cojocaru, fara sa amestecam polemicile despre distrugerea economiei, spalare/înstrainare de bani, etc., pe care toti le stim si de care românii se plâng, concret, sa ne imaginam ca sunteti la putere AZI.Cum veti creste PIB-ului, astfel încât sa acopere :
« remunerarea factorilor de productie cel puţin 60% din PIB »,
« salariul minim de 70% din salariul mediu pe economie »,
« 20% din PIB pentru Fondului Naţional de Capital Distributiv »,
« pensia publică să reprezinte cel puţin 75% din salariul mediu », …
« servicii publice gratuite, de bună calitate, pentru toţi cetăţenii ţării, în domeniul educaţiei, sănătăţii, apărării naţionale, ordinii publice, justiţiei, infrastructurii de comunicaţii, gospodăririi localităţilor »….
….etc. ?!!!

[./.]Ioan Ionuț[./.] Vorbind de astazi, intrebarea fireasca e: Ce PIB poate realiza o economie practic inexistenta si care e aproape total privata, adica una care nu e a noastra si ale carui beneficii sunt derizorii; salarii minime, creante bugetare ocolite defaultate prin acorduri individuale cu firmele mari sau prin contabilitati mincinoase iar pentru piata interna avantaje minime din cauza raportului mic preturi /salarii?

[./.]Ioan Ionuț[./.] Concret, Florentina Nastasel e necesara reconstructia economiei nationale. Asta nu se poate face prin capitalismul clasic Acesta si-a dat examenul. A avut pe maini o economie destul de dezvoltata incat populatia putea sa traiasca destul de bine dupa aceasta. In loc sa beneficieze de acest mare capital pentru a-l folosi ca baza pentru o viitoare dezvoltare economica mult mai ampla capitalismul actual l-a gasit bun numai de risipit si de transformat in bani atat cat au stiut; vanzarea activelor la fier vechi desi aici existau si utilaje noi abia coborate din furgon, inca ambalate sau sectii intregi aflate in probe tehnologice. Alte fabrici si uzine mergeau din plin iar beneficiarii externi isi asteptau produsele cand acestea au fost demolate si inca cu complicitatea nesabuita a salariatilor care au acceptat salarii compensatorii provenite de la "fabrica de bani", singura care curand dupa aceea mai mergea din plin in Romania.

In cei 17 ani de functionare a produs o inflatie de 1.000.000 % pulverizand economiile populatiei (100 lei din '89 a devenit 1 ban pana in 4 feb. 2008 cand parlamentul a ratificat Tratatul de la Lisabona care prin obligativitatea la 3 % inflatie anuala a pus capat fabricii de bani). Aceste economii ar fi putut participa la capitalizarea financiara a altor capacitati de productie in lipsa devalorizarii prin aceasta superinflatie (se tiparea zilnic echivalentul dublului intregii mase monetare din '89 !!!)

Dupa un an de la primire cele 20 de salarii compensatorii abia daca mai aveau valoarea unui singur salariu, raportat la preturi. Se para ca s-a avut grija sa se reteze economie romanesti orice posibilitate de a se ridica. Cine a facut asta? Oricum, analizand, totul pare deliberat.

Dl Cojocaru vorbea de posibilitatea recuperarii a 20.000 euro de fiecare cetatean major. Aceasta suma trebuie privita numai statistic fiindca ar fi o gresala catastrofala sa fie distribiuti nominal. In cel mult un an ar fi inghititi de corporatii prin comertul en detail inca acestia ar face niste averi colosale iar reconstructia economica ar ramane o simpla vorba fara acoperire. Sistemul capabil de reconstructia economica este de tipul democratiei economice, adica un mic capitalism de masa in care dividende modeste sunt distribuite popupatiei in calitate de actionari ai economiei in ansamblu alaturi de salarii stabilita pe criterii echitabile dupa cantitatea si calitatea muncii prestate. Astfel nu vom mai avea acest vid monetar pe care-l produc acum diferiti agenti economici prin afaceri mai mult speculative decat avand drept consecinta o activitate economica. Tocmai aceasta absorbtie monetara continua si imobilizarea ei in conturi private este cauza si mecanismul crizei economico-financiare. Aceasta masa monetara nu poate fi si in cont si in circulatia marfurilor simulta. Desigur aceste sume pot constitui un avantaj investitional. Dar o investitie se face in urma prospectarii pietii sum multe aspecte. Or cine sa investeasca intr-o piata care nu mai are bani. Chiar investitiile existente isi restrang activitatea productiva la nivelul posibilitatii absobtiei prodictiei de catre piata respectiva. Acum se explica relatia cauza - efect pentru actuala recesiune economica?

De asta este vital necesara schimbarea sistemului socio-economic actual. (Atentie, nu am vorbit inca nimic de efectul destructiv al coruptiei.) Noua constitutie trebuie sa prinda in litera ei germenii unei politici protectioniste pe baza careia sa se elaboreze legislatia necesara tinand cont si de problematica la care m-am referit succint. Modul de circulatie al monedei (sub orice configuratie fizica) al marfurilor si capitalurilor,la care am facut referire nu trebuie sa se mai repete daca vrem reconstructie si dezvoltare.


[/]Florentina Nastasel[/] Ioan Ionuț, … încep de la : « Dl Cojocaru vorbea de posibilitatea recuperarii a 20.000 euro de fiecare cetatean major. Aceasta suma trebuie privita numai statistic fiindca ar fi o gresala catastrofala sa fie distribiuti nominal. In cel mult un an ar fi inghititi de corporatii prin comertul en detail inca acestia ar face niste averi colosale iar reconstructia economica ar ramane o simpla vorba fara acoperire. » Fiindca restul este : « daca n-ar fi fost asta…», « s-ar fi putut…», « fabrici, uzine mergeau », « totul e deliberat », …etc….

Acum, AZI, cu « economia », sistemul pe care-l avem :
Eu am întrebat, concret, daca AZI Constantin Cojocaru ar fi la puterea statului român, CUM va creste PIB-ului, astfel încât sa acopere :
« remunerarea factorilor de productie cel puţin 60% din PIB »,
« salariul minim de 70% din salariul mediu pe economie »,
« 20% din PIB pentru Fondului Naţional de Capital Distributiv »,
« pensia publică să reprezinte cel puţin 75% din salariul mediu », …
« servicii publice gratuite, de bună calitate, pentru toţi cetăţenii ţării, în domeniul educaţiei, sănătăţii, apărării naţionale, ordinii publice, justiţiei, infrastructurii de comunicaţii, gospodăririi localităţilor »….

[/]Ioan Ionuț[/] Va solicita imprumut de la FMI sau BM sau BCE, daca va gandi ca cei de acum. Vad ca in acest context se gandeste. Exista si o alta varianta mai dura: reforma monetara si stabilizarea preturilor. In acest ultim caz e limpede ca-ti stabilesti valoarea monedei la un nivel convenabil. Apoi faci ca Lenin (variantele nu sunt prea multe) comasezi toate bancile intr-un singura pe care o alimentezi cu moneda de la banca nationala. In final schmbi ci noua moneda numai sumele justificate ca eligibile dupa anumite criterii.
E una dintre solutii. Deci se poate.
Danut, sunt variante deja uzitate.

[/]Florentina Nastasel[/] Constantin Cojocaru, veti face precum zice Ioan Ionuț : « Veti solicita imprumut de la FMI sau BM sau BCE ? … Sau reforma monetara si stabilizarea preturilor si apoi faceti ca Lenin : comasarea tuturor bancilor intr-un singura alimentata cu moneda de la banca nationala. » ? Florentina Nastasel Constantin Cojocaru, era foarte prompt si rapid cu raspunsuri cu insulte (+ greselile sale gramaticale). Acum are un blocaj la întrebari initiate de propunerile sale "economice constitutionale"?

[/]Ioan Rosca[/] Domana Nastasel, dumnevoastra vorbiti serios cind il somati pe domnul Cojocaru sa va raspunda in timpul noptii? Aici e un loc in care fiecare raspunde cind are timp si chef. Nu numai pentru pacientii compulsivi Facebook.

[/]Constantin Cojocaru[/]Domna Nastasel, am fost educat, inca din timpul celor sapte ani de acasa, sa-mi respect semenii si sa cer sa fiu respectat. Va atentionez ca daca nu veti acorda atentia cuvenita precizarilor pe care le fac in legatura cu interventia dumneavoastra de mai sus, nu va voi mai raspunde, niciodata.

1. PIB-ul unei tari reprezinta valoarea adaugata, valoarea noua, creata in economie, intr-o anumita perioada de timp, de regula, de un an. Este valoare "adaugata", in sensul ca se aduga la valoarea trecuta, acumulata sub forma de capital productiv - cladiri, utilaje, masini, echipamente, brevete, licente, know-how etc. In economia moderna, actuala, la nivelul unei economii nationale, este nevoie de circa trei unitati de capital productiv, pentru a produce o unitate de PIB.

2. Exista trei metode de calculare a valorii PIB-ului. Acceptate de lumea stiintei statistice. Le puteti cunoaste, daca ajungeti la un Anuar Statistic al Romaniei, din 2011, 2010 etc. Una din cele trei metode este aceea a veniturilor. PIB-ul este compus din trei mari venituri primare:
a) remunerarea muncii, adica salariile si celelalte venituri derivate din salari - pensii, ajutoare sociale, indemnizatii etc;
b) remunerarea capitalului, sau profituri si
c) venituri primare ale statului, in principal impozitele pe productie. Redistribuirea PIB-ului, prin taxe si impozite, nu intra in discutie, aici.

In tarile civilizate ale lumii, de exemplu, in Elvetia, remunerarea muncii reprezinta peste 60% din PIB, remunerarea capitalului sub 30%, restul revenind statului. In Romania, in prezent, remunerarea muncii reprezinta sub 30% din PIB, remunerarea capitalului peste 60%, restul revenind statului. Aici se afla problema fundamentala a economiei romanesti, in acest moment. Cea mai mare parte a PIB-ului creat in Romania se transforma in profituri, iar ca urmare a faptului ca cea mai mare parte a capitalului national a fost trecuta in proprietatea strainilor, cea mai mare parte a profiturilor intra in conturile strainilor, care le transfera in afara. Starinii nu investesc aproape nimic in Romania, din profiturile create in Romania. In ultimii 23 de ani, investitiile din capital strain in Romania nu reprezinta nici 2 miliarde de euro. Asa spun Anuarele Statistice ale Romaniei, pe care le poate consulta oricine.

3. Singura cale cunoscuta de oameni pentru cresterea PIB-ului este sa faci investitii, adica sa folosesti o parte cat mai mare din PIB pentru investitii, si sa reduci, astfel, partea destinata consumului. Investitii inseamna cheltuieli pentru crearea de NOI capacitati de productie, pentru creare de CAPITAL NOU. Daca in 2012, de exemplu, PIB-ul Romaniei a fost egal cu cel din 2011, inseamna ca, in 2012, nu s-a INVESTIT in economia romaneasca NICI UN EURO. Inseamna ca proprietarii de capital au inlocuit numai capitalul uzat, pastrand, astfel, capacitatile de productie din anul precedent.


4. Cu aceste precizari, putem incepe sa raspundem intrebarilor dumneavoastra.

4.1. Daca eu si Partidul Poporului am fi la putere AZI, MAINE am adopta Legea Cojocaru.
Asta inseamna ca, in acest an, 2013, ar incepe aplicarea impozitului progresiv pe proprietati, prin care am colecta, la Fondul National de Capital Distributiv, 20% din PIB. Cum in 2013, vom avea acelasi PIB din 2012, se zicem, de 120 miliarde de euro, vom prelua la Fond suma de 24 miliarde de euro, care vor fi, TOTI, investiti, transformati in capital productiv. La cei 24 miliarde de euro, mai adaugam inca 12 miliarde de euro, bani economisiti de cetatenii tarii din surse proprii, cum au facut si in ultimii ani. In 2013, vom avea, deci, investitii de 36 miliarde de euro. Acesti 36 miliarde de euro, normal, vor crea un PIB suplimentar, respectandu-se regula de 3 unitati de capital pentru o unitate de PIB. Asta inseamna ca, in 2013, PIB-ul Romaniei nu va mai fi de 120 miliarde de euro, ci de 132 miliarde de euro. Vechiul capital, in valoare de 360 miliarde de euro, a produs un PIB de 120 miliarde de euro, noul capital, de 36 miliarde de euro, a produs si el un PIB de 12 miliarde de euro. Asta inseamna ca, in primul an de aplicare a Legii Cojocaru, DATORITA aplicarii acestei legi, Romania va inregistra o crestere economica anuala de 10%, nu de 0%, cat a inregistrat in 2012.Tot 0% va inregistra si in 2013, DACA NU se aplica Legea Cojocaru. PUNCTUM.

Este important sa retinem ca toti cei 24 de miliarde de euro colectati la Fondul National de Capital Distributiv vor fi transformati in capital productiv - terenuri, cladiri, masini, utilaje, animale de productie etc - care va intra in proprietatea PRIVATA a unui numar de 1,2 milioane de romani. Al doilea an de aplicare a Legii Cojocaru va incepe cu un capital de 396 de euro, care, normal, va crea un PIB de 132 de miliarde de euro, iar 20% din 132 inseamna 26, 4 miliarde de euro, la Fondul National de Capital Distributiv. Mai adaugam 13,2 economii ale populatiei si obtinem investitii in valoare de 39,6 miliarde de ceuro.

Va las sa duceti calculul mai departe, pana in anul 10 de aplicare a Legii Cojocaru. Veti constata ca, in anul 2023, valoarea capitalului utilizat in economia romaneasca va fi de circa 1.000 de miliarde de euro, fata de 360 miliarde de euro, cat este acum. Veti mai constata ca peste 60% din cele 1.000 de miliarde de euro se var afla in proprietatea privata a peste 75% din cetatenii acestei tari.

4.2. Cu un pic de rabdare, veti constata ca o crestere a PIB-ului intr-un ritm de 10%, pe an, va face posibile toate raporturile propuse de mine in proiectul de revizuire a Constitutiei Romaniei. Si remunerarea fortei de munca cu cel putin 60% din PIB, si cresterea salariului minim la cel putin 70% din salariul mediu. Si crestere pensiei medii la nuvelul de 70% din salariul mediu. Important este sa fiti calma, sa calcutati, cu rabdare, iar atunci cand va impotmoliti sa cereti ajutor. Spor la treaba si la ganduri mai bune!
[/]Florentina Nastasel[/] Constantin Cojocaru, eu am spor la treaba vad ca altii nu au: caci românii nu doresc "varianta cojocaru" Atunci, de ce nu o propuneti altor state din UE care sunt pe pragul falimentului? Ideea distributiva nu este inventia Constantin Cojocaru; în practica, la nivel de microsocial, cooperative, s-a demonstrat ca nu este viabila; cu atât mai mult la nivel national sau macroeconomic. Plus ca aruncati cu cifre, ... teoretice..., fantasmagorice, amestecate cu polemici, fara sa fiti capabil sa raspundeti CONCRET la întrebari pertinente. De ce în România, în afara de Dan Diaconescu la OTV nimeni nu v-a luat în serios "varianta"? si daca România nu va baga în seama, de ce nu propuneti "varianta" altei tari falimentare din UE? sau altei tari din lume?!!

[/]Ioan Rosca[/] Domnule Cojocaru, in contextul explicatiei dv. revin asupra unei intrebari mai vechi, pentru ca simt ca imi scapa ceva esential din aceste rationamente. Si anume legatura dintre capitalul productiv si veniturile de toate felurile (pe principiile la care ati facut referire). Eu contest ca aceste metode de evaluare bazate pe insumarea veniturilor exprima cu adevarat bogatia sau capitalul (productiv) al unui popor. V-as ruga sa-mi sugerati niste surse de explicatii care sa-mi arate unde gresesc. Sau variante de evaluare a capitalului bazate pe alte principii?

Nu inteleg prin ce creste avutia reala a unei tari din faptul ca se mercantilizeaza furibund serviciile dintre oameni, incit toata lumea taie chitante pentru orice gest. Daca toate nevestele si-ar taxa sotii pentru serviciile casnice (sau calineriile nocturne) si chiar copiii (cu plata aminata) pentru crestere - ceea ce ar spori puternic veniturile masurate la caserie, prin ce a crescut avutia colectiva? Daca orice sprijin intre vecini s-ar inlocui cu chitantari reciproce si voluntariatele ar fi eradicate, incit iar ar creste veniturile totale- ce s-ar cistiga? Daca numarul de aiureli inutile si nocive pe care oamenii reusesc sa si le vinda (bilete la meci zilnice, inele pentru limba, pantofiori de saptamina, coafuri zilnice, emisiuni cretine livrate in valuri, inca si mai multa muzica timpita etc) ar spori puternic (ca sa fie "crestere econmica") unde ar fi sporirea capitalului real? Daca apa potabila, plimbarea in natura, poate si gura de aer, ar incepe sa coste, deci sa aduca venituri, despre ce crestere ar fi vorba? Dv spuneti ca nu vizati consumul ci productia - dar atunci cum puteti folosi ca indicator PIB-ul, care nu masoara capacitatea de productie ci vinzarile .... deci consumul? Insumind cita apa curge frenetic prin toate tevile unei instalatii (ca sa poti suge darile la stat si de acolo la uzurpatorii sai) cum poti pretinde ca masori volumul real al apei, cind de fapt un debit dublu al aceluiasi volum total duce la o masuratoare dubla?

Precizez ca nu sufar de complexe fata de asa zisa "stiintificitate" a economiei. Am inteles treptat ca e o vorba goala, cu care se acopera propaganda, cu lustru academic. Va rog deci sa-mi explicati ca unuia care trebuie convins direct , nu prin recurs la autoritatea specialistilor. Altfel eu nu va pot urmari restul rationamentelor, pentru ca am probleme cu insasi baza lor- fie ea si clasica.

[/]Florentina Nastasel[/] Nu stiu ce indicator al PIB-ului are Constantin Cojocaru. De acord cu afirmatia lui Ioan Rosca: "Dv spuneti ca nu vizati consumul ci productia - dar atunci cum puteti folosi ca indicator PIB-ul, care nu masoara capacitatea de productie ci vinzarile .... deci consumul?".

[/]Ioan Rosca[/] V-as ruga , doamna Nastasel, sa ne semnalati o referinta din care sa putem analiza cu cine vorbim. Un link catre o descriere a activitatii dv?

[/]Florentina Nastasel[/] Ioan Rosca, ti-am dat TOATE datele mele; nu insista ... Desi ID-urile "cioban, cojocar, .." au recunoscut ca sunt fake, pseudonime.

[/]Ioan Ionuț [/]…putem la nevoie sa aflam tot ce vrem, identitate, adresa, loc de munca, nr tel. si "altele". S-a mai intamplat, unii stiu. Inclusiv casa vazuta din satelit. dar nu vrem sa ne comportam ca hackerii, inca.

[/]Ioan Rosca [/]Florentina Nastasel Spuneti ca sinteti doctor in Franta... Posibil, dar am dreptul sa ma mir ca un doctor francez scrie asa ceva: "Florentina Nastasel Ioan Rosca, ti-am dat TOATE datele mele; nu insista ... Desi ID-urile "cioban, cojocar, .." au recunoscut ca sunt fake, pseudonime."

Ce inseamna aiureala asta? De ce-mi spuneti mie de ciobani si cojocari cind v-am cerut sa va identificati, ca sa stiu si eu cu cine vorbesc ?! Si de cind te tutuieste iute un doctor francez? Dar cel mai ciudata este preocuparea unui medic francez pentru combaterea teoriilor economice ale domnului Cojocaru! Aveti o a doua specialitate? Vorbiti in cunostinta de cauza? Cu ce autoritate sau macar dovada ca va ocupati cu asta mai demult?

Intelegeti va rog ca atunci cind in Romania apare un partid care pune in pericol sistemul si el este atacat de persoane care nu isi pot justifica interesul, avem dreptul sa le banuim de sabotaj? Este cu totul altceva ca in situatia domnului Serban Popa, care e evident o persoana bine identificata, cu legitimitate de a-si exprima si sustine opiniile. Dar cred ca nici el nu se simte bine in compania unor detractori de tip raspindac. Nu va victimizati insa. Eu va rog sa-l demascati civilizat pe domnul Cojocaru, daca este cazul- faceti un bine dejucind o diversiune. Dar ca sa ma convingeti, trebuie intii sa va asumati raspunderea pozitiei, precizind complet cine sinteti si ce vreti. Eu am facut-o. Diversiunea cu ciobani si cojocari nu ma atinge....

[/]Constantin Cojocaru[/] Domnule Rosca, va sunt dator cu raspunsuri la foarte multe intrebari. Daca nu ma insel, peste 30. Fiti sigur ca imi voi face timp sa raspund. Acum, sunt foarte prins cu proiectul de revizuire a Constitutiei, cu termane foarte stranse. Oricum, va trebui sa ne face timp sa ne vedem fata-n-fata, pentru cael putin cateva ore. Pana atunci, toate cele bune. Succes in lupta cu parazitii.

[/]Ioan Ionuț[/]Varianta a doua, Florentina Nastasel. Reconstitutie (totala).


2.Actiunea pentru Eliberarea României (AER): http://www.facebook.com/groups/36747...5186371167188/
*********
©® Document-[NC-01][] Noua Constitutie a Romaniei - Propuneri: 1. Forma de guvernamant
©® Document-[NC-02][] Noua Constitutie a Romaniei - Propuneri: 2. Teritoriul national
©® Document-[NC-03][] Noua Constitutie a Romaniei - Propuneri: 3. Pensiile
©® Document-[NC-04][] Constitutia si imprumuturile statului - opinie pentru domnul Cojocaru, de Ioan Rosca
©® Document-[NC-05][] Statul poate rastalmaci: pensionarii lui de ''suflet'' si pensionarii de ''pripas''!
©® Document-[NC-06][] Noua Constitutie a Romaniei - Propuneri: 4. Economia
©® Document-[NC-07][] Noua Constitutie a Romaniei-Propuneri: 5. Proprietatea
©® Document-[NC-08][] COMUNICAT : Conform articolului 150 din Constitutia Romaniei
©® Document-[NC-09][] Noua constitutie 2013 - manual de utilizare: Legea fundamentala se cere fondata!
©® Document-[NC-10][] Forum CONSTITUTIONAL: Opinii pentru legea fundamentala - Noua Constitutie 2013
*********